Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WIŚ-II.7840.5.13.2014.AK ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ DLA INWESTYCJI "BUDOWA RUROCIĄGU PRZESYŁOWEGO DALEKOSIĘŻNEGO SŁUŻĄCEGO DO TRANSPORTU ROPY NAFTOWEJ POD NAZWĄ RUROCIAG RELACJI ST1 ADAMOWO-BS PLEBANK
A A A

                                     ZAWIADOMIENIE

     Na podstawie art. 9 i 10 § 1 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 t.j.), zawiadamia się, że w dniu 8 sierpnia 2014r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia, na podstawie  art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 i art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 t.j.), pozwolenia na budowę dla inwestycji: „Budowa rurociągu przesyłowego dalekosiężnego służącego do transportu ropy naftowej pod nazwą Rurociąg relacji ST1 Adamowo – BS Plebanka. II etap realizacyjny. Część liniowa rurociągu woj. mazowieckie, pow. Wołomiński, m. i gm. Radzymin. Odcinek od km 96+935,21 do km 97+246,22.
    Numery działek inwestycyjnych: obręb 05-08 miasto Radzymin dz. nr ewid. 16/1, 16/2, 18, 9/2, 6/7.
     Działki w obszarze oddziaływania, na których nie jest zlokalizowana ww. inwestycja: obręb Skrzeszew: dz. nr ewid. 10, 11, 12/2, 13/1, 13/4, 9/1.
     Inwestorem przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A., ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock, reprezentowane przez pełnomocnika – Panią Małgorzatę Lewandowską.
      Stronami postępowania w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości położonych na działkach usytuowania inwestycji i nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji.
     Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609, w godzinach 12-16 – pon., 8-12 – śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie. 
                                             Pouczenie


    Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego: „§ 1. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.”

WIŚ-II.7840.5.13.2014.AK

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-08-18 10:37:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2014-08-18 10:39:40 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 330