Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-II.7820.2.16.2013.SMS OBWIESZCZENIE WOJ.MAZ.O ZMIANIE KOREKTY WNIOSKU- BUDOWA TRASY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
A A A

                        OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

      Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 t.j.) zawiadamia się, że inwestor dnia 10 stycznia 2014 r. dokonał korekty wniosku  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „budowie Trasy Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej odc. „b”  ul. Tysiąclecia – ul. Zabraniecka (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 719 wraz z przejściem przez tereny kolejowe)”. Inwestorem przedsięwzięcia jest zarządca drogi – Prezydent m. st. Warszawy. Zmiana dotyczy działek z obrębu 4-11-23 : działek 83 i 84 oraz działki 91. Obecnie wniosek dotyczy:
     „Nr ewidencyjne działek usytuowania obiektu – drogi: (tłustym drukiem - numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach - numery działek po podziale): działki nr ew.: obręb 4-14-07: 43, 44/1, 46 (46/2, 46/1), obręb 4-14-06: 17/1 (17/4, 17/3), 24/2 (24/3, 24/4), 33/2, 32 (32/1, 32/2), 31/3 (31/8, 31/9), 31/2 (31/6, 31/7), 31/1 (31/4, 31/5), 1 (1/1, 1/2), obręb 4-14-02: 69/2 (69/3, 69/4), 69/1, 68 (68/1, 68/2), 22 (22/1, 22/2), obręb 4-11-23: 90/3 (90/5, 90/6), 90/4 (90/7, 90/8), 91(91/1, 91/2), 92 (92/1, 92/2), 93, 94, 98, 99, 100, 102/4 (102/8, 102/9), 101/5 (101/8, 101/9, 101/10), 103/3 (103/6, 103/7), 103/4 (103/8, 103/9), 102/5 (102/10, 102/11),


działki inwestycyjne na terenach linii kolejowych dz. ew. nr: obręb 4-14-01: 62/2, obręb 4-14-07: 45/8, obręb 4-14-06: 33/3, obręb 4-11-25: 1/3, obręb 3-02-02: 1/13, obręb 3-02-03: 1/10, obręb 4-11-23: 112/1, 112/3, 112/4.”


     Nr działek przeznaczone pod przebudowę dróg innej kategorii i urządzeń infrastruktury technicznej niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (w nawiasach - numery działek po podziale): działki nr ew.: obręb 4-14-07: 42/1, obręb 4-14-06: 16/1, 36, 1(1/2), 31/3(31/9), 31/2(31/7), 31/1(31/5), obręb 4-11-23: 87/7, 88, 11/2, 11/3, 69/1, 90/3(90/6), 102/4(102/9), 83, 84, 92(92/2), 90/4(90/8), 85/4, 85/5, 68/1, 68/2, 72, 70, 71/10, 71/12 obręb 4-14-02: 69/2(69/4), obręb 4-11-20: 28, 29, 31.”
    Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz.267 t. j.), dalej czytaj k.p.a. zawiadamia się, że w dniu 22 stycznia 2014 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek pełnomocnika inwestora, o zawieszenie postępowania w sprawie.
     Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.
      W związku z powyższym niniejszym pismem informuje się, że w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia strony mogą zająć stanowisko w sprawie wniosku o zawieszenie postępowania.
    Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 607, w godzinach 12-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.), gdize można się z nimi zapoznać do dnia wydania orzeczenia w sprawie. 
     Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
znak sprawy: WIŚ-II.7820.2.16.2013.SMS

 

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-02-03 11:26:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-02-03 11:35:49 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 750