Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ZAW. O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO DLA INWESTYCJI: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 718 RELACJI BORZĘCIN - OŁTARZEW - PRUSZKÓW NA ODCINKU OD DROGI KRAJOWEJ NR 2 DO WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO "PRUSZKÓW" ORAZ OD WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO "PRUSZKÓW"
A A A

             WIŚ-II.7820.2.10.2013.KZ

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o zawieszeniu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 49, art. 97 § 1 pkt 4, art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r., poz. 267 j.t.), w związku z przesłaniem do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wniosku o upoważnienie do udzielenia zgody zarządcy drogi – Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich                        w Warszawie, działającego w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, na odstępstwo od warunków technicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r. nr 43, poz. 430 ze zm.) w zakresie wymagań określonych w § 7 ust. 1 oraz § 8, w związku z wnioskiem inwestora – zarządcy drogi z dnia 19.04.2013 r.,            o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 718 relacji Borzęcin - Ołtarzew - Pruszków na odcinku od drogi krajowej nr 2 w km 5+717 do węzła autostradowego "Pruszków" km 7+974 oraz od węzła autostradowego "Pruszków" w km 9+209 do skrzyżowania ulic 3 Maja i ul. Poznańskiej           w Pruszkowie w km 9+545, informuję, że zostało zawieszone z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.

            Stosownie do postanowień art. 97 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

                Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Czas wytworzenia informacji: 2013-07-01 11:56:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Anna Czajkowska
Czas udostępnienia informacji: 2013-07-01 11:57:03 Osoba udostępniająca informację: Anna Czajkowska
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 806