Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ OGÓLNY - WSO-III
A A A

Oddział Ogólny - WSO-III

Kierownik:

Anna Madej
Telefon: 22 695 66 01, 22 695 66 02,
Fax: 22 695 66 04,
Pokój: 131,
E-mail: wso@mazowieckie.pl
Wejście "A",

Zakres działania:

 1. Prowadzenie spraw organizacyjnych i pracowniczych wydziału;
 2. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustaw o stosunku Państwa do kościołów i związków wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, w zakresie wydawania potwierdzeń przyjęcia powiadomień od kościołów lub innych związków wyznaniowych, o utworzeniu, zmianie nazwy, siedziby granic lub połączeniu, podziale i zniesieniu diecezji i innych porównywalnych jednostek organizacyjnych oraz zmianie osób wchodzących w skład kierowniczych organów wykonawczych;
 3. Wydawanie zgody na odbycie zgromadzenia na terenie byłych hitlerowskich obozów zagłady;
 4. Bieżący nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej na terenie województwa mazowieckiego;
 5. Organizacja Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej;
 6. Reprezentowanie Wojewody przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym z zakresu spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Opracowywanie odpowiedzi na skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawach odwołań od orzeczeń powiatowych komisji lekarskich;
 8. Opracowywanie dla potrzeb Wojewody, Dyrektora Generalnego, inych organów administracji rządowej okresowych ocen, analiz, sprawozdań, prognoz i innych materiałów z zakresu zadań realizowanych przez Wydział;
 9. Opracowywanie zbiorczego RPD WYdziału na podstawie materiału sporządzonego przez kierowników oddziałów;
 10. Planowanie, nadzór merytoryczny, kontrola prawidłowości wydatkowanych środków oraz sprawozdanie z wykonania środków pieniężnych budżetu pańswa (dla działu 750, rozdz.75011 i 75045), w postaci dotacji celowych na:
  • Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami,
  • Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
 11. sporządzanie projektu budżetu i układu wykonawczego budżetu (w formie zadaniowej i tradycyjnej) oraz sporządzanie sprawozdań z jego wykonania, w części dotyczącej zadań Wydziału;
 12. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem zasobami informatycznymi: Paszportowy System Informacyjny (PSI), Wojewódzka Ewidencja Ludności (WEL);
 13. Prowadzenie spraw dotyczących wypadków i zgonów obywateli polskich mających miejsce poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
 14. Realizacja zadań dotyczących funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością (ISO);
 15. Obsługa informatyczna strony internetowej wydziału i umieszczanie informacji o Wydziale w formie elektronicznej;
 16. Realizacja zadań wynikających z ustawy o informacji publicznej przy współpracy z Oddziałami;
 17. realizacja założeń polityki zarządzania składnikami majątkowymi będącymi własnością Urzędu i pozostającymi na stanie Wydziału;
 18. Ewidencja korespondencji przychodzącej do Wydziału za pośrednictwem: Kancelarii Głównej, w systemie EZD lub bezpośrednio przynoszonej przez listonosza z wykorzystaniem profilu zaufania e-PUAP oraz jej rozdział na komórki organizacyjne Wydziału;
 19. Wysyłka korespondencji Wydziału we współpracy z Pocztą Polską oraz za pomocą systemu EZD z wykorzystaniem profilu zaufanego e-PUAP;
 20. Prowadzenie wydziałowego elektronicznego rejestru odwołań z zakresu spraw meldunkowych;
 21. Prowadzenie wydziałowego rejestru skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;
 22. Prowadzenie wewnetrznego rejestru skarg, wniosków i petycji wpływających do wydziału, prowadzenie rejestru interwencji posłów i radnych oraz kontrolowanie ich terminowego załatwienia;
 23. Prowadzenie wewnętrznego rejestru wystapień obywateli do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, instytucji wspólnot europejskich oraz agencji Unii Europejskiej;
 24. Współdziałanie z Biurem Ochrony w celu zapewnienia spójnego systemu ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych;
 25. Wykonywanie zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego we współdziałaniuz Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w tym opracowywanie kart realizacjizadań operacyjnych i wykonywanie wynikających z nich przedsięwzięć, ujętych w planie Operacyjnym Funkcjonowania Wjewództwa Mazowieckiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny.

Czas wytworzenia informacji: 2015-02-27 21:33:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2009-03-16 14:05:58 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2015-02-27 21:34:17 Osoba modyfikująca informację: Roman Pietryka
  ilość odwiedzin: 34807