Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ZAW. O UZUPEŁNIENIU MATERIAŁU DOWODOWEGO W SPRAWIE DOTYCZĄCEJ WYDANIA DECYZJI O POZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI: „ROZBUDOWA WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO RZEKI WISŁY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. „PRZEBUDOWA WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH RZEKI WISŁY, KRÓLEWSKI
A A A

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 sierpnia 2010 roku o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r., nr 143, poz. 963 z późn. zm.), stosownie do treści art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, t.j.), zgodnie z którym  organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział
w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań
” niniejszym informuję, że
w sprawie wszczętej na wniosek z dnia 30 listopada 2012 roku, inwestora - Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika – p. Roberta Kęsy, dotyczącej wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji:

 

Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w ramach przedsięwzięcia pn. „przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II, na odcinku Królewski Las – Kępa Radwankowska – 2,8 km” na terenie województwa mazowieckiego, powiatu piaseczyńskiego, gminy Góra Kalwaria, w obrębie ewidencyjnym Królewski Las na działkach nr 98, 99/1 i 100/1, w obrębie ewidencyjnym Borki na działkach nr 20/1, 21, 22/1, 23/1, 41/1, 43/1, 45/1, 47, 53 i 54, w obrębie ewidencyjnym Ostrówik na działkach
nr 51/4, 179/1, 180/1, 181/1, 182/1, 183/1, 205/1, 210/2, 216/2 i 233, w obrębie ewidencyjnym Brzumin na działkach nr 16/1, 20/1, 23/1, 27/1, 32 i 107/1 oraz w obrębie ewidencyjnym Kępa Radwankowska na działkach nr 1/1, 2/4, 4/2, 6/2, 7/1, 9/1, 12/1, 14/2, 16/1, 18/2, 20/2, 23/2, 25/1, 27/2, 31/2, 33/2, 37/2, 39/2, 43/2, 44, 77/2 i 78/2”

 

Wojewoda Mazowiecki wydał postanowienie nr 41/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku, zmienione postanowieniem nr 98/2013 roku oraz postanowieniem nr 169/2013 z dnia 1 lipca 2013 roku,
w którym nałożył na inwestora ww. zamierzenia budowlanego obowiązek uzupełnienia stwierdzonych w projekcie budowlanym nieprawidłowości i braków, zasadnie do wymagań art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku, Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.). Wypełniając dyspozycję ww. postanowienia, inwestor w dniu 21 czerwca 2013 roku przedłożył uzupełnione projekty budowlane dla przedmiotowej inwestycji.

 

Wobec powyższego, informuję że uzupełnione akta przedmiotowej sprawy, znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 603, gdzie w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony mogą wypowiedzieć się co do uzupełnionego materiału dowodowego i zgromadzonych materiałów. 

 

Doręczenie niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zgodnie z art. 41 §1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W myśl art. 41 § 2 K.p.a. zaniedbanie tego obowiązku powoduje, że doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

WIŚ-II.7820.4.8.2012.JS

 

Czas wytworzenia informacji: 2013-07-05 08:53:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Anna Czajkowska
Czas udostępnienia informacji: 2013-07-05 08:54:00 Osoba udostępniająca informację: Anna Czajkowska
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 668