Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ - UZYSKANIE STATUSU
A A A

Zakład Aktywności Zawodowej - uzyskanie statusu

Procedura utworzenia zakładu aktywności zawodowej i otrzymania statusu

 

Zakłady Aktywności Zawodowej – Procedura utworzenia zakładu, otrzymania statusu

Zakład aktywności zawodowej, zwany dalej „zakładem", tworzy się celem zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, a także poprzez rehabilitację zawodową i społeczną, przygotowania ich do życia w otwartym środowisku oraz pomocy w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości.

  1.Stosunek osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności do innych pracowników zatrudnionych w zakładzie w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi:

  1) 2,5 do 1, jeżeli zakład prowadzi działalność wytwórczą,

  2) 3,0 do 1, jeżeli zakład prowadzi działalność usługową,

  3) 2,75 do 1, jeżeli zakład prowadzi działalność wytwórczą i usługową.

Powiat, gmina oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwana dalej „organizatorem", składa we właściwej jednostce organizacyjnej samorządu województwa wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem", kosztów utworzenia i działania zakładu.

  2. Wniosek powinien zawierać:

  1) nazwę i siedzibę organizatora,

  2) status prawny i podstawę działania,

  3) statut organizatora określający cele i sposoby działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

  4) adres zakładu oraz tytuł prawny do lokalu,

  5) proponowaną liczbę niepełnosprawnych pracowników zakładu wraz z opisem ich niepełnosprawności i rodzaju proponowanej aktywności zawodowej,

  6) plan działalności gospodarczej oraz program przysposobienia społeczno-zawodowego,

  7) proponowaną wysokość podstawowego wynagrodzenia osób niepełnosprawnych, wyrażoną jako wskaźnik procentowy najniższego wynagrodzenia,

  8) proponowaną obsadę etatową zakładu, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji personelu, oraz wyliczone na tej podstawie proporcje, o których mowa w pkt 1,

  9) preliminarz kosztów utworzenia zakładu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne rodzaje kosztów, o których mowa w § 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2000 r. z póżn. zm.),

  10) preliminarz kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu, z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów, o których mowa w § 7 Rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2000 r. z póżn. zm.)

  11) plan pomieszczeń zakładu oraz opis przeznaczenia obiektów i lokali, z uwzględnieniem ich dostosowania do potrzeb i możliwości pracowników oraz rodzajów ich niepełnosprawności,

  12) projekt statutu i regulaminu zakładu oraz regulaminu zakładowego funduszu aktywności.

  3. W przypadku stwierdzenia braków w złożonym przez organizatora wniosku, wzywa się go do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od daty doręczenia. Nieuzupełnienie tych braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
  4. Kompletny wniosek przedkładany jest przez samorząd województwa właściwemu staroście, który w ciągu 14 dni wydaje opinię.
  5. Po uzyskaniu pozytywnej opinii starosty wniosek podlega rozpatrzeniu pod względem prawidłowości planowanych kosztów utworzenia i działania zakładu, z uwzględnieniem w szczególności:

  1) wysokości środków Funduszu w danym roku,

  2) liczby osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy,

  3) wkładu finansowego organizatora w kosztach utworzenia i działalności zakładu.

  6. W terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii starosty samorząd województwa powiadamia organizatora o sposobie rozpatrzenia wniosku, a następnie w przypadku pozytywnego jego rozpatrzenia – w terminie 30 dni – prowadzi się z organizatorem negocjacje w przedmiocie warunków umowy i wysokości dofinansowania ze środków Funduszu.
  7. Po zakończeniu negocjacji strony zawierają umowę określającą w szczególności:

  1) wysokość i termin przekazania środków Funduszu przeznaczonych na utworzenie zakładu, z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów,

  2) wysokość i sposób przekazywania środków Funduszu przeznaczonych na działalność obsługowo-rehabilitacyjną zakładu do końca roku kalendarzowego, z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów,

  3) warunki renegocjacji umowy,

  4) termin, w jakim musi być zawarta umowa ubezpieczenia wyposażenia i środków trwałych dofinansowywanych ze środków Funduszu.

  8. Preliminarz kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu na rok następny organizator składa we właściwej jednostce organizacyjnej samorządu województwa do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, którego preliminarz dotyczy.
  9. Strony umowy, nie później niż do dnia 15 października, corocznie określają, w formie aneksu do umowy, wysokość środków Funduszu na działalność obsługowo-rehabilitacyjną zakładu w roku następnym z uwzględnieniem podziału na poszczególne rodzaje kosztów dofinansowywanych ze środków Funduszu.
  10. Umowę, o której mowa w pkt 7, zawiera się na okres posiadania przez dany zakład statusu zakładu aktywności zawodowej.
  11. Po utworzeniu zakładu organizator składa do Państwowej Inspekcji Pracy wniosek o stwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej „ustawą".

Po stwierdzeniu przez Państwową Inspekcję Pracy spełniania okoliczności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy, organizator składa do wojewody wniosek o przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej wraz z kompletem dokumentów potwierdzających spełnianie warunków określonych w art. 29 ustawy.

Wymagane dokumenty

  1. wniosek organizatora adresowany do Wojewody Mazowieckiego zawierający nazwę oraz siedzibę organizatora oraz adres zakładu,
  2. kopia zaświadczenia Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru REGON,
  3. kopia decyzji Urzędu Skarbowego w  sprawie nadania numeru identyfikacyjnego podatnika ( NIP ).
  4. wypis z rejestru sądowego,
  5. informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności ,
  6. decyzja Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy stwierdzająca, iż obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, a także uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich,

 

  7. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu statusu zakładu aktywności zawodowej organizator składa jej kopię we właściwej jednostce organizacyjnej samorządu województwa wraz z wnioskiem o uruchomienie środków Funduszu przeznaczonych na dofinansowanie kosztów działania zakładu, zgodnie z zawartą umową, o której mowa w ust. 7 rozporządzenia 8. W przypadku odmowy przyznania statusu zakładu aktywności zawodowej, organizator zwraca niezwłocznie środki otrzymane z Funduszu zgodnie z umową, o której mowa w ust. 7.
  9. informacja o sposobie zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych ( kopie: umów o pracę z personelem medycznym wraz z zaświadczeniami o uprawnieniach do wykonywania zawodu, a w przypadku zatrudnienia pielęgniarki – zaświadczenie o wpisie do rejestru praktyk w Izbie Pielęgniarek i Położnych ; umowy zawartej ze specjalistyczną placówką świadczącą opiekę medyczną i rehabilitacyjną ), a także oświadczenie o zapewnieniu dowozu pracowników do lekarzy i na zabiegi rehabilitacyjne,
  10. informacja o przeznaczaniu uzyskanych dochodów na cele określone zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy,
  11. opinia starosty.

Na podstawie :
Art. 30 w związku z art. 29 i art. 28 ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych [Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.]

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 21.01.2000 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej [Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 77]

Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 18.06.2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów aktywności zawodowej [Dz.U. z 2003 r. Nr 132, poz. 1229]

Czas wytworzenia informacji: 2008-11-17 16:12:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2008-11-18 12:23:18 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 4204