Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-III.7840.7.36.2015.BG1 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
A A A

                   OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Niniejszym informuję, na podstawie art. 9ac ust. 1a, w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. zm.), że postępowanie wszczęte na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika p. Emila Onderkę, w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:

„Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie – Radom, na obszarze LCS Warszawa Okęcie, na odcinku: stacja Czachówek Południowy od km 34,300 do km 38,800”,

zostało zawieszone, z dniem 22 kwietnia 2015 roku, na podstawie przepisów art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) - dalej jako Kpa, wydanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w dniu 22 kwietnia 2015 roku, postanowieniem nr 146/III/2015, znak: WI-III.7840.7.36.2015.BG1.

Roboty budowlane będą realizowane na działkach ewidencyjnych (oznaczonych jako dz. ew., przy czym (cz. dz.) oznacza część wymienionej działki, wskazaną na mapie w projekcie zagospodarowania terenu) zlokalizowanych na terenie powiatu piaseczyńskiego: 
Gmina Prażmów:
obręb 0013 Krępa dz. ew. nr: 107 (cz. dz.),
obręb 0010 Kędzierówka dz. ew. nr: 249/1 (cz. dz.),
obręb 0003 Bronisławów dz. ew. nr: 404 (cz. dz.), 405 (cz. dz.), 406 (cz. dz.), 408 (cz. dz.), 8/1, 9/1, 10/1, 364/1, 364/2, 376/1, 377, 379/1, 380 (cz. dz.),
obręb 0006 Gabryelin dz. ew. nr:  217, 186/6, 187/1, 209/5, 209/7, 210/18, 210/20, 210/22, 134/2 (cz. dz.),
obręb 0016 Ławki dz. ew. nr: 155,  51, 156/1, 158/8, 158/10, 3/1, 48/1, 49/1, 49/2, 49/3, 50/1, 52/1, 96/1, 97/1, 98/1, 99/1, 100/1, 102/1, 103, 119/1, 152/5, 167 (cz. dz.),
Gmina Góra Kalwaria:
obręb 0014 Czarny Las dz. ew. nr: 105/1,  103/12 (cz. dz.), 195/1, 66/1, 66/2 (cz. dz.),
obręb 0021 Julianów dz. ew. nr: 125 (cz. dz.), 126/1, 127/1. 

Na ww. postanowienie, zgodnie z przepisami art. 101 § 3 Kpa, stronom służy zażalenie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za pośrednictwem tutejszego organu, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Strony postępowania w przedmiotowej sprawie ustala się zgodnie z przepisem art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), zatem doręczenie powyższego postanowienia uważa się za dokonane, zgodnie z art. 49 Kpa, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jego wydaniu.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, a więc doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny zgodnie z art. 41 § 2 Kpa.

WI-III.7840.7.36.2015.BG1

 

Czas wytworzenia informacji: 2015-04-23 13:55:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-04-23 14:06:11 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 99