Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WI-III.747.2.2.2015.EA OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
A A A

                       OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO


Niniejszym, na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, ze zm.) informuję, że na wniosek inwestora - PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., reprezentowanego przez pełnomocnika p. Jerzego Korzeniowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.:

„Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej Warszawa Rembertów – Zielonka –Tłuszcz (Sadowne) na odcinku Zielonka - Wołomin od km 16,450 do km 16,708 linii kolejowej nr 6 oraz budowanego odcinka linii kolejowej nr 21 – odcinek II”,

w ramach Projektu POIiŚ 7.1-22.1: „Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I. Odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)”,

na działce ewidencyjnej nr 6/1 obręb 5-10-04 Zielonka, powiat wołomiński, stanowiącej teren kolejowy zamknięty.

Zakres inwestycji:
• przebudowa, rozbudowa i budowa układu torowego wraz z odwodnieniem od km 16,450 do km 16,708 linii kolejowej nr 6 i budowanego odcinka linii nr 21;
• przebudowa, rozbudowa i budowa sieci trakcyjnej od km 16,450 do km 16,708 linii kolejowej nr 6 i budowanego odcinka linii nr 21 z uwzględnieniem sieci zasilania i sterowania;
• przebudowa, rozbudowa i budowa sieci i urządzeń automatyki kolejowej od km 16,450 do km 16,708 linii kolejowej nr 6 i budowanego odcinka linii nr 21;
• przebudowa, rozbudowa i budowa sieci i urządzeń telekomunikacyjnych od km 16,450 do km 16,708 linii kolejowej nr 6 i budowanego odcinka linii nr 21;
• budowa LPN (linia potrzeb nietrakcyjnych) wraz ze stacjami transformatorowymi od km 16,450 do km 16,708 linii kolejowej nr 6 i budowanego odcinka linii nr 21;
• przebudowa, rozbudowa i budowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV od km 16,450 do km 16,708 linii kolejowej nr 6 i budowanego odcinka linii nr 21;
• przebudowa rozbudowa i budowa obiektów inżynieryjnych (przepusty, przejścia dla zwierząt) wraz z infrastrukturą towarzyszącą od km od km 16,450 do km 16,708 linii kolejowej nr 6 i budowanego odcinka linii nr 21;
• budowa kontenerów teletechnicznych i SRK od km 16,450 do km 16,708 linii kolejowej nr 6 i budowanego odcinka linii nr 21;
• budowa urządzeń ochrony środowiska w tym podczyszczających wody opadowe oraz ekranów akustycznych od km 16,450 do km 16,708 linii kolejowej nr 6 i budowanego odcinka linii nr 21;
• budowa dróg dojazdowych do urządzeń technicznych (stacji transformatorowych, pompowni wód), dróg poprzecznych od km 16,450 do km 16,708 linii kolejowej nr 6 i budowanego odcinka linii nr 21;
• przebudowa istniejących sieci, instalacji i urządzeń uzbrojenia terenu w zakresie niezbędnym do usunięcia kolizji z projektowaną infrastrukturą od km 16,450 do km 16,708 linii kolejowej nr 6 i budowanego odcinka linii nr 21;
• rozbiórka zbędnej infrastruktury – obiektów, sieci i urządzeń od km od km 16,450 do km 16,708 linii kolejowej nr 6 i budowanego odcinka linii nr 21; 
• zagospodarowanie istniejącej zieleni i wykonania nowych elementów zieleni niskiej od km 16,450 do km 16,708 linii kolejowej nr 6 i budowanego odcinka linii nr 21.

Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.) – dalej K.p.a., który stanowi, że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”, znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski, w terminie 7 dni, od daty zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 K.p.a., uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.


WI-III.747.2.2.2015.EA

Czas wytworzenia informacji: 2015-04-27 08:49:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agnieszka Sztompka
Czas udostępnienia informacji: 2015-04-27 08:52:37 Osoba udostępniająca informację: Agnieszka Sztompka
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 146