Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO WIŚ-II.747.1.99.2011.BG1 - BUDOWA I PRZEBUDOWA LINII KOLEJOWEJ NR 1 OD KM 23,293 DO KM 31,400 WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ ORAZ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z MODERNIZACJĄ LINI
A A A

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

Niniejszym, w związku z przepisami art. 9q ust. 2ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r., Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), informujemy, że na podstawie przepisów art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz.267, t. j.), zwanej dalej „Kpa”,  została  wydana decyzja, na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,  reprezentowanego przez Wiceprezesa Zarządu p. Andrzeja Pawłowskiego i Członka Zarządu p. Józefę Majerczak, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 września 2011 roku, znak: WIŚ-II.747.1.99.2011.BG1, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą:

 

„Budowa i przebudowa linii kolejowej nr 1 od km 23,293 do km 31,400 wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej oraz obiektów służących ochronie środowiska w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II LOT A - odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice), na terenie powiatu grodziskiego: w mieście Milanówek oraz na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki, na działkach ewidencyjnych, stanowiących tereny zamknięte PKP i otwarte”.

 

Wnioskowana zmiana dotyczy:

1.      ujawnienia, istniejącej w obszarze planowanej inwestycji,  działki ewidencyjnej nr 141/2 z obrębu Wólka Grodziska, w jednostce ewidencyjnej Gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, województwo mazowieckie,

2.      zmiany załącznika graficznego 1 L na załącznik 1 L’.

 

Zgodnie z przepisem art. 9q ust. 3 ww. ustawy o transporcie kolejowym, który mówi, że „w zawiadomieniu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zamieszcza się informację o miejscu, w którym strony mogą się zapoznać z treścią decyzji” oraz w związku z art. 10 § 1 Kpa, który mówi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania” informujemy, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601.

 

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 od dnia jej doręczenia.

 

Doręczenie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

 

WIŚ-II.747.1.99.2011.BG1

Czas wytworzenia informacji: 2013-10-24 09:40:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Kamila Rzemek
Czas udostępnienia informacji: 2013-10-24 09:41:28 Osoba udostępniająca informację: Kamila Rzemek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 492