Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
CYFROWA SZKOŁA
A A A

Informacja o zakończonym naborze

Do 30 kwietnia 2012 roku organy prowadzące z terenu województwa mazowieckiego złożyły łącznie 176 wniosków o udzielenie wsparcia finasowego w ramach programu "Cyfrowa szkoła" na łączną kwotę 71 980 819,00 zł. Złożone wnioski objęły łącznie 607 szkół.

14 maja 2012 roku wojewoda przekazał ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania informację o łącznej wysokości przyznanych kwot wsparcia finansowego wraz z kopią protokołu z postępowania kwalifikacyjnego złożonych wniosków.

Informacje o wynikach kwalifikacji będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie bip.mazowieckie.pl , na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie www.kuratorium.waw.pl, oraz na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.cyfrowaszkola.men.gov.pl.

W ramach podziału środków z rezerwy celowej na zakup pomocy dydaktycznych, w województwie mazowieckim do rozdysponowania jest kwota w wysokości 5 764 000, 00 zł.

W związku z tym, że wnioskowana przez organy prowadzące łączna kwota wsparcia przekroczyła kwotę środków budżetu państwa przyznanych na województwo, Zespół kwalifikował szkoły do objęcia wsparciem finansowym według algorytmu podziału środków budżetu państwa określonego w załączniku nr 3 do ww. Rozporządzenia

 

Wykaz szkół zgłoszonych do udziału w programie.pdf
Wykaz szkół_wnioski - wylosowane.pdf
Wykaz szkół_wnioski niewylosowane.pdf
Wykaz szkół_wnioski odrzucone formalnie.pdf


Wojewódzki punkt konsultacyjny ds. programu "Cyfrowa Szkoła" - Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

pl. Bankowy 3/5; 00-950 Warszawa


Koordynator programu "Cyfrowa Szkoła" w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

Jagoda Miszewska - dyrektor Biura Wojewody Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

tel. 22 695 62 44; e-mail: jmiszewska@mazowieckie.pl


Konsultanci

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Telefon

e-mail

Uwagi

Aldona Lodzińska

zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Informacją Kuratorium Oświaty w Warszawie

22 551 24 00
wew.1131

cyfrowaszkola@mazowieckie.pl

 

Katarzyna Jaworska

pracownik Biura Wojewody Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

22 695 65 02

cyfrowaszkola@mazowieckie.pl

 

Rafał Tobiasz

pracownik Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

22 695 64 61

cyfrowaszkola@mazowieckie.pl

udziela informacji w zakresie technologii-informacyjno komunikacyjnych

Przemysław Ogonowski

zastępca dyrektora Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie

22 551 24 00
wew. 4121

cyfrowaszkola@mazowieckie.pl

 

Podstawowe Informacje o programie "Cyfrowa szkoła"

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła", będzie realizowany w okresie od 4 kwietnia 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r.

Program jest przedsięwzięciem pilotażowym dla planowanego wieloletniego programu rządowego w sprawie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji.

Celem programu jest też zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury i nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Uczniowie i nauczyciele, dzięki rozwojowi kompetencji cyfrowych, nabędą niezbędne kwalifikacje do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

 

Organy prowadzące w ramach udzielonego wsparcia finansowego mogą dokonać zakupu następujących pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK

 1. przenośny komputer dla ucznia, wraz z oprogramowaniem, lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera, wyposażone w zainstalowany system operacyjny oraz - w zależności od rodzaju wybranego mobilnego urządzenia mającego funkcje komputera - oprogramowanie do zarządzania zestawem przenośnych komputerów dla potrzeb przeprowadzania zajęć dydaktycznych, zwane dalej „przenośnym komputerem dla ucznia";
 2. przenośny komputer dla nauczyciela, wraz z oprogramowaniem, lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera, wyposażone w zainstalowany system operacyjny oraz - w zależności od rodzaju wybranego mobilnego urządzenia mającego funkcje komputera - oprogramowanie do zarządzania zestawem przenośnych komputerów dla potrzeb przeprowadzania zajęć dydaktycznych, zwane dalej „przenośnym komputerem dla nauczyciela";
 3. szafka do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami lekcyjnymi przenośnych komputerów dla uczniów, posiadająca funkcję ładowania baterii - w zależności od rodzaju wybranego przenośnego komputera;
 4. sieciowe urządzenie wielofunkcyjne umożliwiające co najmniej drukowanie, kopiowanie i skanowanie;
 5. drukarka;
 6. skaner;
 7. tablica interaktywna z systemem mocowania;
 8. urządzenia i oprogramowanie do przeprowadzania wideokonferencji;
 9. system do zbierania i analizowania odpowiedzi;
 10. projektor krótkoogniskowy;
 11. głośniki;
 12. kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową;
 13. punkt dostępowy będący elementem szkolnej sieci bezprzewodowej;
 14. ruter z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS);
 15. projektor multimedialny;
 16. ekran projekcyjny;
 17. wizualizer.

W ramach udzielonego wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych, o których mowa w pkt 1, 2, 7-10, 15 i 17, należy zapewnić techniczne szkolenia nauczycieli z obsługi sprzętu.

 

Zakupione w ramach programu pomoce dydaktyczne spełniają następujące warunki:

1. posiadają deklarację CE;

2. posiadają certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu;

3. w przypadku komputerów przenośnych – spełniają wymogi normy Energy Star 5.0;

4. są wyprodukowane w 2012 r., fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;

5. posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim;

6.posiadają okres gwarancji udzielonej przez dostawcę nie krótszy niż 3 lata, a w przypadku tablic interaktywnych – nie krótszy niż 5 lat.

 

Maksymalne kwoty wsparcia finansowego dla szkół w ramach programu "Cyfrowa szkoła":

 1. dla szkół, w których uczy się do 100 uczniów (szkoły małe) – do 90 000,00 zł
 2. dla szkół, w których uczy się od 101 do 300 uczniów (szkoły średnie) – do 140 000,00 zł
 3. dla szkół, w których uczy się 301 i więcej uczniów (szkoły duże) – do 200 000,00 zł

Informacje dla organu prowadzącego - Wniosek do pobrania

Organy prowadzące weryfikują wnioski dyrektorów szkół pod względem prawidłowości danych zawartych we wnioskach. Następnie organ prowadzący w terminie do 30 kwietnia 2012 roku występuje do wojewody właściwego ze względu na siedzibę szkoły z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.

Wniosek organu prowadzącego zawiera:

 1. wykaz szkół zgłoszonych do udziału w programie, z podziałem na szkoły małe, średnie i duże, wskazaniem wariantów wykorzystania przenośnych komputerów dla uczniów wybranych przez poszczególne szkoły i podaniem informacji o wyborze drugiego wariantu albo o odstąpieniu od udziału w programie (w przypadku, gdyby wniosek szkoły dotyczący wybranego wariantu nie został zakwalifikowany do udziału w programie);
 2. wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego;
 3. informację o wkładzie własnym w odniesieniu do poszczególnych szkół wnioskujących o udział w programie.

Do wniosku organ prowadzący dołącza oryginały wniosków dyrektorów szkół o udział w programie.

Wydatkowanie przez organ prowadzący środków finansowych przyznanych z budżetu państwa na realizację programu będzie się odbywać z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych.

Niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem dotacja celowa podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

Poniżej zamieszczamy wzór wniosku organu prowadzacego o udzielenie wsparcia finansowego

Informacje dla dyrektora szkoły - Wniosek do pobrania

Do 18.04.2012 roku dyrektorzy placówek oświatowych, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej składają do organu prowadzącego wniosek o wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz podać kalkulację i pomysł na wykorzystanie sprzętu.

Wniosek dyrektora szkoły zawiera:

 1. nazwę szkoły, adres, numer telefonu oraz adres e-mail;
 2. informację, czy szkoła jest szkołą położoną na obszarze wiejskim, w mieście liczącym do 5000 mieszkańców lub mieście liczącym powyżej 5000 mieszkańców;
 3. liczbę uczniów w klasach I-VI według danych SIO na dzień 30 września 2011 r.;
 4. przewidywaną liczbę uczniów w klasach IV-VI w roku szkolnym 2012/2013;
 5. przewidywaną liczbę nauczycieli klas IV-VI w roku szkolnym 2012/2013, w tym liczbę nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem TIK;
 6. informację o aktualnym stanie wyposażenia szkoły w sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia wykorzystywane do celów dydaktycznych, w podziale na pomoce dydaktyczne, o których mowa w pkt VI. 1. programu, uwzględnione do uzyskania funkcjonalności w zakresie stosowania TIK w prowadzeniu zajęć lekcyjnych z różnych przedmiotów, o których mowa w pkt VI.2. programu, oraz pozostały sprzęt i urządzenia;
 7. informację o korzystaniu przez szkołę z narzędzi informatycznych do celów edukacyjnych oraz zarządzania szkołą, w szczególności z elektronicznych platform edukacyjnych wykorzystywanych do celów dydaktycznych, e-podręczników lub innych elektronicznych zasobów edukacyjnych oraz z dziennika elektronicznego, lub o planach wprowadzenia takich rozwiązań;
 8. informację o planowanych sposobach korzystania z zakupionych w ramach wsparcia finansowego pomocy dydaktycznych w celu zmiany sposobu nauczania-uczenia się;
 9. informację o wyborze wariantu wykorzystania przenośnych komputerów dla uczniów (wariantu I albo II);
 10. informację o wyborze drugiego wariantu albo odstąpieniu od udziału w programie – jeżeli wniosek dotyczący wybranego wariantu nie zostanie zakwalifikowany do objęcia wparciem finansowym;
 11. kalkulację kosztów zakupu pomocy dydaktycznych w ramach wsparcia finansowego oraz w ramach wkładu własnego;
 12. wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych.

W ramach przewidzianych w programie maksymalnych kwot wsparcia finansowego dyrektor szkoły, sporządzając kalkulację kosztów zakupu pomocy dydaktycznych, w pierwszej kolejności uwzględnia konieczność wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne zapewniające uzyskanie funkcjonalności szkoły cyfrowej określonych w pkt VI.2. programu. W następnej kolejności, jeżeli w wyniku uzyskania funkcjonalności szkoły cyfrowej określonych w pkt VI. 2. programu nie została wyczerpana maksymalna kwota wsparcia finansowego, dyrektor szkoły może uwzględnić w kalkulacji kosztów zakup innych niezbędnych szkole pomocy dydaktycznych z wykazu określonego w pkt VI.1. programu.

Poniżej zamieszczamy wzór wniosku dyrektora szkoły do organu prowadzącego

Termin i miejsce składania wniosków przez organy prowadzące

 

Wnioski organów prowadzacych o udzielenie wsparcia finansowego należy składać
w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia br.

 

Wnioski można składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do urzędu)
na jeden z poniższych adresów (do wyboru).

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
w Warszawie

pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

 

Na kopercie należy umieścić dopisek „Cyfrowa szkoła”

WNIOSKI ZŁOŻONE PO TERMINIE NIE BĘDĄ PODLEGAŁY OCENIE

HARMONOGRAM
TERMIN ZADANIE
do 18 kwietnia 2012 r Złożenie przez dyrektorów szkół do organów prowadzących wniosków o udział w programie
do 30 kwietnia 2012 r. Złożenie do wojewodów przez organy prowadzące wniosków o udzielenie wsparcia finansowego
do 14 maja 2012 r. Kwalifikacja wniosków przez wojewodów i przekazanie przez wojewodów ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania informacji o łącznej wysokości przyznanych kwot wsparcia finansowego wraz z kopią protokołów z postępowania kwalifikacyjnego
do 21 maja 2012 r. Wystąpienie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o uruchomienie środków budżetu państwa zaplanowanych w rezerwie celowej w podziale na poszczególne województwa, zawierającym propozycję podziału środków pomiędzy poszczególne województwa
do 25 maja 2012 r. Przedłożenie do ministra właściwego do spraw finansów publicznych przez wojewodów wniosków o zwiększenie budżetu, z podaniem klasyfikacji budżetowej
do 31 grudnia 2012 r Wykorzystanie przez organy prowadzące wsparcia finansowanego
do 15 stycznia 2013 r. Rozliczenie dotacji przez organy prowadzące
do 10 czerwca 2013 r. Przekazanie przez szkoły - organom prowadzącym sprawozdań z realizacji zadań polegających na wdrożeniu TIK w proces nauczania, określonych w pkt VI.3 programu
do 30 czerwca 2013 r. Przekazanie wojewodom przez organy prowadzące sprawozdań z realizacji programu
do 15 lipca 2013 r. Przekazanie przez wojewodów - ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania sprawozdań z realizacji programu
do 31 sierpnia 2013 r. Analiza i ocena efektów realizacji programu

Akty Prawne

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów - Dokumenty przyjęte przez Radę Ministrów z uwzględnieniem ustaleń Rady Ministrów z posiedzenia w dniu 3 kwietnia, skierowane przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 4 kwietnia do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

 2. Załącznik nr 1 do rozporządzenia - Wykaz pomocy dydaktycznych;

 3. Załącznik nr 2 do rozporządzenia - Funkcjonalności w zakresie stosowania TIK;

 4. Załącznik nr 3 do rozporządzenia - Procedura podziału środków budżetu państwa;

 5. Uzasadnienie do rozporządzenia.


Uchwała Rady Ministrów w sprawie rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”.

 1. Uchwała Rady Ministrów - Dokumenty przyjęte przez Radę Ministrów z uwzględnieniem ustaleń Rady Ministrów z posiedzenia w dniu 3 kwietnia, skierowane przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 4 kwietnia do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

 2. Załącznik do uchwały;

 3. Uzasadnienie do uchwały.

Strona Ministerstwa Edukacji Narodowej poświęcona programowi "Cyfrowa Szkoła"

Zachęcamy Państwa do odwiedzania oficjalnej strony poświęconej pilotażowemu programowi "Cyfrowa szkoła" uruchomionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Znajduje się ona pod adresem http://www.cyfrowaszkola.men.gov.pl/

Oprócz informacji o projekcie, znajdziecie tam Państwo zakładkę “Pytania i odpowiedzi” oraz formularz kontaktowy pomocny w razie dodatkowych pytań.

Czas wytworzenia informacji: 2012-05-16 15:38:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Rafał Marciniak
Czas udostępnienia informacji: 2011-08-31 13:35:37 Osoba udostępniająca informację: Rafał Marciniak
Czas modyfikacji informacji: 2012-05-16 15:57:06 Osoba modyfikująca informację: Rafał Marciniak
  ilość odwiedzin: 2701