Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
DECYZJA NR 1648 /DG/2011
A A A

Warszawa,26 .10.2011 r.

SPN-II.7533.784.2011.IB

 

DECYZJA Nr 1648 /DG/2011

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm).oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071, z późn. zm.) stwierdzam nabycie przez Gminę Warszawa - Bielany z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności gruntu położonego w m. st. Warszawie, Dzielnicy Bielany, oznaczonego jako projektowana działka nr 4/4 o pow. 0, 2088 ha z obrębu 7-10-07,  stanowiąca część działki ewidencyjnej nr 4/2 o powierzchni 0,2270 ha,  z  obrębu 7-10-07,  zajętego pod ulicę Papirusów.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 26.10.2010r. znak GK-D-III-UHO-72201-9-11-09 Miasto Stołeczne Warszawa wystąpiło o wydanie decyzji na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną stwierdzającej, iż grunt położony w m.st. Warszawie, w Dzielnicy Bielany, oznaczony jako działka projektowana nr 4/4 o pow. 0,2088 ha stanowiąca część działki ewidencyjnej 4/2 o pow. 0,2270 ha z obrębu 7-10-07, stał się z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa własnością Gminy Warszawa Bielany w związku z zajęciem pod ulicę Papirusów. Stosownie do powołanego przepisu art. 73 ust. 1 w/w ustawy nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 roku we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 roku stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem. Przedmiotem wniosku m.st. Warszawy jest projektowana działka nr 4/4 z obrębu 7-10-07, uwidoczniona na mapie sytuacyjnej nieruchomości zgodnie z wykazem powierzchni zajętej pod drogę publiczną według stanu na dzień 31.12.1998r., zewidencjonowanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za numerem DER  71-89/2010 w dniu 18.05.2010r., stanowiąca część działki ewidencyjnej nr 4/2 z obrębu 7-10-07. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów z dnia 07.09.2010r. znak BG-UE-E-I-MGI-74541-161-2.1-10 działka nr 4/2 o powierzchni 0,2270 ha stanowi nieruchomość niehipotekowaną,  a jej właściciel jest nieznany. Jak wynika z akt sprawy w dniu 31 grudnia 1998 roku przedmiotowy grunt nie stanowił własności Skarbu Państwa, ani Gminy Warszawa – Bielany i pozostawał jedynie we władaniu tej Gminy jako droga publiczna. Ulica Papirusów w Warszawie zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Warszawskiego z dnia 19 grudnia 1997r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Warszawa – Bielany do kategorii dróg lokalnych miejskich oraz Uchwałą Nr XXV/156/97 Rady Gminy w Kampinosie z dnia 13 listopada 1997r. stanowiła w dniu 31 grudnia 1998 roku drogę lokalną miejską. Na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną drogi lokalne miejskie z dniem 1 stycznia 1999 roku stały się drogami gminnymi. W tym stanie rzeczy, zgodnie z dyspozycją art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną przedmiotowa nieruchomość zajęta pod  ulicę Papirusów w Warszawie stała się z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa własnością Gminy Warszawa  Bielany. Ostateczna decyzja o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości stanowi podstawę do wpisu w księdze wieczystej. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Otrzymują:

1. Prezydent m. st. Warszawy pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa (2 egz. decyzji, w tym 1 egz. dla Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego)

2. Prezydent m. st. Warszawy (wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej) pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

3. Burmistrz Dzielnicy  Bielany ul. Żeromskiego 29 01-882 Warszawa

Do wiadomości:  

4. Urząd m. st. Warszawy Biuro Geodezji i Katastru Wydz. Ds. Ewidencji Gruntów i Budynków Dla jednostki ewidencyjnej Bielany ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa

5. aa.

Czas wytworzenia informacji: 2011-11-09 14:40:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2011-11-09 14:43:27 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1491