Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ZAW. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ - DECYZJI WOJEWODY MAZOWIECKIEGO NR 68/2013 Z DNIA 29 KWIETNIA 2013 R., DLA INWESTYCJI PN „BUDOWA NOWEGO PRZYSTANKU OSOBOWEGO „WARSZAWA URSUS NIEDŹWIA
A A A

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

Niniejszym, na podstawie art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.) informujemy, że na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, reprezentowanego przez pełnomocnika p. Sławomirę Wierzchowską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 68/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:

 

Budowa nowego przystanku osobowego „Warszawa Ursus Niedźwiadek” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej nr 447 Warszawa Zachodnia – Grodzisk Mazowiecki, w rejonie osiedla mieszkaniowego „Niedźwiadek” na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Ursus.

 

Zmiana pozwolenia na budowę dotyczy zakresu robót budowlanych prowadzonych na działkach ewidencyjnych nr 4/1, nr 5/11, nr 7/30 i nr 1/5 obręb 2-11-01 jednostka ewidencyjna Dzielnica Ursus m.st. Warszawa.

           

Stronami postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, zgodnie z przepisem art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

 

Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), który mówi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”, znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601, gdzie strony mogą się z nimi zapoznać oraz składać uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia.

 

Doręczenie, zgodnie z art. 49 ustawy a dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia.

 

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a., a więc doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny zgodnie z art. 41 § 2 K.p.a.

 

 

WIŚ-III.7840.2.32.2013.EA

 

 

 

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2013-07-01 12:32:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Anna Czajkowska
Czas udostępnienia informacji: 2013-07-01 12:34:02 Osoba udostępniająca informację: Anna Czajkowska
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 784