Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O WYDANEJ DECYZJI W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU PRZEZ POWIAT PRUSZKOWSKI POD DROGĘ POWIATOWĄ, POWIAT PRUSZKOWSKI, GMINA BRWINÓW, OBRĘB KOTOWICE DZ. NR 251/1
A A A

DECYZJA Nr 655/DP/2013

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm). oraz art. 107 ustawy z dnia14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267)

stwierdzam

nabycie przez Powiat Pruszkowski, z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności gruntu położonego w powiecie pruszkowskim, gm. Brwinów obręb Kotowice oznaczonego w rejestrze gruntów jako działka ewidencyjna nr 251/1 o pow. 0.2072 ha, zajętego pod drogę powiatową nr 01431 Falęcin-Kotowice.

UZASADNIENIE

    Zarząd Powiatu Pruszkowskiego wnioskiem z dnia 21.05.2012 r. wystąpił o wydanie decyzji na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872) stwierdzającej, iż ww. grunt położony w powiecie pruszkowskim gm. Brwinów obręb Kotowice, zajęty pod drogę publiczną powiatową nr 01431, stał się z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa własnością Powiatu Pruszkowskiego.
    Stosownie do powołanego przepisu art. 73 ust. 1 ww. ustawy nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 roku we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 roku stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem.
    Odszkodowanie będzie ustalane i wypłacane według zasad i trybu określonych w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości, na wniosek właściciela nieruchomości złożony w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. Po upływie tego okresu roszczenie wygasa.
Nieruchomość będąca przedmiotem wystąpienia nie stanowiła w dniu 31 grudnia 1998 roku własności Skarbu Państwa, ani jednostki samorządu terytorialnego i pozostawała jedynie we władaniu Skarbu Państwa jako droga publiczna wojewódzka.
    Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 251/1 zajęta pod drogę o kategorii powiatowej na mocy Rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 17 listopada 1986 r. (Dz. U. Nr 42 poz. 205 ze zm.) zajęta była do dnia 31.12.1998 r. pod drogę o kategorii wojewódzkiej. Nie znalazła się w wykazie dróg krajowych i wojewódzkich na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. (Dz. U. Nr 160 poz. 1071).
    Na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną drogi wojewódzkie, nie wymienione w ww. rozporządzeniu Rady Ministrów z dniem 1 stycznia 1999 r. stały się drogami powiatowymi. Wobec niefigurowania powyższej drogi w przedmiotowym rozporządzeniu stała się ona z tym dniem drogą powiatową.
    W tym stanie rzeczy, zgodnie z dyspozycją art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną przedmiotowa nieruchomość zajęta pod część drogi powiatowej stała się z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa własnością Powiatu Pruszkowskiego.
Ostateczna decyzja o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości stanowi podstawę do wpisu w księdze wieczystej.

    Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.

   Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:
1. Starosta Pruszkowski
ul. Michała Drzymały 30
05-800 Pruszków
(2 egz. decyzji, w tym 1 egz. dla Wydziału
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego)
2. aa.

Do wiadomości:

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
Wydział Geodezji i Katastru
ul. Michała Drzymały 30
05-800 Pruszków

Czas wytworzenia informacji: 2013-06-06 08:57:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2013-06-06 09:07:32 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 738