Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
BIURO KADR I ORGANIZACJI - STRONA GŁÓWNA
A A A

Biuro Kadr i Organizacji - BKO

00-950 Warszawa,
plac Bankowy 3/5,
tel: 22 695 60 60,

pokój nr 163

Dyrektor Biura:

Helena Ewa Stanisławska
e-mail: estanislawska@mazowieckie.pl

Zastępca Dyrektora:

Joanna Kencler
e-mail: jkencler@mazowieckie.pl

Sekretariat:

tel: 22 695 60 60, fax: 22 695 63 86,
e-mail: bko@mazowieckie.pl ,
wejście "B", pokój nr 163

Godziny przyjęć:

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Struktura Biura:

Samodzielne Stanowiska Pracy w Delegaturach, w:

Do zakresu działania Biura Kadr i Organizacji należy, w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i nowelizacją Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu;
2) opiniowanie statutów i regulaminów urzędów obsługujących organy rządowej
administracji zespolonej w województwie;
3) prowadzenie spraw zmierzających do rozstrzygnięć sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi;
4) opiniowanie projektów porozumień dotyczących powierzenia przez Wojewodę spraw
z zakresu funkcjonowania urzędu;
5) przygotowywanie pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Wojewodę oraz
prowadzenie ich rejestrów, z wyłączeniem pełnomocnictw procesowych;
6) przygotowywanie pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Dyrektora
Generalnego oraz prowadzenie ich rejestru;
7) opiniowanie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych urzędu;
8) opiniowanie projektów zarządzeń Dyrektora Generalnego opracowywanych przez
komórki organizacyjne oraz prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora Generalnego;
9) koordynowanie dostępu do informacji publicznej;
10) koordynowanie spraw związanych z funkcjonowaniem i dostępem do Biuletynu
Informacji Publicznej;
11) prowadzenie punktu informacyjnego w urzędzie;
12) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego;
13) realizacja zadań wynikających z polityki kadrowej Wojewody i Dyrektora Generalnego;
14) tworzenie oraz aktualizowanie programu zarządzania zasobami ludzkimi
w urzędzie;
15) koordynowanie prac związanych z procesem dokonywania opisów
i wartościowania stanowisk w urzędzie;
16) organizowanie naboru na wolne stanowiska pracy, w tym na wyższe stanowiska
w służbie cywilnej;
17) organizowanie i prowadzenie spraw związanych z odbywaniem służby
przygotowawczej;
18) organizowanie praktyk, staży i wolontariatu;
19)wykonywanie zadań z zakresu doskonalenia zawodowego pracowników urzędu, w tym koordynowanie i monitorowanie procesu ustalania i realizacji Indywidualnych
Programów Rozwoju Zawodowego;
20) redagowanie Biuletynu Dyrektora Generalnego;
21) sporządzanie list wynagrodzeń pracowników urzędu i wykonywanie wszystkich
czynności dotyczących płac i ubezpieczeń pracowniczych oraz innych wypłat
wynikających ze stosunku pracy;
22) przygotowywanie wypłat dla pracowników urzędu oraz osób niebędących pracownikami wynikających z umów cywilnoprawnych;
23) koordynowanie i monitorowanie systemu dokonywania ocen okresowych oraz pierwszej oceny członków korpusu służby cywilnej;
24) prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością porządkową i dyscyplinarną
pracowników urzędu;
25) obsługa komisji dyscyplinarnej urzędu;
26) opracowywanie regulaminu pracy;
27)wykonywanie czynności z zakresu spraw osobowych wynikających ze stosunku pracy pracowników urzędu, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierownika Państwowej Straży Rybackiej;
28) realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania mobbingowi oraz obsługa komisji
antymobbingowej w urzędzie;
29) prowadzenie spraw związanych z reklamacją od pełnienia służby wojskowej
w czasie wojny, w zakresie dotyczącym pracowników urzędu;
30) prowadzenie spraw dotyczących działalności socjalnej w ramach Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych;
31) prowadzenie archiwum urzędu;
32) prowadzenie kancelarii urzędu, w tym prowadzenie rejestracji dokumentów
w systemie EZD;
33) prowadzenie spraw z zakresu zintegrowanego systemu zarządzania jakością;
34) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy;
35) prowadzenie spraw związanych z zapewnienieniem przestrzegania zasad ochrony
przeciwpożarowej oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów urzędu.

Czas wytworzenia informacji: 2014-12-10 13:50:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Agata Dąbrowska
Czas udostępnienia informacji: 2008-11-03 11:40:31 Osoba udostępniająca informację: Agata Dąbrowska
Czas modyfikacji informacji: 2014-12-10 13:51:19 Osoba modyfikująca informację: Katarzyna Karmeluk
  ilość odwiedzin: 17857