Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ ZWROTU NIERUCHOMOŚCI I ODSZKODOWAŃ SPN-V
A A A

Oddział Zwrotu Nieruchomości i Odszkodowań SPN-V

Kierownik:

Alicja Sautycz-Wieliczko
tel. (22) 695-66-67
e-mail: asautycz@mazowieckie.pl

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, przyjmowanie interesantów przez pracowników Oddziału oraz udzielanie informacji o toczących się w Oddziale postępowaniach odbywa się codziennie w godzinach 13.30 - 15.30.

Zakres Działania:

 1. rozpatrywanie odwołań od decyzji (rozstrzygnięć) oraz sprawowanie nadzoru
  w realizowanych przez starostów sprawach dotyczących zwrotu wywłaszczonych nieruchomości;
 2. prowadzenie w I instancji postępowań dotyczących:
  a) nieruchomości ziemskich przejętych dekretem PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej,
  b) aktów własności ziemi,
  c) zarzutów przejęcia nieruchomości rolnych przez Państwo z naruszeniem prawa,
  d) nieruchomości Skarbu Państwa przekazanych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
  e) zasadności przejęcia na rzecz Skarbu Państwa gospodarstw rolnych za rentę i emeryturę;
 3. wykonywanie zadań organu wyższego stopnia w stosunku do starostów w sprawach:
  a) przyznawania prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa i zwrotu budynków objętych działaniami dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy,
  b) badania legalności orzeczeń o odmowie przyznania własności czasowej (obecnie użytkowania wieczystego) w odniesieniu do gruntów Skarbu Państwa,
  c) dotyczących odszkodowań:
  – za wywłaszczone nieruchomości,
  – za gospodarstwa rolne, które przeszły na własność państwa na podstawie dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na terenie m. st. Warszawy,
  – w związku z nabyciem z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa lub właściwą jednostkę samorządu terytorialnego prawa własności gruntów pozostających w ich władaniu a zajętych pod drogi publiczne,
  – za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne w wyniku podziału nieruchomości na wniosek właściciela;
  d) zezwoleń na przeprowadzenie inwestycji liniowych i zezwoleń na zajęcie nieruchomości;
 4. prowadzenie postępowań administracyjnych w II instancji w przedmiocie wywłaszczania i ustalania odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne zakwalifikowane do kategorii dróg powiatowych i gminnych;
 5. wydawanie w I instancji decyzji w sprawach wywłaszczania i ustalania odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę i rozbudowę linii kolejowych w ramach Narodowego Planu Rozwoju.
Czas wytworzenia informacji: 2015-05-08 08:54:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2009-02-10 11:11:04 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2015-05-08 08:56:48 Osoba modyfikująca informację: Dariusz Górecki
  ilość odwiedzin: 37644