Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
DECYZJA NR 965/DG/2012
A A A

DECYZJA  Nr 965/DG/2012

                Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm). oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)

stwierdzam

nabycie przez Gminę Piaseczno z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności gruntu położonego w Gminie Piaseczno w Zalesiu Górnym obręb 0042, oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 38 o pow. 0.1095 ha, zajętego pod drogę gminną - ulicę Owsianą w Zalesiu Górnym.

UZASADNIENIE

         Miasto i Gmina Piaseczno wnioskiem z dnia 6.01.2010 r. Nr GGG.AH/7220-9/10 wystąpiła o wydanie decyzji na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872) stwierdzającej, iż grunt położony w Gminie Piaseczno w Zalesiu Górnym obręb 0042 oznaczony jako działka ewidencyjna nr 38 o pow. 0.1095 ha, stał się z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa własnością Miasta i Gminy Piaseczno w związku z zajęciem pod drogę gminną – ulicę Owsianą.

         Stosownie do powołanego przepisu art. 73 ust. 1 ww. ustawy nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 roku we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 roku stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem.

Odszkodowanie będzie ustalane i wypłacane według zasad i trybu określonych w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości, na wniosek właściciela nieruchomości złożony w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. Po upływie tego okresu roszczenie wygasa.

Nieruchomość będąca przedmiotem wystąpienia nie stanowiła w dniu 31 grudnia 1998 roku własności Skarbu Państwa, ani Gminy Piaseczno i pozostawała jedynie we władaniu tej Gminy jako droga publiczna.

W toku prowadzonego postępowania ustalono, iż przedmiotowy grunt w dniu 31.12.1998 r. stanowił i obecnie stanowi grunt o nieuregulowanym stanie prawnym.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno w dniu 19.04.2012 r. złożył oświadczenie, że Gminie Piaseczno na dzień 31.12.1998 r. nie przysługiwało z żadnego tytułu prawo własności do ww. nieruchomości.

Ponadto brak jest dokumentów potwierdzających tytuł własności Skarbu Państwa do przedmiotowego gruntu.

Zgodnie z Uchwałą Nr 245 Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 maja 1988 roku w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie m. st. Warszawy i województwa stołecznego warszawskiego do kategorii dróg lokalnych miejskich oraz dróg gminnych (Dz. Urz. Województwa Stołecznego Warszawskiego Nr 17, poz. 186) przedmiotowa droga stanowiła w dniu 31 grudnia 1998 roku drogę gminną – ulicę Owsianą w Zalesiu Górnym. Na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną drogi gminne z dniem 1 stycznia 1999 roku stały się drogami gminnymi w myśl tej ustawy.

W tym stanie rzeczy, zgodnie z dyspozycją art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną przedmiotowa nieruchomość zajęta pod ulicę Owsianą w Zalesiu Górnym stała się z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa własnością Gminy Piaseczno.

Ostateczna decyzja o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości stanowi podstawę do wpisu w księdze wieczystej.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

SPN-II.7533.466.2011.ZW

Czas wytworzenia informacji: 2012-07-09 14:03:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-07-09 14:04:35 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1151