Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-III.7840.7.6.2015.EA OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
A A A

                    OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Niniejszym, na podstawie art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, ze zm.) informuję, że na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, reprezentowanego przez pełnomocnika p. Janusza Rutkowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.:

Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 6 relacji Zielonka – Kuźnica Białostocka na odcinku Tłuszcz – Łochów od km 48,350 do km 57,300 – odcinek IVb. Etap II.

Roboty budowlane prowadzone będą na działkach ewidencyjnych: nr 569 obręb 0020 Szewnica, nr 440 obręb 0004 Dębe, nr 1038 obręb 0003 Borzymy, nr 901/2 obręb 0021 Urle na terenie Gminy Jadów, powiat wołomiński oraz nr 1, nr 454 obręb 0011 Kaliska, nr 137 obręb 0002 Barchów, nr 2052/72 obręb 0001 Łochów Miasto na terenie Miasta i Gminy Łochów, powiat węgrowski.
 
Strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, ustala się zgodnie z przepisami art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm.).

Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) – dalej K.p.a., który mówi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”, znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601, gdzie strony mogą się z nimi zapoznać oraz składać uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia.

Doręczenie, zgodnie z art. 49 K.p.a. uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a., a więc doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny zgodnie z art. 41 § 2 K.p.a.


WI-III.7840.7.6.2015.EA

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2015-02-06 15:29:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-02-06 15:33:18 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 128