Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-II.7840.5.11.2014.AM ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
A A A

WI-II.7840.5.11.2014.AM

                         Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego

    Na podstawie art. 9, 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 t.j.) oraz   art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409) w związku z wszczętym w dniu 18.12.2014 r. postępowaniem w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: „Budowa rurociągu przesyłowego dalekosiężnego służącego do transportu ropy naftowej pod nazwą: Rurociąg relacji ST1 Adamowo – BS Plebanka. I etap realizacyjny. Część liniowa rurociągu woj. mazowieckie, pow. wołomiński, gm. Klembów. Odcinek od km 103+087,00 do km 109+200,00”, zawiadamia się, że w dniu 23.03.2015 r. Wojewoda Mazowiecki, w związku z przesłaniem do Ministra Gospodarki wniosku o upoważnienie do udzielenia zgody Przedsiębiorstwu Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, postanowieniem zawiesił z urzędu przedmiotowe postępowanie. Na ww. postanowienie stronom służy prawo do wniesienia zażalenia, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
    Inwestorem przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A., ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock, reprezentowane przez pełnomocnika – Pana Łukasza Wojciechowskiego.
    Stronami postępowania w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości położonych na działkach usytuowania inwestycji i nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji.
    Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609, w godzinach 13-16 – pon., 8-12 – śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

                                               Pouczenie

    Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego: „§ 1. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. § 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.”

 

Czas wytworzenia informacji: 2015-03-23 12:46:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-03-23 12:50:18 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 113