Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ INWESTYCYJNO-GOSPODARCZY BA-I
A A A

Oddział Inwestycyjno-Gospodarczy BA-I

Kierownik:

Ryszard Nowakowski
Telefon: 22 695 60 12
Fax: 22 695 62 93
pokój nr 47
email rnowakowski@mazowieckie.pl

Godziny przyjęć:

poniedziałek 10.00-12.00, piątek 12.00-14.00.


Do zakresu działania Oddziału Inwestycyjno-Gospodarczego należy:

1)  prowadzenie spraw związanych z zakupem i wyposażaniem pomieszczeń Urzędu w sprzęt, tablice informacyjne, urządzenia techniczne i telekomunikacyjne oraz zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania;
2)
zapewnienie materiałów biurowych, prowadzenie ewidencji zamówień wewnętrznych i przygotowywanie dokumentacji zamówień publicznych w tym zakresie;
3) 
prowadzenie powielarni Urzędu, a w szczególności:
a) prowadzenie, we współpracy z Biurem Kadr i Organizacji, spraw dotyczących zaopatrzenia Urzędu we właściwe pieczęcie i stemple, prowadzenie ich rejestru oraz przeprowadzenie procedury likwidacyjnej nieaktualnych lub zużytych pieczęci oraz stempli
b) wykonywanie prac introligatorskich,
c)
wykonywanie druków akcydensowych,
d)
kserowanie lub drukowanie dokumentów na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu,
e )wykonywanie wywieszek na drzwi na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu;
f) prowadzenie spraw dotyczących zaopatrzenia uprawnionych pracowników Urzędu w 
wizytówki
4) planowanie i przeprowadzanie remontów, konserwacji i inwestycji na rzecz nieruchomości Skarbu Państwa będących we władaniu Urzędu, a także przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych oraz rocznych i wieloletnich planów działania w tym zakresie;
5)
prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem obligatoryjnych przeglądów wynikających z przepisów dotyczących prawa budowlanego oraz ochrony przeciwpożarowej;
6) planowanie, realizacja prac i prowadzenie rejestru zleceń usług elektrycznych, stolarskich, malarskich;
7) sporządzanie analiz finansowych dotyczących budżetu biura;
8)
prowadzenie ksiąg inwentarzowych, ewidencji środków trwałych wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz gospodarki magazynowej;
9) 
współpraca z Biurem Budżetowo-Księgowym w zakresie inwentaryzacji majątku Urzędu;
10) 
współpraca z pełnomocnikami do spraw majątku w komórkach organizacyjnych Urzędu w sprawie ustalania stanu majątku;
11)
opracowywanie, we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych Obrony Cywilnej;
12)
prowadzenie spraw dotyczących oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego oraz przekazywania zbędnych składników majątku Urzędu innym podmiotom;
13) 
prowadzenie procedury likwidacyjnej zbędnego majątku ruchomego;
14) 
zapewnienie, we współpracy z Biurem Informatyki i Rozwoju Systemów Informatycznych, sprawnej łączności telefonicznej i internetu bezprzewodowego oraz dokonywanie rozliczeń w tym zakresie;
15) 
prowadzenie rejestru użytkowników sprzętu RTV w Urzędzie oraz sporządzanie wniosków o rejestrację odbiorników i zapłatę abonamentów;
16)
prowadzenie spraw dotyczących dostawy prasy codziennej, czasopism i publikacji na potrzeby Urzędu;
17) 
prowadzenie spraw związanych z zamawianiem ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu;
18)
upublicznianie na tablicach informacyjnych ogłoszeń przekazanych przez komórki organizacyjne Urzędu lub inne organy;
19)
prowadzenie spraw związanych z zakupem biletów komunikacji miejskiej na potrzeby Urzędu;
20)
realizowanie zleceń dotyczących tłumaczeń pisemnych dokumentów urzędowych i innych tekstów zgłaszanych przez komórki organizacyjne Urzędu;
21)
realizacja zleceń dotyczących brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” zgłaszanych przez komórki organizacyjne Urzędu;
22)
organizacja przeprowadzek wewnątrz Urzędu;
23)
prowadzenie obsługi logistyczno-technicznej spotkań, narad oraz uroczystości w tym rezerwacja i obsługa sal konferencyjnych na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu i instytucji zewnętrznych;
24)
współpraca z Biurem Kadr i Organizacji odnośnie ewidencji czasu pracy pracowników oddziału w zakresie rozliczania godzin nadliczbowych.

 

 

Czas wytworzenia informacji: 2015-01-14 12:20:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Tomasz Szymchel
Czas udostępnienia informacji: 2009-08-04 15:30:30 Osoba udostępniająca informację: Tomasz Szymchel
Czas modyfikacji informacji: 2015-01-14 12:22:56 Osoba modyfikująca informację: Renata Król
  ilość odwiedzin: 38398