Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ INFRASTRUKTURY W RADOMIU WI-R
A A A

ODDZIAŁ INFRASTRUKTURY  - WI-R

Kierownik:

        Daniel Biegalski 
        tel: 48/36 20 972
        pok. nr 295a

        fax: 48/36 20 271

Kancelaria Oddziału
Udzielanie informacji w zakresie zadań realizowanych przez oddział:

Elżbieta Stochla
tel. 48/36 20 304 pok. 296
fax 48/36 20 271

Zakres działania:
•  Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane jako organ pierwszej instancji w sprawach:
1.obiektów i robót budowlanych:
- dróg publicznych krajowych i wojewódzkich, wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad - wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, 
-sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi;
- drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami;
-dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej;
-zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.2)), z dróg krajowych i wojewódzkich;
-rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych;
-sieci przesyłowych;
-hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych    oraz  kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi,
-usytuowanych na obszarze kolejowym,
2.Prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących wniosków o wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę,
- rozpatrywania zgłoszeń dotyczących zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, 
- z upoważnienia ministra, w drodze postanowienia, udzielanie bądź odmawianie zgody na    odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych,
- współpracy z organami nadzoru budowlanego i samorządami,
- przekazywania organom nadzoru budowlanego:
- kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,
- kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem,
- kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa    budowlanego,
- uczestniczenie, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami

•  Realizacja zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w tym:
-przygotowywanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowej.

•  Realizacja zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych , w tym: 
- przygotowywanie zezwoleń na realizację inwestycji przeciwpowodziowej.

- Izabela Molendowska - tel. 48/ 36 20 326   pok. 205

- Ewelina Kwiatkowska - tel. 48/ 36 20 512  pok. 205

- Anna Wesołowska - tel. 48/ 36 20 981  pok. 205

• Wykonywanie zadań organu administracji architektoniczno-budowlanej II instancji:

nadzór instancyjny Wojewody Mazowieckiego dotyczy aktów administracyjnych (decyzji i postanowień) wydawanych w indywidualnych sprawach przez organy administracji architektoniczno-budowlanej I instancji (starostów oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów) w zakresie:


1. rozpatrywania odwołań /zażaleń/ od decyzji /postanowień/ wydawanych przez organy administracji architektoniczno-budowlane I instancji w sprawach:
- zatwierdzania projektu budowlanego, wydawania pozwolenia na budowę,
- nakładania obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym,
- przyjmowania zgłoszenia o zamiarze budowy oraz wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
- zgłaszania sprzeciwu i nakładania obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
o przyjmowania zgłoszenia o rozbiórce obiektów budowlanych, nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia,
- nakładania obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, - rozstrzygania o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę lub jej uchylenia w związku z istotnymi odstępstwami od zatwierdzonego projektu,
- stwierdzania wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
- przenoszenia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,
- rozstrzygania o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych,


2. rozpatrywania wniosków i skarg dotyczących działalności /bezczynności/ organów I instancji w ww. sprawach,
3. zawiadamiania organów nadzoru budowlanego o stwierdzonych nieprawidłowościach przy wykonywaniu robót budowlanych lub utrzymaniu obiektów,
4. uczestniczenia na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjno – kontrolnych oraz udostępnianie dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
5. przygotowywania odpowiedzi na skargi wniesione przez strony do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
6. kontrola rejestrów wniosków i rejestrów decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych przez organy I instancji oraz nakładanie na organy administracji architektoniczno- budowlanej kar za zwłokę w rozpatrywaniu wniosków o pozwoleniu na budowę.


•  Wykonywanie zadań organu administracji architektoniczno-budowlanej w I instancji:

1. procedura postępowań nadzwyczajnych wszczynanych z urzędu lub na wniosek w zakresie właściwości należącej do organu administracji architektoniczno- budowlanej.
2. prowadzenie postępowań nadzwyczajnych wszczynanych z urzędu lub na wniosek w zakresie właściwości należącej do organu administracji architektoniczno – budowlanej:

• wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzją Wojewody Mazowieckiego,
• stwierdzenie nieważności decyzji starosty /wójta, burmistrza, prezydenta,
• uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej,
• stwierdzenie wygaśnięcia decyzji.

- Katarzyna Głogowska  - tel. 48/ 36 20 594 pok. 204

- Marta Korczak - tel. 48/ 36 20 594 pok. 204

•  Z zakresu zagospodarowania przestrzennego:

1. uzgadnianie projektu studium i planu miejscowego w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi;
2. uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jak również decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi.
3. kontrola organów wykonawczych gmin, w zakresie dotyczącym przestrzegania terminów w wydawaniu przez te organy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

-  Elżbieta Stochla - tel. 48/ 36 20 304 pok. 296

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-11-07 10:40:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Robert Stosio
Czas udostępnienia informacji: 2009-05-11 10:09:14 Osoba udostępniająca informację: Michał Kłosok
Czas modyfikacji informacji: 2014-11-07 11:01:35 Osoba modyfikująca informację: Agnieszka Sztompka
  ilość odwiedzin: 37193