Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ZAW. O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ PN: ROZBUDOWIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 705 W SOCHACZEWIE
A A A


OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

    Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r., nr 193 poz. 1194 ze zm.), oraz w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000r., nr 98, poz. 1071 ze zm.), zawiadamia się, że Wojewoda Mazowiecki postanowieniem z dnia 30 stycznia 2013r., podjął zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 13+461 do km 14+641,5 w Sochaczewie, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie”, i w dniu 30 stycznia 2013r. wydał postanowienie udzielające zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych.
    Ponadto zawiadamia się, że dnia 4 lutego 2013r. wpłynął do tutejszego organu wniosek inwestora o zmianę wniosku z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 13+461 do km 14+641,5 w Sochaczewie, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie”. Korekta wniosku została ostatecznie uzupełniona 20 lutego 2013r..
    W związku z powyższym decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 78/2013 z dnia 27 lutego 2013r. umorzono postępowanie dla działek inwestycyjnych przeznaczonych pod przejęcie dla inwestycji nr ew. 14/1, 44/2, 761 obręb Chodaków oraz działek zlokalizowanych  poza granicami projektowanego pasa drogowego, na których zachodzą zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu o nr ew. 163, 164, 165, 166/1, 166/2, 1696, 168, 170, 169/1, 169/2, 169/3, 505/2, 757 obręb Chodaków. 
Od  powyższej decyzji  przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
Obecnie postępowanie dotyczy:
• nr ewidencyjne działek usytuowania obiektu - drogi (tłustym drukiem - numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach - numery działek po podziale): działki nr ew. obręb Chodaków: 44/3, 975/3, 737/1 (737/4, 737/3), 1676 (1676/2, 1676/1), 1677 (1677/2, 1677/1), 976/64 (976/144, 976/143), 976/65 (976/142, 976/141), 1800 (1800/1, 1800/2), 488 (488/2, 488/1), 499 (499/2, 499/1),
• nr działek przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej i dróg innej kategorii, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego: działki nr ew. obręb Chodaków: 467, 745, 44/2, 761,
• nr ewidencyjny działki inwestycyjnej, tereny linii kolejowej wąskotorowej: działka nr ew. obręb Chodaków: 14/1.
    Inwestorem przedsięwzięcia jest zarządca drogi – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa, działający w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego. Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 603, w dniach: pn., śr. i pt. w  godz. 8:00-12:00, gdzie strony postępowania mogą się z nimi zapoznać do czasu wydania orzeczenia w sprawie. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
WIŚ-II.PG.7119-D/149/10 (MS)

Czas wytworzenia informacji: 2013-03-06 08:52:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Anna Czajkowska
Czas udostępnienia informacji: 2013-03-06 09:14:11 Osoba udostępniająca informację: Anna Czajkowska
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1161