Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ UWŁASZCZEŃ - SPN.II
A A A

Oddział Uwłaszczeń - SPN-II

Kierownik:

Ewa Ginda
tel. (22) 695-61-57,
email:
eginda@mazowieckie.pl, pok. 225 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, przyjmowanie interesantów przez pracowników Oddziału oraz udzielanie informacji o toczących się w Oddziale postępowaniach odbywa się codziennie w godzinach 13.30 - 15.30.

Zakres Działania:

 1. prowadzenie w I instancji postępowań w sprawach stwierdzenia nabycia z mocy prawa - prawa użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa oraz prawa własności budynków, innych urządzeń i lokali znajdujących się na tych gruntach przez państwowe osoby prawne oraz Bank Gospodarki Żywnościowej, przez państwowe instytucje kultury i przedsiębiorstwa państwowe utworzone na podstawie zarządzeń ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,  które posiadały w tym dniu grunty w zarządzie;
 2. prowadzenie w I instancji postępowań w sprawach potwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Polskie Koleje Państwowe S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa, które w dniu 5 grudnia 1990 r. znajdowały się w posiadaniu PKP i co do których PKP nie legitymowało się dokumentami o przekazaniu mu tych gruntów w formie prawem przewidzianej i nie legitymuje się nimi do dnia wykreślenia z rejestru przedsiębiorstw państwowych oraz prawa własności budynków, innych urządzeń i lokali znajdujących się na tych gruntach;
 3. prowadzenie w I instancji postępowań dotyczących potwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa  prawa własności oraz przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntów wchodzących w skład linii kolejowych pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., nie stanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A. oraz potwierdzenia nabycia wraz z prawem własności budynków, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach;
 4. prowadzenie postępowań w sprawach stwierdzania nabycia z mocy prawa przez Polską Agencję Prasową, Polską Akademię Nauk, spółki Polskie Radio i Telewizja Polska, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, huty i instytuty badawcze prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
 5. prowadzenie postępowań w sprawach nabycia przez gminy z mocy prawa - prawa własności nieruchomości rolnych Skarbu Państwa;   
 6. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancji w sprawach nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa lub właściwą jednostkę samorządu terytorialnego prawa własności gruntów pozostających w ich władaniu a zajętych pod drogi publiczne;
 7. prowadzenie postępowań w sprawach ustalenia odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone na podstawie decyzji Wojewody o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;
 8. prowadzenie postępowań w zakresie rozstrzygania jako organ drugiej instancji oraz jako organ wyższego stopnia w sprawach z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa pozostającymi w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie;
 9. prowadzenie postępowań dotyczących stwierdzania nabycia z mocy prawa przez uczelnie publiczne prawa własności gruntów Skarbu Państwa pozostających w dniu 1 września 2005 r. w użytkowaniu wieczystym tych uczelni.
 10. prowadzenie spraw w zakresie potwierdzania decyzją Wojewody nabycia przez kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe, z mocy prawa, własności nieruchomości, które pozostają w ich władaniu;
 11. prowadzenie postępowań w zakresie protokolarnego przekazywania Lasom Państwowym w zarząd nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa;
 12. ocena wniosków złożonych do Komisji i kompletowanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości będących przedmiotem postępowań przed Komisjami oraz uczestnictwo w rozprawach przed tymi Komisjami (Regulacyjną do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich, Regulacyjną do Spraw Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Regulacyjną do Spraw Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Międzykościelną).
 13. prowadzenie spraw w zakresie roszczeń majątkowych zgłoszonych do Wojewody przez Kościół Chrześcijan Baptystów;
 14. prowadzenie postępowań w sprawach zakończonych decyzją Wojewody przekazanych przez ministrów właściwych ds.: budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej; rolnictwa; wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych; Skarbu Państwa do ponownego rozpatrzenia
Czas wytworzenia informacji: 2014-05-15 14:53:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2009-02-09 15:08:39 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2014-05-15 15:00:13 Osoba modyfikująca informację: Dariusz Górecki
  ilość odwiedzin: 34739