Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-II.7820.2.108.2012.AK OBWIESZCZENIE
A A A

                                             O B W I E S Z C Z E N I E


     Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 687 t.j.) w związku prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 718 relacji Borzęcin-Ołtarzew-Pruszków na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 (w m. Borzęcin) do drogi krajowej nr 2 (w m. Ołtarzew) na terenie gmin: Stare Babice i Ożarów Mazowiecki, powiatu warszawa zachód, województwa mazowieckiego”, zawiadamia się, że w dniu 25.03.2015r wpłynął do tutejszego organu wniosek Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, o zawieszenie postępowania w sprawie wydania ww. decyzji.
   Zgodnie z art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 t.j.) organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.
    W związku z powyższym niniejszym obwieszczeniem informuje się, że w ciągu 7 dni od skutecznego doręczenia, strony mogą zająć stanowisko w sprawie wniosku o zawieszenie postępowania.
    Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609, w dniach od  pn. w godz. 13:00-16:00, śr. i pt. godz. 8:00-12:00), gdzie strony postępowania mogą się z nimi zapoznać do czasu wydania orzeczenia w sprawie.
    Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


WIŚ-II.7820.2.108.2012.AK

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2015-03-31 08:55:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-03-31 09:00:45 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 126