Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
MAPA WITRYNY

BIP Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
STRONA GŁÓWNA
Informacja dla osób, którym udostępniane są informacje publiczne
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
Kontakt
Kontakt - Delegatury - Placówki Zamiejscowe
REDAKCJA
Redakcja
POMOC
Pomoc
Pomoc: Dostęp do informacji publicznej
Pomoc: Dostęp do informacji publicznej
Pomoc: Pliki PDF
Pomoc: Pliki Pdf
MENU PODMIOTOWE
STRUKTURA URZĘDU
Struktura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
Schemat Organizacyjny
Wydziały
Biuro Wojewody
Biuro Wojewody - strona główna
Oddziały
Oddział Współpracy Społeczno-Samorządowej BW-III
Oddział Prasowy BW-I
Oddział Obsługi Wojewody BW-II
Samodzielne Stanowiska Doradców i Asystentów Wojewody BW-IV oraz Pełnomocnicy Wojewody Mazowieckiego
ARCHIWUM
Wydział Prawny
Wydział Prawny - strona główna
Oddziały
Oddział Nadzoru Prawnego nad Organami Samorządów LEX-I
Samodzielne Stanowiska Radców Prawnych LEX-II
Oddział Organizacyjno-Legislacyjny LEX-III
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego LEX-DU
Samodzielne Stanowiska do spraw Zarządzeń Zastępczych w zakresie Złóż Kopalin - LEX-IV
ARCHIWUM
Wydział Kontroli
Wydział Kontroli - strona główna
Oddziały
Oddział Kontroli I WK-I
Oddział Kontroli Finansowej - WK-IV
Oddział Skarg i Wniosków WK-III
Oddział Kontroli II WK-II
Samodzielne Stanowisko ds. Ogólnych WK-V
Samodzielne Stanowisko do Obsługi Sekretariatu WK-VI
Oddział Organizacji Kontroli WK-V
ARCHIWUM
Wydział Finansów
Wydział Finansów - strona główna
Oddziały
Oddział Księgowości FIN-III
Oddział Budżetu - FIN.I
Oddział Finansowania Programów Regionalnych - FIN.IV
Oddział Orzecznictwa - FIN.V
Oddział Sprawozdawczości - FIN II
Projekt budżetu na 2011 rok
Formularze sprawozdawcze z budżetu zadaniowego za 2010 rok
FUNDUSZ SOŁECKI
Sprawozdanie za 2011 rok
zestawienia tabelaryczne
Budżet Zadaniowy na 2013 rok
Oddział Informacji Zarządczej - FIN - VI
ARCHIWUM
Wydział Infrastruktury
Wydział Infrastruktury - strona główna
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Oddziały
Oddział Postępowań Odwoławczych i Nadzwyczajnych WI-I
Oddział Inwestycji Drogowych WI-II
Oddział Transportu i Organizacji WI-IV
Oddział Infrastruktury Technicznej i Kolejowej WI-III
Oddział Postepowań Odwoławczych i Nadzwyczajnych
ARCHIWUM
Oddział Zagospodarowania Przestrzennego - WIŚ.III
INNE
Terminy i miejsca przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy
Wskaźnik przeliczeniowy do wartości odtworzeniowej budynków mieszkalnych
Komisje egzaminacyjne
książeczki mieszkaniowe
Wskaźnik przeliczeniowy w latach 2001-2005
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informcje o środowisku i jego ochronie.
Wydział Geodezji
Wydział Geodezji - strona główna
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Oddziały
Oddział Nadzoru Geodezyjnego i Kontroli WG-I
Oddział Geodezji WG-II
Oddział Katastru WG-III
Oddział Ogólny WG-IV
Mazowsze - zmiany terytorialne
Uwagi do zmian terytorialnych województwa mazowieckiego
Ustalenie zmian lub zniesienie nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych na Mazowszu
ARCHIWUM
Wydział Polityki Społecznej
Wydział Polityki Społecznej - strona główna
Kontrole prowadzone przez Oddział Rynku Pracy I kwartał 2011 r.
Oddziały
Oddział ds. Pomocy Stacjonarnej - WPS.II
Oddział Planowania Budżetu – WPS.III
Oddział Rynku Pracy – WPS-IV
Oddział Programów i Analiz – WPS.VI
Oddział Ogólny – WPS.VII
Samodzielne Stanowisko do spraw Opieki Nad Cmentarzami Wojennymi oraz Miejscami Pamięci Narodowej WPS-VIII
Samodzielne Stanowisko ds. Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Oddział do spraw Pomocy Środowiskowej WPS.I
Oddział do spraw Osób Niepełnosprawnych – WPS.V
Oddział Programów i Analiz - WPS.VI
Oddział do spraw Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej WPS-IX
INNE DOKUMENTY
Zaświadczenie potwierdzające dokonanie zgłoszenia przedmiotów zajętych na prowadzenie zakładu pracy chronionej – na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z p
Zaświadczenie potwierdzające posiadanie statusu zakładu pracy chronionej - na podstawie art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
Zaświadczenia
Opłata skarbowa
Obowiązki pracodawcy
Zakłady pracy chronionej
Nadawanie statusu zakładu pracy chronionej
Zakład Aktywności Zawodowej - uzyskanie statusu
Powiatowe Zespoły i Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Wyniki konkursu
Biuro Budżetowo-Księgowe
Biuro Budżetowo-Księgowe - strona główna
Oddziały
Oddział Realizacji Dochodów BBK-I
Oddział Zamówień Publicznych BBK-II
Oddział Finansowo-Księgowy BBK-III
Samodzielne Stanowisko do Spraw Planowania i Koordynowania Zadań z Zakresu Analiz Ekonomiczno-Finansowych BAB.VII
Oddział Ogólny BAB.VIII
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości - strona główna
Oddziały
Oddział Przedsiębiorstw Państwowych - SPN.I
Oddział Uwłaszczeń - SPN.II
Oddział Nieruchomości Drogowych - SPN.III
Oddział Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa - SPN.IV
Oddział Zwrotu Nieruchomości i Odszkodowań SPN-V
Oddział Komunalizacji - SPN.VI
Oddział Ogólny - SPN.VII
Oddział Rekompensat - SPN.VIII
Samodzielne Stanowisko do Spraw Dotacji - SPN.IX
Samodzielne Stanowisko do Spraw Analiz Operatów Szacunkowych - SPN.X
ARCHIWUM
INNE
Projekt prac nad założeniami do ustawy reprywatyzacyjnej
Sprawozdanie z wykonania obowiązku obejmującego złożenie we właściwym Sądzie Rejonowym wniosku o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego - informacje dotyczące sprawozdawczości
Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
Informacja o upływającym terminie składania wniosków w związku z nowelizacją ustawy „zabużańskiej”
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Spraw Obywatelskich - strona główna
Oddziały
Oddział Ewidencji Obywateli - WSO-I
Oddział Paszportów - WSO-II
Oddział Ogólny - WSO-III
ARCHIWUM
Wydział Spraw Cudzoziemców
Wydział Spraw Cudzoziemców - strona główna
Telefoniczne umawianie na złożenie wniosków w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców
Składanie wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców w Delegaturach MUW
Nowy punkt przyjmowania wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców
Składanie wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców
Informacja w sprawach obywatelstwa
Informacja w sprawach cudzoziemców
Zasady pobierania numerków w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców
Zakres działania Wydziału Spraw Cudzoziemców
Oddziały
Oddział Obywatelstwa i Repatriacji - WSC-I
Oddział Legalizacji Pobytu I - WSC-II
Oddział Realizacji Decyzji - WSC-IV
Oddział Ogólny - WSC-VI
Oddział Zezwoleń na Pracę - WSC-V
Oddział Legalizacji Pobytu II - WSC-III
Oddział Legalizacji Pobytu i Pracy - WSC-VII
ARCHIWUM
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Strona Główna
Oddziały
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego WBZK-I
Oddział Obrony Cywilnej i Logistyki - WBZK-II
Oddział Spraw Obronnych - WBZK-III
Oddział Bezpieczeństwa Publicznego i Organizacji - WBZK-IV
Oddział Rolnictwa - WGR-IV
Oddział ds. Bezpieczeństwa Powodziowego i Melioracji Wodnych - WBZK-V
Oddział Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych WBZK-VI
ARCHIWUM
OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJATKU RUCHOMEGO OBRONY CYWILNEJ
Biuro Kadr i Organizacji
Biuro Kadr i Organizacji - strona główna
Oddział Organizacyjny BKO-I
Oddział Zarządzania Kadrami BKO-II
Oddział - Archiwum BKO-IV
Samodzielne Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy BKO-VII
Oddzial Spraw Pracowniczych BKO-III
Oddział - Kancelaria BKO-V
Samodzielne Stanowisko do spraw Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością BKO-VI
ARCHIWUM
Biuro Ochrony
Biuro Ochrony - strona główna
Oddziały
Oddział ds. Ochrony Informacji Niejawnych BO-I
Kancelaria Tajna BO-II
Oddział ds. Ochrony Danych Osobowych – BO.III
Oddział ds. Ochrony Fizycznej BO-III
Oświadczenia majątkowe - informacja dla samorządów
Oświadczenia lustracyjne
Archiwum
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich - strona główna
Działalność kontrolna Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Oddziały
Oddział Certyfikacji - CFE-I
Oddział Rozwoju Regionalnego - CFE-IV
Samodzielne Stanowisko do spraw Ogólnych - CFE-VI
Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Sekretariatu - CFE-V
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na Mazowszu (2008-2011)
Oddział Kontroli - CFE-II
Oddział Systemu - CFE-III
ARCHIWUM
Wydział Zdrowia
Oddział Ratownictwa Medycznego i Bezpieczeństwa Zdrowotnego WZ-IV
Oddział Rejestru Podmiotów Leczniczych WZ-II
Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych WZ-III
Oddział Zdrowia Publicznego WZ-I
Wydział Zdrowia - strona główna
Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Sekretariatu WZ-V
Samodzielne Stanowisko do spraw Ogólnych - WZ-VI
Samodzielne Stanowisko Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego WZ-VII
ARCHIUWM
DELEGATURY
CIECHANÓW
Delegatura Ciechanów
Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego LEX - C
Samodzielne Stanowiska Pracy w Biurze Kadr i Organizacji BKO-C
Oddział Polityki Społecznej WPS-C
Oddział Geodezji WG-C
Oddział Infrastruktury w Ciechanowie WI-C
Oddział Spraw Obywatelskich WSO-C
Oddział Kontroli w Delegaturze w Ciechanowie WK-C
Oddział Skarbu Państwa i Nieruchomości SPN-C
Samodzielne Stanowisko do Spraw Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi - Kierownik Delegatury BW-C
Samodzielne Stanowiska Pracy w Biurze Administracyjnym BA-C
Samodzielne Stanowiska Pracy w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Informatycznych BIR-C
OSTROŁĘKA
Delegatura Ostrołęka
Samodzielne Stanowiska Pracy w Biurze Kadr i Organizacji BKO-O
Oddział Geodezji WG-O
Oddział Prawny LEX-O
Oddział Spraw Obywatelskich WSO-O
Oddział Kontroli w Delegaturze w Ostrołęce WK-O
Oddział Skarbu Państwa i Nieruchomości SPN-O
Oddział Polityki Społecznej w Ostrołęce WPS-O
Oddział Infrastruktury w Ostrołęce WI-O
Samodzielne Stanowisko do Spraw Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi - Kierownik Delegatury BW-O
Samodzielne Stanowisko Pracy w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WBZK-O
Samodzielne Stanowiska Pracy w Biurze Administracyjnym BA-O
Samodzielne Stanowisko Pracy w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Informatycznych BIR-O
PŁOCK
Oddział Geodezji WG-P
Samodzielne Stanowiska Pracy w Biurze Kadr i Organizacji BKO-P
Oddział Prawny LEX-P
Oddział Infrastruktury w Płocku WI-P
Oddział Polityki Społecznej WPS-P
Oddział Skarbu Państwa i Nieruchomości SPN-P
Oddział Kontroli w Delegaturze w Płocku WK-P
Oddział Spraw Obywatelskich WSO-P
Samodzielne Stanowisko do Spraw Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi - Kierownik Delegatury BW-P
Samodzielne Stanowisko Pracy w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego- WBZK-P
Samodzielne Stanowiska Pracy w Biurze Administracyjnym BA-P
Samodzielne Stanowiska Pracy w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Informatycznych BIR-P
Delegatura Płock
RADOM
Delegatura Radom
Oddział Geodezji WG-R
Samodzielne Stanowiska Pracy w Biurze Kadr i Organizacji BKO-R
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego LEX-R
Oddział Polityki Społecznej WPS-R
Oddział Spraw Obywatelskich WSO-R
Oddział Skarbu Państwa i Nieruchomości SPN-R
Oddział Kontroli w Delegaturze w Radomiu WK-R
Oddział Prawny LEX-R
Oddział Infrastruktury w Radomiu WI-R
Samodzielne Stanowisko do Spraw Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi - Kierownik Delegatury BW-R
Samodzielne Stanowisko Pracy w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego- WBZK-R
Samodzielne Stanowiska Pracy w Biurze Administracyjnym BA-R
Samodzielne Stanowiska Pracy w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Informatycznych BIR-R
SIEDLCE
Oddział Geodezji WG-S
Samodzielne Stanowiska Pracy w Biurze Kadr i Organizacji BKO-S
Delegatura Siedlce
Oddział Prawny LEX-S
Oddział Kontroli w Delegaturze w Siedlcach WK-S
Oddział Infrastruktury w Siedlcach WI-S
Oddział Skarbu Państwa i Nieruchomości SPN-S
Oddział Polityki Społecznej WPS-S
Oddział Spraw Obywatelskich WSO-S
Samodzielne Stanowisko do Spraw Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi - Kierownik Delegatury BW-S
Samodzielne Stanowisko Pracy w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego- WBZK-S
Samodzielne Stanowiska Pracy w Biurze Administracyjnym BA-S
Samodzielne Stanowiska Pracy w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Informatycznych BIR-S
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
Administracja Zespolona
WOJEWODA
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wojewody Mazowieckiego
Sylwetka
Wojewoda
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie Wojewody i Wicewojewody
Sprawozdanie z działalności
Sprawozdanie z działalności Wojewody Mazowieckiego za rok 2007
Sprawozdanie z działalności Wojewody Mazowieckiego za rok 2008
Budżet Wojewody Mazowieckiego
Budżet Województwa Mazowieckiego
Pomoc Publiczna
Pomoc Publiczna
Oświadczenia o stanie majątkowym
Oświadczenia o stanie majątkowym Wojewody i Wicewojewody Mazowieckiego
WICEWOJEWODA
Wicewojewoda
DYREKTOR GENERALNY
Dyrektor Generalny
REGULAMIN
Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
STATUT
Statut Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
JEDNOSTKA PODLEGŁA
Jednostka podległa bezpośrednio Wojewodzie
Komisje i Zespoły Opiniodawczo - Doradcze i Orzekające Wojewody
Komisje i Zespoły Opiniodawczo - Doradcze i Orzekające Wojewody
Komisje i Zespoły Opiniodawczo - Doradcze i Orzekające Wojewody Mazowieckiego
Zespół Audytu Wewnętrznego
Zespół Audytu Wewnętrznego
ARCHIWUM
NIP i REGON
NIP i REGON
Biuro Administracyjne
Oddział Inwestycyjno-Gospodarczy BA-I
Oddział Transportu BA-III
Oddział Zarządzania Nieruchomościami BA-II
Biuro Administracyjne - strona główna
Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Obsługi Sekretariatu BA-IV
Samodzielne Stanowiska Pracy w delegaturach realizujące określone zadania Oddziałów
Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów Informatycznych
Oddział Informatyka Wojewódzkiego BAB-I
Biuro Informatyki - strona główna (1)
Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów Informatycznych - strona główna
Oddziały
Oddział Administrowania, Wdrażania i Rozwoju Systemów Informatycznych BIR-I
Oddział Serwisu Infrastruktury Teleinformatycznej BIR-II
Samodzielne Stanowiska Pracy w delegaturach
Samodzielne Stanowisko ds. Technicznych BIR-III
Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego
Oddział Planowania i Inwestycji - FCR-I
Oddział Księgowości i Sprawozdawczości - FCR-II
Oddział Rozstrzygnięć Finansowych - FCR-III
Oddział Informacji Zarządczej - FCR-IV
Oddział Certyfikacji - FCR-V
Oddział Kontroli - FCR-VI
Oddział Systemu - FCR-VII
Oddział Rozwoju Regionalnego - FCR-VIII
Samodzielne Stanowisko do spraw Ogólnych - FCR-IX
Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Sekretariatu - FCR-X
Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego
Samodzielne Stanowisko Głównego Księgowego Budżetu Wojewody - FCR-XI
MENU PRZEDMIOTOWE
AKTY PRAWNE WOJEWODY
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
DZIENNIKI URZĘDOWE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Dzienniki 2009
DZIENNIKI URZĘDOWE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PRZED 2009 R.
Dzienniki Urzędowe Województwa Mazowieckiego 2007 r.
Dzienniki Urzędowe Województwa Mazowieckiego 2008 r.
Dzienniki Urzędowe Województwa Mazowieckiego publikowane od 1 lipca 2006 r.
OGŁOSZENIA
Ogłoszenia
SPN
Ogłoszenia/Obwieszczenia/Informacje Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości
Decyzje Administracyjne Wojewody (Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości)
Ogłoszenia Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – POWIATOWĄ (dz. nr 51, 34, 365, 360, 65, 144)
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – POWIATOWĄ (dz. nr 96, 99, 102, 51)
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – POWIATOWĄ (dz. nr 67,78,62)
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ MIASTA I GMINY DROBIN Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – GMINNĄ (DZ. NR 157/1, 144, 21, 46, 38, 102, 151, 30… .)
DECYZJA Nr 1485/DP/2012 dot. nabycia przez Powiat Pruszkowski prawa własności gruntu położonego w powiecie pruszkowskim, m. Piastów, dz nr. 148
AKTUALNE OGŁOSZENIA
Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia w sprawie nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości w obrębie Wólka, w gminie Leszno - działka nr 200/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Kozienice, w obrębie Ryczywół - działka nr 2112/1
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość w miejscowości Dębe Wielkie - działka nr 869/7
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU DOT. PRZEJŚCIA GRUNTÓW NA WŁASNOŚĆ POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY STARA BIAŁA
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY STARA BIAŁA 2
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
Wojewoda Mazowiecki inforamuję o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, że zajęty pod ulicę Źródlaną drogę publiczną o kategorii powiatowej, stał się z dniem 1.01.1999 r. własnością Powiatu Pruszkowskiego
Wojewoda Mazowiecki informuje, że jest prowadzone postępowanie w sprawie gruntu położonego w gminie Brwinów obręb Milęcin
Postępowanie administracyjne w sprawie gruntu położonego w Piastowie obręb 05
Informacje o gruncie zajętym pod drogę publiczną – część drogi wojewódzkiej nr 575, położony w obrębie Miękiny, gm. Iłów
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
INFORMACJA O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM W SPRAWIE POTWIERDZENIA NABYCIA PRZEZ SKARB PAŃSTWA I KAMPINOSKI PARK NARODOWY PRAW DO NIERUCHOMOŚCI W OBRĘBIE WÓLKA, W GMINIE LESZNO - DZIAŁKA NR 166
INFORMACJA O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM W SPRAWIE POTWIERDZENIA NABYCIA PRZEZ SKARB PAŃSTWA I KAMPINOSKI PARK NARODOWY PRAW DO NIERUCHOMOŚCI W OBRĘBIE ŁAZY LEŚNE, W GMINIE KAMPINOS - DZIAŁKI NR 62 DO 66
Informacja o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu położonego w powiecie otwockim, gminie Kołbiel - działki nr 47/1 i 826/1 w obrębie 0028 Władzin
Informacja o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu położonego w powiecie otwockim, gminie Kołbiel - działka nr 386/2 z obrębu 0019 Rudno
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka numer 6/2
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - działka nr 1 w obrębie Miękiny, gm. Iłów
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże - działka numer 285/2
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże - działka numer 443/2
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka numer 211/1
w sprawie stwierdzenia nabycie przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 01.01.1999r. prawa własności gruntu położonego w Warszawie, Dzielnica Bemowo, zajętego pod drogę publiczną ul. Połczyńską, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 48/11 o
Informacja o wydaniu decyzji ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka numer 224/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Gminę Maciejowice prawa własności gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętych pod drogę publiczną
Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia, że grunt położony w obrębie Horoszki Małe gm. Sarnaki - działki nr 500/1 i 616 - stał się z dniem 1 stycznia 1999 r. własnością Województwa Mazowieckiego
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Kozienice, w obrębie Ryczywół - działka numer 2111/1
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ - GMINNĄ
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ - GMINNĄ
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
nabycie przez Gminę Piaseczno z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności gruntu położonego w Gminie Piaseczno w Zalesiu Górnym obręb 0042, oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 1378 o pow. 0.6170 ha, zajętego pod drogę gminną - ulicę Bied
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY STARA BIAŁA Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW ZAJĘTYCH POD DROGI PUBLICZNE - GMINNE
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ - POWIATOWĄ
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW ZAJĘTYCH POD DROGĘ PUBLICZNĄ - POWIATOWĄ
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejętą pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 577 Łąck – Ruszki na odcinku Łąck-Gąbin w km 0+105,97 do 9+419,13
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości
Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonych w obrębie Kromnów, w gminie Brochów - działki nr 295 i 297
Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonych w obrębie Wólka Smolana, w gminie Brochów - działka nr 219
Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonych w obrębie Sianno, w gminie Brochów - działka nr 88
Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonych w obrębie Wola Pasikońska, w gminie Kampinos - działki nr 296-300
Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonych w obrębie Bieliny Kampinoskie, w gminie Kampinos - działki nr 91-95
Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonych w obrębie Famułki Królewskie, w gminie Brochów - działka nr 271
Nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa własności gruntu zajętego pod część linii kolejowej Warszawa - Radom.
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - działki w obrębie Sarnaki
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Zakrzew
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w obrębie Młodocin Mniejszy, w gminie Kowala
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomość położoną w obrębie Zwoleń - działka numer 2074/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomość położoną w obrębie Wólka Gostomska, gmina Mogielnica - działka numer 80/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Klwów
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomości położone w obrębie Lucin, gmina Tczów - działki o numerach: 424/2 oraz 242/1
Informacja o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu położonego w m. Pruszków, obręb 27 - działki numer 89/1 i 89/11
Informacja o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu położonego w gm. Mszczonów, obręb 0029-Lublinów - działka numer 113/2
Nabycie przez Gminę Warszawa - Wilanów z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności gruntu zajętego pod ulicę Glebową położonego w m. st. Warszawie, Dzielnicy Wilanów oznaczonego jako działka nr 33 o pow. 0,1453 ha z obrębu 1-06-10.
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Wolanów
Informacja o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu położonego w Warszawie, dzielnica Ochota - działki nr 29 i 26/2
Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania
DECYZJA Nr 807/DG/2012
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW ZAJĘTYCH POD DROGĘ PUBLICZNĄ - POWIATOWĄ.
DECYZJA Nr 806/DG/2012
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże - działka nr 165/3
DECYZJA Nr 805/DG/2012
DECYZJA Nr 804/DG/2012
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania Blizne Łaszczyńskiego.
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonej w obrębie Łazy, w gminie Kampinos - działka nr 154
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonej w obrębie Truskaw, w gminie Izabelin - działka nr 1513/1
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonej w obrębie Śladów, w gminie Brochów - działka nr 784
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminie Stare Babice w obrębie 0003-Blizne Łaszczyńskiego
DECYZJA Nr 808/DG/2012
DECYZJA Nr 809/DG/2012
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO w OBRĘBIE PŁOSKÓW KOLONIA gm. SARNAKI NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - działka nr 173
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże - działka nr 176/3
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże - działka nr 178/3
Informacja o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A praw do gruntu położonego w gm. Michałowice, obręb Opacz Kolonia - działka nr 134/28
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ - WOJEWÓDZKĄ
Wszczęcie postępowania administracyjne w sprawie grunt położony w Warszawie Dzielnicy Bielany, oznaczony jako działka ewidencyjna nr 49 o pow. 0,0803 ha z obrębu 7-11-07
Postępowanie w sprawie ul. Łęgi, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 39/4
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w mieście Konstancin Jeziorna, w obrębie 01-24 - działka nr 19/1
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w mieście Konstancin Jeziorna, w obrębie 03-12 - działka nr 81/3
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w mieście Konstancin Jeziorna, w obrębie 03-12 - działka nr 60/5
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w mieście Konstancin Jeziorna, w obrębie 01-14 - działka nr 24/3
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w mieście Konstancin Jeziorna, w obrębie 03-12 - działka nr 39/18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w mieście Konstancin Jeziorna, w obrębie 01-14 - działka nr 135/3
Wojewoda Mazowiecki informuję, że toczy siępostępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, że grunt położony w Warszawie Dzielnicy Bielany, oznaczony jako działka ewidencyjna nr 49 zajęty pod drogę gminną – ulicę Opłotek, stał się z
Nabycie przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r. prawa własności gruntu zajętego pod część linii kolejowej Warszawa Śródmieście WKD
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE NIERUCHOMOŚCI - nr 583
DECYZJA NR 1045/2012
Stwierdzenie nabycia przez gminę Warszawa Bemowo prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną (gminną) – ul. Łęgi,
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ - GMINNĄ
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – POWIATOWĄ (27-29, 143-145)
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – POWIATOWĄ DROGĘ PUBLICZNĄ – POWIATOWĄ (19-24)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 577 Łąck – Ruszki drogi wojewódzkiej nr 577 Łąck – Ruszki na odcinku Łąck-Gąbin w km 0+105,97 do 9+419,13 ( II )
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – WOJEWÓDZKĄ (33)
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – WOJEWÓDZKĄ (11-15)
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – POWIATOWĄ (19-24)
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO
DECYZJA Nr 931/DG/2012
DECYZJA Nr 930/DG/2012
DECYZJA Nr 929/DG/2012
DECYZJA Nr 928/DG/2012
DECYZJA Nr 927/DG/2012
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTÓW POŁOŻONYCH W GMINIE HALINÓW NA WŁASNOŚĆ GMINY HALINÓW
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże - działka nr 840/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże - działka nr 842/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże - działka nr 326/2
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże - działka nr 327/2
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże - działka nr 329/2
DECYZJA Nr 932/DG/2012
DECYZJA Nr933/DG/2012
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże, oznaczoną jako działka ew. nr 840/1 o powierzchni 0,0006 ha, która w odniesieniu do 6/32 częś
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże, oznaczoną jako działka ew. nr 842/1 o powierzchni 0,0043 ha, która w odniesieniu do 6/32 częś
informujemy, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże, oznaczoną jako działka ew. nr 326/2 o powierzchni 0,0021 ha, która w odniesieniu do 6/32 części posiada nieureg
Informujemy, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże, oznaczoną jako działka ew. nr 327/2 o powierzchni 0,0006 ha, która w odniesieniu do 6/32 części posiada nieureg
Informujemy, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże, oznaczoną jako działka ew. nr 329/2 o powierzchni 0,0007 ha, która w odniesieniu do 6/32 części posiada nieureg
DECYZJA Nr 934/DG/2012
DECYZJA Nr 921/DG/2012
DECYZJA Nr 963/DG/2012
DECYZJA Nr 964/DG/2012
DECYZJA Nr 965/DG/2012
DECYZJA Nr 972/DG/2012
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tczów, w obrębie Tczów Borki - działki nr 636/1 i 507/2
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonej we Władysławowie, w gminie Brochów, powiat Sochaczewski - działki nr 5, 7, 11, 17, 21, 52
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonej w obrębie Dąbrowa, w gminie Łomianki, powiat Warszawski Zachodni - działki nr 1/30, 2/28
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTÓW POŁOŻONYCH W MIEŚCIE SULEJÓWEK NA WŁASNOŚĆ MIASTA SULEJÓWEK
Informacja o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości położonej w Warszawie, w dzielnicy Białołęka - działka nr 18/3 z obrębu 4-03-08
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 573 Gostynin – Bierzewice
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – WOJEWÓDZKĄ ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – WOJEWÓDZKĄ
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 577 Łąck – Ruszki
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY PACYNA
DECYZJA Nr 981 /DG/2012
DECYZJA Nr 979 /DG/2012
DECYZJA Nr 983 /DG/2012
DECYZJA Nr 980/DG/2012
DECYZJA Nr 982 /DG/2012
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W MIEŚCIE SULEJÓWEK NA WŁASNOŚĆ MIASTA SULEJÓWEK
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminie Kowala, w obrębie Parznice - działki nr 523/1, 247, 417/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Kozienice, w obrębie Wilczkowice Górne - działka nr 262/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tczów, w obrębie Lucin - działka nr 424/2
Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonej w obrębie Lipków, gmina Stare Babice, powiat warszawski zachodni - działki nr 763/2, 764,
Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonej w obrębie Lipków, gmina Stare Babice, powiat warszawski zachodni - działki nr 689 i 690
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY – MIASTO PŁOCK
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Mogielnica, w obrębie Wólka Gostomska, powiat grójecki - działka nr 80/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o nabyciu przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Michałowice, obręb Opacz Mała - działki nr 70/2 i 70/4
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Mogielnica, w obrębie Wólka Gostomska, powiat grójecki - działka nr 66/1
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY BRUDZEŃ DUŻY
Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę-Miasto Wołomin z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999r. prawa własności nieruchomości zajętej pod część ulicy Ogrodowej w Wołominie - działka nr 115
Informujemy, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów
Postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycie z mocy prawa prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną ul. Lirową.
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminach Klwów i Mogielnica, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer 330/2, 179/3, 166/3, 307/1, 312/1, 5/2, 82/1, 212/1, 218/1, 223/1, 225/1, 230/1, 233/1, 237/1
Nabycie przez Skarb Państwa z mocy prawa nieruchomości oznaczonego w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 82 o pow. 3.9570 ha z obrębu 2-08-20
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO.
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w Zwoleniu
Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonej w obrębie Famułki Królewskie, w gminie Brochów, powiat sochaczewski - działka nr 270
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Klwów, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer 4/2, 209/1, 216/1, 215/1, 231/1, 249/2
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomości położone w gminie Przytyk, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer: 611/1, 586/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Kadź - działka nr 545/1
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w mieście Konstancin Jeziorna, w obrębie 03-12 - działka nr 37/1
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w mieście Konstancin Jeziorna, w obrębie 01-14 - działka nr 138/1
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W GMINIE MIASTA SULEJÓWEK NA WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA SULEJÓWEK - działki nr 19, 45, 55, 69
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Dobre, w obrębie Osęczyzna - działki nr 196/1 i 584/1
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Dobre, w obrębie Poręby Nowe - działki nr 167/3, 14/1, 15/1, 669/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Strykowie Górne, w gminie Zwoleń - działka nr 1198/1
DECYZJA Nr 1103/DG/2012
DECYZJA Nr 1104/DG/2012
informujemy, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY PACYNA
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Mogielnica, w obrębie Wólka Gostomska, powiat grójecki - działka nr 94/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Mogielnica, w obrębie Wólka Gostomska, powiat grójecki - działka nr 191/3
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Mogielnica, w obrębie Wólka Gostomska, powiat grójecki - działka nr 72/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Mogielnica, w obrębie Wólka Gostomska, powiat grójecki - działka nr 122/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Mogielnica, w obrębie Brzostowiec, powiat grójecki - działka nr 143/1
OBWIESZCZENIE o WYDANIU DECYZJI w SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU o NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM na własność GMINY HALINÓW
Informacja o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Pruszkowie, obręb 01 - działki nr 8/1 i 8/3
Informacja o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu położonego w Warszawie, Dzielnica Włochy, obręb 2-08-20 - działka nr 82
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO
DECYZJA Nr 1143/DG/2012
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY- MIASTO PŁOCK
DECYZJA Nr 1142/DG/2012
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY BRUDZEŃ DUŻY
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – WOJEWÓDZKĄ
DECYZJA Nr 1141/DG/2012
Informacja o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu położonego w Warszawie, w dzielnicy Wawer - działka nr 53/9
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże - działka nr 330/2
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Zwoleniu - działka nr 5378/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Kozienice, w obrębie Wilczkowice Górne - działka nr 262/1
Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy nieruchomości położonej w gminie Izabelin, powiat warszawski zachodni - działki nr 1822/1 i 1822/2
Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy nieruchomości położonej w obrębie Lipków, w gminie Izabelin, powiat warszawski zachodni - działka nr 135
Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy nieruchomości położonej w obrębie Lasocin, w gminie Brochów, powiat sochaczewski - działka nr 375
Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy nieruchomości położonej w obrębie Miszory, w gminie Brochów, powiat sochaczewski - działki nr 382, 384 i 386
Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy nieruchomości położonej w obrębie Piaski Królewskie, w gminie Brochów, powiat sochaczewski - działki nr 50 i 52
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tczów, w obrębie Lucin - działka nr 242/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Serocku
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy - działka nr 12/10
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Kadź - działka nr 312/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka nr 212/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka nr 218/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka nr 223/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka nr 225/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka nr 238/1
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Dobre w obrębie Poręby Nowe - działki nr 6/1, 13/1, 236/1 i 355/1
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Stanisławów w obrębie Stanisławów - działki nr 458/1 i 435/1
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Stanisławów w obrębie Stanisławów - działki nr 469/3, 250/1 i 298/3
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Stanisławów w obrębie Stanisławów - działki nr 236/1 i 467/4
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO.
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU NA WŁASNOŚĆ Miasta i Gminy Drobin (dz. nr 144, 157/1, 21, 46, 99, 38, 102, 151, 30)
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia, oznaczoną jako działka numer 243/1 o powierzchni 0,0045ha,
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże, oznaczoną jako działka numer 171/3 o powierzchni 0,0015 ha
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGI PUBLICZNE - DROGI POWIATOWE
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą pod rozbudowę drogi krajowej nr 10 na odcinkach: od 388+676,55 do km 392+395,50 i od km 393+275,00 do km 394+317,50”
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE STRACHOMIN GMINIE LATOWICZ NA WŁASNOŚĆ POWIATU MIŃSKIEGO
Nabycie przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r. prawa własności gruntu zajętego pod część linii kolejowej Warszawa Centralna – Katowice, położonego w Warszawie, Dzielnica Włochy, oznaczonego w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 134 o pow.
OBWIESZCZENIE o WYDANIU DECYZJI w SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU o NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM na własność GMINY MIASTA SULEJÓWEK
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE STRACHOMIN GMINIE LATOWICZ NA WŁASNOŚĆ POWIATU MIŃSKIEGO
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE KRUSZYNA GMINIE TROJANÓW NA WŁASNOŚĆ POWIATU GARWOLIŃSKIEGO
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO (DZ. NR 124/1 I DZ. NR 127/2)
DECYZJA Nr 1500/2012
Ogłoszenie dotyczące: 1) nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r. prawa własności gruntu zajętego pod część linii kolejowej Nr 76 Bąkowiec – Kozienice,
1) nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r. prawa własności gruntu zajętego pod część linii kolejowej Nr 76 Bąkowiec – Kozienice,
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia, oznaczoną jako działka numer 243/1 o powierzchni 0,0045ha
Wojewoda Mazowiecki, informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia, oznaczoną jako działka numer 261/1 o powierzchni 0,0085ha
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia, oznaczoną jako działka numer 636/2 o powierzchni 0,0035ha
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże, oznaczoną jako działka numer 171/3 o powierzchni 0,0015 ha
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże, oznaczoną jako działka numer 175/3 o powierzchni 0,0016ha
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże, oznaczoną jako działka numer 248/2 o powierzchni 0,0010ha
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia, oznaczoną jako działka ew. nr 4/2 o powierzchni 0,0029 ha, która posiada nieuregulowany st
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia, oznaczoną jako działka ew. nr 5/2 o powierzchni 0,0012 ha, która posiada nieuregulowany st
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia, oznaczoną jako działka ew. nr 82/1 o powierzchni 0,1398 ha, która posiada nieuregulowany s
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia, oznaczoną jako działka ew. nr 209/1 o powierzchni 0,0015 ha, która posiada nieuregulowany
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia, oznaczoną jako działka ew. nr 216/1 o powierzchni 0,0100 ha, która posiada nieuregulowany
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia, oznaczoną jako działka ew. nr 215/1 o powierzchni 0,0091 ha, która posiada nieuregulowany
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia, oznaczoną jako działka ew. nr 231/1 o powierzchni 0,0007 ha, która posiada nieuregulowany
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia, oznaczoną jako działka numer 230/1 o powierzchni 0,0046ha
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia, oznaczoną jako działka numer 233/1 o powierzchni 0,0014 ha
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia, oznaczoną jako działka numer 237/1 o powierzchni 0,0016 ha
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO - nr 31117/Gójsk
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – POWIATOWĄ (dz. nr 20, 26,34) (dz. nr 74, 81, 477/1)
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE
DECYZJA Nr 1345/DSP/2012
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE OLEKSIANKA GMINIE LATOWICZ NA WŁASNOŚĆ POWIATU MIŃSKIEGO
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W GMINIE MIASTA SULEJÓWEK NA WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA SULEJÓWEK
Wojewoda Mazowiecki informuje, że zostały wydane decyzje w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w gminie Przytyk.
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – POWIATOWĄ (dz. nr 16/1)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej uchylającejdecyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 1019/09 z dnia 9 czerwca 2009 r. sprawie nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym i usta
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – GMINNĄ (dz. nr 34 i 15)
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Mogielnica, obręb Wólka Gostomska - działki numer 99/5 i 224/5
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomość położoną w gminie Pionki - działka numer 532/5 oraz 532/9
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomości położone w gminie Przytyk - działki numer: 493/2, 507/1
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE KRUSZYNA GMINIE TROJANÓW NA WŁASNOŚĆ POWIATU GARWOLIŃSKIEGO.
Wojewoda Mazowiecki informuje, że zostały wydane decyzje w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w gminie Przytyk, w obrębie Podgajek Zachodni
DECYZJA Nr 1382/DP/2012
Wojewoda Mazowiecki informuje, że zostały wydane decyzje w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w gminie Przytyk.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym .
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Dobre: obręb Dobre, obręb Sołki i obręb Makówiec Duży.
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ - POWIATOWĄ.
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ - POWIATOWĄ.
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY PACYNA Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGI PUBLICZNE - GMINNE.
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY – MIASTO PŁOCK Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW ZAJĘTYCH POD DROGI PUBLICZNE – LOKALNE MIEJSKIE
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY PACYNA Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGI PUBLICZNE - GMINNE
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod rozbudowę drogi krajowej nr 10 na odcinkach od 388+676,55 do km 392+395,50 i od km 393+275,00 do km 394+317,50” (Studzieniec).
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE KRUSZYNA GMINIE TROJANÓW NA WŁASNOŚĆ POWIATU GARWOLIŃSKIEGO
OBWIESZCZENIE o WYDANIU DECYZJI w SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU o NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM na własność GMINY MIASTA SULEJÓWEK
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka numer 261/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka numer 636/2
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże - działka numer 248/2
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka ew. nr 4/2
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka ew. nr 5/2
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka ew. nr 82/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka ew. nr 209/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka ew. nr 216/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka ew. nr 215/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka ew. nr 231/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka numer 230/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka numer 233/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka numer 237/1
Nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa własności gruntu.
Wojewoda Mazowiecki informuje o postępowanie administracyjne w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa prawa własności gruntu zajętego pod część linii kolejowej.
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU NA WŁASNOŚĆ Miasta i Gminy Drobin (dz. nr 262)
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO w obrębie Rządza, gm. Jakubów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy - działki ew. nr: 25, 27, 72 i 30/2 z obrębu 2-07-18 oraz działki ew. nr: 49/5 i 79/2 z obrębu 2-06-18
Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonej w gminie Izabelin, powiat warszawski zachodni - działki nr 1780/1, 1781/1 i 1781/3
Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonej w gminie Brochów, powiat sochaczewski - działki nr 34/2 i 42/2 w obrębie Piaski Du
Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonej w gminie Leszno, powiat warszawski zachodni - działki nr 517, 519, 522, 525, 533
Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonej w gminie Brochów, powiat sochaczewski - działki nr 59 i 63 w obrębie Olszowiec
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO (dz. nr 74/2, 105/2, 2/2, 32/2, 1/2, 202/2, 9/2)
Wojewoda Mazowiecki informuje o prowadzonym postępowaniu administracyjnym.
Grunt położony w Pruszkowie obręb 26 dz. ew. nr 47/8 o pow. 1.7939 ha
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w gminie Przytyk, w obrębie Podgajek Zachodni - działki numer: 38/1, 32/1, 36/1, 35
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże - działka numer 249/2
Wojewoda Mazowiecki informuje, że toczy się postępowanie w sprawie działki ewidencyjnej nr 202/3
DECYZJA Nr 1418/DG/2012
Grunt położony w Pruszkowie obręb 13 dz. ew. nr 119/1 opow. 0.2412 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Stanisławów w obrębie Stanisławów - działki nr 236/1, 435/1, 458/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Dobre w obrębie Osęczyzna - działki nr 187/3, 188/6, 284/1, 584/1
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO (DZ. NR 192/2, 128/1, 128/6, 151/4, 151/5, 151/10, 151/15, 151/17)
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ - POWIATOWĄ
DECYZJA Nr 1460/DP/2012
DECYZJA Nr 1713/2012
DECYZJA Nr 1469 / DSP / 2012
DECYZJA Nr 1467 / DG / 2012
DECYZJA Nr 1468 / DP / 2012
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Dobre: obręb Dobre, obręb Sołki i obręb Makówiec Duży
Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonej w obrębie Truskaw, w gminie Izabelin, powiat warszawski zachodni
Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonej w obrębie Granica, w gminie Kampinos, powiat warszawski zachodni - działki nr 123 i 12
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE KRUSZYNA W GMINIE TROJANÓW NA WŁASNOŚĆ POWIATU GARWOLIŃSKIEGO - działka nr 1033/1
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Dobre obręb Dobre - działka nr 619/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Góra Kalwaria, w obrębie 0005 Brześce - działka nr 559/1
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY BRUDZEŃ DUŻY Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGI PUBLICZNE - GMINNE
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w mieście Konstancin Jeziorna, w obrębie 01-14 - działka nr 24/3
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w mieście Konstancin Jeziorna, w obrębie 03-12 - działka nr 39/18
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w mieście Konstancin Jeziorna, w obrębie 03-12 - działka nr 60/5
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w mieście Konstancin Jeziorna, w obrębie 03-12 - działka nr 81/3
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w mieście Konstancin Jeziorna, w obrębie 03-15 - działka nr 102/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Góra Kalwaria, w obrębie 0005 Brześce - działka nr 376/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże - działka nr 179/3
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminie Dobre obręb: Dobre i Walentów oraz w gminie Stanisławów obręb Kolonie Stanisławów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Stanisławów, w obrębie Stanisławów - działki nr 250/1, 298/3 i 469/3
DECYZJA Nr 1485/DP/2012
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Szydłowiec, obręb Szydłowiec - działki numer: 1008/3, 1348/5, 1348/8,1426/5,1426/3, 990/1, 1002/1, 1067/1, 1018/2, 1039, 3733/1, 1570/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Przytyk - działki numer: 573/7, 573/9
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym dotyczącym nieruchomości zajętej pod drogę publiczną w Pruszkowie, obręb 23 - działka nr 361
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym dotyczącym nieruchomości zajętej pod drogę publiczną w gminie Brwinów, obręb Koszajec - działka nr 113
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym dotyczącym nieruchomości zajętej pod drogę publiczną w gminie Brwinów, obręb Koszajec - działka nr 57/1
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym dotyczącym nieruchomości zajętej pod drogę publiczną w gminie Brwinów, obręb Kotowice - działka nr 138/1
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym dotyczącym nieruchomości zajętej pod drogę publiczną w gminie Brwinów, obręb Kotowice - działka nr 251/1
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym dotyczącym nieruchomości zajętej pod drogę publiczną w gminie Brwinów, obręb Kotowice - działka nr 195/1
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym dotyczącym nieruchomości zajętej pod drogę publiczną w gminie Brwinów, obręb Koszajec - działka nr 57/3
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym i ustalenia odszkodowania - działka nr 818 w powiecie pruszkowskim, w gminie Raszyn, w obrębie Jaworowa
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, w obrębie 4-16-38 - działka nr 3/57
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność powiatu garwolińskiego - działki nr 1033/1, 1151/2 i 1042/32 w obrębie Kruszyna, w gminie Trojanów
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonej w obrębie Wilcze Tułowskie, w gminie Brochów, powiat sochaczewski - działka nr 40
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym i ustaleniu odszkodowania
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE GOŃCZYCE GMINIE SOBOLEW NA WŁASNOŚĆ POWIATU GARWOLIŃSKIEGO - działka nr 961
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Łąck, oznaczoną jako działka nr 46/6
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym i ustaleniu odszkodowania
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną - położonego w obrębie Studzieniec, gm. Sierpc - działki nr 90/1 o pow. 0,0552 ha i nr 90/2 o pow. 0,9800 ha .
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ MIASTA I GMINY DROBIN Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – GMINNĄ (DZ. NR 157/1, 144, 21, 46, 38, 102, 151, 30… .)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w mieście Góra Kalwaria, w obrębie 7-01 - działka nr 25
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w mieście Konstancin Jeziorna, w obrębie 01-24 - działka nr 75/9
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – POWIATOWĄ (dz. nr 127/2I 124/1)
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO (DZ. NR 94, 30, 57, 48)
DECYZJA Nr 1601/DP/2012
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Łąck, oznaczoną jako działka nr 46/6
DECYZJA Nr 1601/DP/2012
Ogłoszenie o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP SA praw do gruntu zajętego pod część linii kolejowej, położonej w mieście Piastów, w powiecie pruszkowskim, z obrębu 4, działki nr 278/9, /11, /16, /27, /30, /31, /34, 35, /36
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Dobre w obrębie Poręby Nowe, dz. nr 167/3, 14/1, 15/1, 669/1
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Stanisławów w obrębie Stanisławów - dz. nr 456/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za udz. 2/6 części nieruchomości położonych w gminie Klwów, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer 166/3, 853/1, 535/1, 286/2 i 444/2
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Klwów, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer 831/1, 1321/1, 1968/2, 1919/1, 839/1 oraz 854/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Przysucha, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer 483/1, 466/1, 677/1 oraz 876/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Szydłowiec, obręb Szydłowiec oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer: 1348/15, 1348/17, 1348/19, 1348/21, 1041/13, 1041/15, 1045/9, 1038, 1041/6, 1316/8
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Dobre w obrębie Poręby Nowe dz. nr 197/1, 55/, 57/1, 196/1, 200/1, 201/1
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 98, o powierzchni 37 m2 w budynku nr 8 przy ul. Korczyńskiej w Warszawie
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W OBRĘBACH MELANÓW, GRABINA i LEWIKÓW GMINA ŁASKARZEW NA WŁASNOŚĆ GMINY ŁASKARZEW
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w obrębie Dobre, gmina Dobre
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w obrębach: Osęczyzna i Dobre, gmina Dobre
DECYZJA Nr 1485/DP/2012
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomości, położone w Markach w obrębie 0057-5-14, działki ew. nr 102/12 102/13 102/14 102/15 102/16 102/17 102/18 102/19 102/20 102/24 102/25 102/27 102/28 102/29 102/30 102/31
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – POWIATOWĄ (dz. nr 96, 99, 102, 51)
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – POWIATOWĄ (dz. nr 67,78,62)
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – POWIATOWĄ (dz. nr 51, 34, 365, 360, 65, 144)
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ MIASTA I GMINY DROBIN Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – GMINNĄ (DZ. NR 157/1, 144, 21, 46, 38, 102, 151, 30… .)
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – GMINNĄ (dz. nr 74/2, 105/2, 2/2, 32/2,1/2, 202/2, 9/2 )
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY GOSTYNIN dz. nr 181/1, 18/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym i ustaleniu odszkodowania : położonej w Pruszkowie obręb 01 dz. nr 8/1
Informacja o prowadzonych postępowaniach w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogi publiczne – gminne położonych w Gminie Bielsk (I) położonych w obrębie Śmiłowo nr 45, Dziedzice nr 33, Machcinko nr 2, 18, 90, Drwały nr 180
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO (DZ. NR 238, 351, 348/1)
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ MIASTA I GMINY DROBIN Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – GMINNĄ (DZ. NR 262)
DECYZJA Nr 1485/DP/2012 dot. nabycia przez Powiat Pruszkowski prawa własności gruntu położonego w powiecie pruszkowskim, m. Piastów, dz nr. 148
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE GOŃCZYCE GMINIE SOBOLEW NA WŁASNOŚĆ POWIATU GARWOLIŃSKIEGO (dz. nr 961)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Osęczyzna, gmina Dobre - działka nr 4/3
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia z mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. przez powiat warszawski prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną (ul. 17 Stycznia) - działki nr 12/1 i 12/6 w obrębie 2-04-07, dzielnica Włochy m. st. Wa
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu położonego w Warszawie, Dzielnica Mokotów - działka nr 9/2 w obrębie 146505_8.0127
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w gminie Przytyk, w obrębie Przytyk - działki numer 493/2, 507/1
Informacja o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu położonego w Warszawie, Dzielnica Mokotów - działka nr 9/2 w obrębie 146505_8.0127
Informacja o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu położonego w gminie Jedlińsk, w powiecie radomskim, w obrębie Bierwce - działka nr 1268
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w gminie Pionki, w obrębie Sucha - działki nr 532/5 i 532/9
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia, że działki nr 221/9 i 361 z obrębu 23 w Pruszkowie,zajęte pod ulicę Lipową, stały się z dniem 1.01.1999 r. własnością powiatu pruszkowskiego
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia, że działka nr 113 z obrębu Koszajec w gminie Brwinów,zajęta pod drogę powiatową Biskupice-Koszajec, stała się z dniem 1.01.1999 r. własnością powiatu pruszkowskiego
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia, że działka nr 57/1 z obrębu Koszajec w gminie Brwinów, zajęta pod drogę powiatową, stała się z dniem 1.01.1999 r. własnością powiatu pruszkowskiego
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia, że działka nr 138/1 z obrębu Kotowice w gminie Brwinów, zajęta pod drogę powiatową, stała się z dniem 1.01.1999 r. własnością powiatu pruszkowskiego
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia, że działka nr 251/1 z obrębu Kotowice w gminie Brwinów, zajęta pod drogę powiatową, stała się z dniem 1.01.1999 r. własnością powiatu pruszkowskiego
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia, że działka nr 195/1 z obrębu Kotowice w gminie Brwinów, zajęta pod drogę powiatową, stała się z dniem 1.01.1999 r. własnością powiatu pruszkowskiego
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia, że działka nr 57/3 z obrębu Koszajec w gminie Brwinów, zajęta pod drogę powiatową Biskupice-Koszajec, stała się z dniem 1.01.1999 r. własnością powiatu pruszkowskiego
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W OBRĘBACH STARA NIEDZIAŁKA I NOWE OSINY NA WŁASNOŚĆ GMINY MIŃSK MAZOWIECKI
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 456/1 w Stanisławowie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Dobre, w obrębie Poręby Nowe
Informacja o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu położonego w powiecie legionowskim, gm. Wieliszew - działka ew. nr 368, obręb 18 Wieliszew Kwietniówka
Informacja o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu położonego w Radzyminie - działka ew. nr 7/2 w obrębie 05-02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Łąck, oznaczoną jako działka nr 52/1
Informacja o prowadzonych postępowaniach w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych pod drogi publiczne – gminne, położonych w Gminie Bielsk
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – POWIATOWĄ, POŁOŻONEGO W GMINIE STAROŹREBY (DZIAŁKI NR 192/2, 128/1, 128/6, 151/4, 151/5, 151/10, 151/15)
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - działki nr 1157/2 i 1157/3 w Sierpcu
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - działki nr 641/3, 1125/2, 1162/4, 1503/4, 504/5, 504/6 w Sierpcu
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU NA WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO SIERPC (DZIAŁKI NR 421/1, 421/2, 735/1, 735/2, 261/1, 261/2)
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO - działki nr 194/1 i 194/2 w obrębie Juryszewo, gm. Radzanowo
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Dobre w obrębie Poręby Nowe - działki nr 6/1, 13/1, 236/1, 355/1
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych pod drogę publiczną – powiatową położonych w gminie Sierpc, obręb Studzieniec - działki nr 90/1 i 90/2
Ogłoszenie o wydanych decyzjach w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych pod drogi publiczne – gminne, położonych w Gminie Bielsk
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w gminie Dobre - działka nr 619/1 w obrębie Dobre
Obwieszczenie wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Powiat Garwoliński prawa własności gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 961, obręb Gończyce, gmina Sobolew
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY BRUDZEŃ DUŻY Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ - GMINNĄ - działka nr 250/1 w obrębie Siecień
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże, oznaczoną jako działka numer 1968/2 o powierzchni 0,0037 ha
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże, oznaczoną jako działka numer 831/1 o powierzchni 0,0003 ha
OGŁASZA DRUGI PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
Zawiadomienie
OGŁOSZENIE
DECYZJA Nr 301/2013
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY RYBNO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GMINIE RYBNO – działek nr 96, 27, 2, 175 i 260/11
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W GMINIE BULKOWO W OBRĘBIE SĄCHOCINO - PRAGA - działka nr 166/3.
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Ogłoszenie o wydanych decyzjach w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych pod drogi publiczne – gminne położonych w Gminie Bielsk (III)
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY BRUDZEŃ DUŻY Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ - GMINNĄ
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Szydłowiec, gmina Szydłowiec - działka nr 1018/2
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność GMINY MACIEJOWICE, Dz. nr 186/7
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Wąwozowej 8 w Warszawie
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w gminie Przytyk, w obrębie Przytyk - działki numer 573/7 i 573/9
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Sady, gmina Potworów, powiat przysuski - działka numer 993/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Kadź - działka numer 341/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Kadź - działka numer 301/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Kadź - działka numer 518/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Kadź - działka numer 311/2
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Kadź - działka numer 542/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka numer 1326/1
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę gminną położonego w m. Płock, obręb Nr 1 Podolszyce-Borowiczki, Dz. Nr . 2669/2
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w: obrębie 25, Dz. Nr 42 o pow. 0,1641 ha; w obrębie 24, Dz. Nr 208 o pow. 0,0547 ha, część ul. Wrocławskiej w Sulejówku
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie nabycia przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości - powiat sochaczewski, gmina Brochów, Dz. nr 42/obręb Miszory oraz nabycia przez Kampinoski Park Narodowy prawa użytkowania wieczyst
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - prawa własności gruntu położonego w Mieście Stołecznym Warszawa, Dzielnica Białołęka, Dz. ew. Nr 42/13, obręb 4-02-24 zajętego pod część ulicy Dębowej
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu Dz. ew. Nr 73/32 z obrębu 4-04-17 o powierzchni 0,0170 ha, na rzecz Gminy Warszawa – Białołęka
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - Wawer prawa własności gruntu - Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wawer, Dz. ew. Nr 88/13 o powierzchni 0,0030 ha, obręb 3-13-08 zajętego pod część ulicy Sęczkowej
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębach Żelazna i Kalonka gm. Pilawa na własność pow. garwolińskiego oraz w obrębie Skurcza gm. Wilga na własność woj. mazowiecki
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości, które posiadają nieuregulowany stan prawny - gmina Przytyk, powiat radomski, obręb Wrzos, Dz. Nr 168/19, 168/21
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania - gmina Raszyn obręb 18 Sękocin Stary, Dz. ew. Nr 302/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - Dzielnica Białołęka m. st. Warszawy obręb 4-06-31, Dz. ew. Nr 46/1, 48
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym - obręb Kaliska gmina Łochów Dz. ew. Nr 93/1 na własność Powiatu Węgrowskiego
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz gminy Raszyn prawa własności gruntu zajętego pod ul. Ceramiczną, miejscowość Rybie, obręb Rybie, gmina Raszyn, Dz. ew. Nr 1744 o pow. 0.0465 ha
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 1770-1772/2015 z dnia 14.05.2015 r. dotyczącej gruntu położonego w gminie Brwinów, obręb 0015 Otrębusy Dz. Nr 248/4, 248/5, 248/6
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach administracyjnych - gmina Jedlińsk, obręb Stare Zawady, Dz. Nr 67, 68/1, 100/1
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach administracyjnych - gmina Jedlińsk, obręb Zawady Nowe, Dz. Nr 331/1, 347/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym - gmina Kowala, obręb Kosów Mniejszy, Dz. Nr 160
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębach Lipiny, Topór, Porzewnica i Choszcze, gmina Mrozy, na własność Powiatu Mińskiego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność Województwa Mazowieckiego gruntu zajętego pod drogę wojewódzką - gmina Rzeczniów, obręb Pasztowa Wola Wieś, Dz. Nr 50/7, 50/9, 50/11, 103/1, 98/3, 99/1, 100/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomość położoną w gminie Solec nad Wisłą, obręb Dziurków, Dz. Nr 625/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, przez Powiat Zwoleński prawa własności nieruchomości – gmina Przyłęk, obręb Przyłęk, Dz. Nr 511/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na rzecz gminy Raszyn prawa własności gruntu, położonego w Raszynie, zajętego pod ul. Zacisze obręb 01 – Raszyn, Dz. Nr 1038/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na rzecz gminy Raszyn prawa własności gruntu, położonego w Raszynie, zajętego pod ul. Zacisze obręb 01 – Raszyn, Dz. Nr 1037/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na rzecz gminy Raszyn prawa własności gruntu, położonego w miejscowości Słomin, gmina Raszyn, zajętego pod ul. 6 Sierpnia obręb Słomin, Dz. Nr 221/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na rzecz gminy Raszyn prawa własności gruntu, położonego w Raszynie, zajętego pod ul. Matejki obręb Raszyn – 01, Dz. Nr 421/4
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na rzecz gminy Raszyn prawa własności gruntu, położonego w miejscowości Nowe Grocholice, zajętego pod ul. Stawową obręb Nowe Grocholice, Dz. ew. Nr 367/4
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawach stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa przez Powiat Zwoleński prawa własności nieruchomości - gmina Policzna, obręb Wygoda, Dz. Nr 154/1, 175/1, 185/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości – gmina Belsk Duży, obręb Wola Łęczeszycka, Dz. Nr 322/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za udział wynoszący 6/10 w prawie własności nieruchomości - obręb Domaniów, gmina Przytyk, powiat radomski, Dz. Nr 17/2
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych za nieruchomości - gmina Solec nad Wisłą, Dz. Nr 701/1, 186/1, 152/1, 153/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Powiat Radomski prawa własności nieruchomości - gmina Jedlińsk, obręb 0028 Płasków, Dz. Nr 142
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania w stosunku do gruntu - Warszawa, Dzielnica Ursynów, Dz. ew. Nr 12/2, obręb 1-09-69
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Powiat Zwoleński prawa własności nieruchomości - gmina Zwoleń - Miasto, obręb 0001 Zwoleń Dz. Nr 3630/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Województwo Mazowieckie prawa własności gruntu - Szydłowiec Miasto, obręb Szydłowiec, Dz. Nr 268/4, 268/7, 4087 (ark.9), 4087 (ark.8), 4022/5
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia przez Powiat Płocki gruntu zajętego pod drogę nr 31 193 (obecnie 2911 W), Dz. Nr 159/1 o pow. 0,04 ha, obr. Dąbrusk, Gm. Staroźreby
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - obręb Domaniów, gmina Przytyk, powiat radomski, Dz. Nr 23/2
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu – gmina Trojanów, obręby: Ruda – Dz. Nr 32,72, Dębówka – Dz. Nr 153, Prandocin – Dz. Nr 309, na własność Gminy Trojanów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym - gmina Trojanów obręby: Trojanów, Dz. Nr 1498/1, Majdan, Dz. Nr 159, na własność Gminy Trojanów
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntów - gmina Cegłów, obręby: Posiadały Dz. Nr 764, Kiczki Pierwsze Dz. Nr 404, na własność Powiatu Mińskiego
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Garwolińskiego nieruchomości - gmina Sobolew, obręb Grabniak, Dz. Nr 822/1, 824
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Miasta Sulejówek nieruchomości – Sulejówek, obręb 48, Dz. Nr 126, 181, 182, 183
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych za nieruchomości - obręb Dziurków, gmina Solec nad Wisłą, Dz. Nr 538/1, 567/1, 637/1
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu admin. w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości - powiat nowodworski, gm. Leoncin, Dz. ew Nr 61/6 i 61/8 obr. Wincentówek oraz nabycia przez KPN prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności – powiat Warszawski Zachodni, gm. Leszno, Dz. ew Nr 7, obr. Wyględy oraz nabycia przez Kampinoski Park Narodowy prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości - powiat sochaczewski, gm. Brochów, Dz. ew Nr 48/3, 49, 81/2 obr. Gorzewnica oraz nabycia przez KPN prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości - powiat sochaczewski, gm. Brochów, Dz. ew Nr 34 obręb Hilarów oraz nabycia przez KPN prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości - powiat sochaczewski, gm. Brochów, Dz. ew Nr 58/1, 58/2, 59/1 i 59/2 obręb Hilarów oraz nabycia przez KPN prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Garwoliński prawa własności nieruchomości - obręb Piastów, gmina Żelechów, Dz. Nr 664/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - gmina Solec nad Wisłą, obręb Dziurków, Dz. Nr 692/1, 715/1, 1101/1, 1147/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu w części o nieuregulowanym stanie prawnym - obręb Kruszyna gmina Trojanów oznaczonego na mapie sytuacyjnej jako działka nr 926/10 na własność Powiatu Garwolińskiego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność Powiatu Radomskiego gruntu zajętego pod drogę powiatową - gmina Zakrzew, obręb Zatopolice Dz. Nr 28/20
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - gmina Przytyk, obręb Domaniów, powiat radomski, Dz. Nr 34/6
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Zwoleński prawa własności nieruchomości - gmina Przyłęk, obręb 0021 Stefanów, oznaczonej na mapie do celów prawnych jako Dz. Nr 212/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie o stwierdzenie nabycia przez Powiat Zwoleński prawa własności nieruchomości - gmina Policzna, obręb Wygoda, oznaczonej na mapie do celów prawnych jako Dz. Nr 123/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa przez Powiat Zwoleński prawa własności nieruchomości - Gmina Zwoleń-Miasto obręb 0001 Zwoleń, Dz. Nr 2645/4, 2645/7
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych za nieruchomości - gmina Solec nad Wisłą, obręb Solec nad Wisłą, Dz. Nr 1686/1, 1296/1, 1744/1, 1744/2, 2302/1, 1174/1, 2307/1, 2309/1, 1783/2, 1783/1, 2138/1, 1104
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntów - obręb nr 20 gmina Miasta Sulejówek, Dz. Nr 193, 179 na własność Gminy Miasta Sulejówek
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność Powiatu Radomskiego gruntu zajętego pod drogę powiatową - gmina Kowala, obręb Młodocin Mniejszy, Dz. Nr 688/1, 497/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia części gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Sokołowskiego - miasto Sokołów Podlaski, Dz. Nr 1560/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - Białołęka prawa własności gruntu - m.st. Warszawa, Dzielnica Białołęka, obręb 4-02-06, Dz. ew. Nr 12/7
Ogłoszenie o post. admin. dot. nabycia przez Skarb Państwa prawa własności i przez KPN prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w gm. Leszno, pow. Warszawski Zachodni,obręb Kępiaste,o nr ew. 4,54,62,73,77,135,155,188,192,197,199,227,234,238,244,269,300
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu - obręb Wielgolas Brzeziński gmina Halinów Dz. Nr 103, obręb Cisie gmina Halinów Dz. Nr 372, na własność Powiatu Mińskiego
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Sobolew nieruchomości - obręb Sobolew, gmina Sobolew, Dz. ew. Nr 297, 355, 2316, 2456 , 2223/1, 2227, 3220
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w gminie Sieciechów, oznaczone jako działki ewidencyjne nr: 201/4, 201/6, 201/3
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia udziału 1/2 części gruntu – Sulejówek, obręb 16, Dz. ew. Nr 347 na własność Gminy Miasta Sulejówek
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia udziału 4381/4792 części gruntu - Sulejówek, obręb 52, Dz. ew. Nr 196, na własność Gminy Miasta Sulejówek
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu - obręb Iwowe, gmina Borowie, Dz. Nr 562 o pow. 0,6700 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia udziału 4/96 części gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym - obręb Mokobody gmina Mokobody, Dz. Nr 1239/1 na własność Województwa Mazowieckiego
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach administracyjnych w sprawach stwierdzenia nabycia przez Województwo Mazowieckie prawa własności nieruchomości - gmina Borkowice, obręb Ruszkowice, Dz. Nr 387/2, 365/1, 388/1, 904/1, 931/1, 903/1
Obwieszczenie o wydanych decyzjach w sprawie przejścia na własność Gminy Szczawin Kościelny z mocy prawa własności gruntów zajętych pod drogi publiczne - drogi gminne, Dz. Nr 37, 73, 99, 191
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę wojewódzką położonego w Płocku obręb 8 „Śródmieście”
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia prawa własności gruntu na rzecz Gminy Warszawa-Bemowo, położonego w Warszawie, Dzielnica Bemowo, Dz. Nr 188 obręb 6-12-11
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonym jako działka nr 93/1 położonego w obrębie Kaliska gmina Łochów na własność Powiatu Węgrowskiego
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz Gminy Brwinów prawa własności gruntu, położonego w gminie Brwinów Dz. Nr 413/1 o pow. 0.1835 ha obręb Kanie
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Maciejowice - obręb Domaszew, gmina Maciejowice, Dz. Nr 578; obręb Leonów, gmina Maciejowice, Dz. Nr 83, 223, 250
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawach stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa przez Powiat Zwoleński prawa własności nieruchomości - gmina Policzna, obręb Wygoda, Dz. Nr 127/1, 179/2, 180/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa przez Powiat Zwoleński prawa własności nieruchomości - gmina Przyłęk, obręb 0002 – Babin, Dz. Nr 105/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, przez Powiat Zwoleński prawa własności nieruchomości - gmina Przyłęk, obręb 0021 – Stefanów, Dz. Nr 213/4
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych za nieruchomości położone w gminie Orońsko, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer: 450/2, 999/1, 1013/1, 1011/2, 355/1, 479/1, 577/1, 691/1
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych za nieruchomości położone w gminie Szydłowiec, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer: 442, 447, 551, 845/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, przez Gminę Kowala prawa własności nieruchomości - gmina Kowala, obręb Kosów Mniejszy, Dz. Nr 160 o powierzchni 0,1332 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawach stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, przez Powiat Radomski prawa własności nieruchomości - gmina Jedlińsk, obręb 0039 Stare Zawady, Dz. Nr 67, 68/1, 100/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawach stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, przez Powiat Radomski prawa własności nieruchomości - gmina Jedlińsk, obręb 0038 Zawady Nowe, Dz. Nr 331/1, 347/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność Powiatu Sierpeckiego własności gruntu - obręb Bonisław, jednostka ewidencyjna Gozdowo, Dz. Nr 49/1, 49/2
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych za nieruchomości położone w gminie Warka-Miasto oznaczone jako działki o numerach: 192/1, 256/1, 227/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomość położoną w gminie Solec nad Wisłą, obręb Przedmieście Bliższe oznaczoną jako działka numer 141/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomość położoną w gminie Warka-Miasto oznaczoną jako działka numer 37/1
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych za nieruchomości położone w gminie Warka-Miasto, obręb Warka-Niemojewice, oznaczone jako działki o numerach: 335/1, 344/1, 357/1
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych pod drogę gminną położonych na terenie gminy Bielsk, obręb Leszczyn Szlachecki
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, przez Powiat Zwoleński prawa własności nieruchomości – gmina Przyłęk, obręb 0021 – Stefanów, Dz. Nr 212/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, przez Powiat Zwoleński prawa własności nieruchomości - gmina Policzna, obręb Wygoda, Dz. Nr 123/1
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę gminną - gmina Bielsk, obręb PGR Leszczyn Szlachecki, Dz. Nr 5
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach administracyjnych w sprawach stwierdzenia nabycia przez Województwo Mazowieckie prawa własności nieruchomości - gmina Borkowice, obręb Ruszkowice, Dz. Nr 1303/3, 252/1, 277/6
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach administracyjnych w sprawach stwierdzenia nabycia przez Gminę Kowala prawa własności nieruchomości - gmina Kowala, obręb Kosów Mniejszy, Dz. Nr 51/2, 52/4
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Zwoleński prawa własności nieruchomości - gmina Kazanów, obręb Niedarczów Dolny Wieś, Dz. Nr 214/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Belsk Duży prawa własności nieruchomości - gmina Belsk Duży, obręb Nr 0036 – Złota Góra, Dz. Nr 24/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - gmina Solec nad Wisłą, obręby Dziurków i Przedmieście Bliższe
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - obręb Kostrogaj, gmina Radzanowo, Dz. Nr 86/4
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania w sprawie nabycia przez jednostkę samorządu terytorialnego prawa własności gruntu zajętego pod ul. Okrętową - Warszawa, Dzielnica Bemowo, Dz. ew. Nr 46/40, obręb 6-12-11
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność Gminy Belsk Duży gruntów zajętych pod drogi gminne - gmina Belsk Duży, obręb Łęczeszyce działki nr: 43 i 142, obręb Wola Łęczeszycka działki nr: 122 i 191
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych za nieruchomości - gmina Solec nad Wisłą, obręb Solec nad Wisłą, Dz. Nr: 1683/1, 2294/1, 2294/2, 1138/1, 1235/3, 1239/3, 1243/1, 1262/1, 1264/1,1283/1,1297/1,2306/3,2311/4,2313/1,2449/9,2433/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji – gmina Korytnica, obręb Roguszyn, Dz. Nr 89/4
Ogłoszenie o postępowaniu administracyjnym - nabycie przez Skarb Państwa prawa własności i przez KPN prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - powiat nowodworski, gmina Czosnów, obręb Kazuń Nowy, Dz. ew. Nr 22
Ogłoszenie o postępowaniu administracyjnym dot. nabycia przez Skarb Państwa prawa własności i przez KPN prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - powiat nowodworski, gmina Czosnów, obręb Jesionka, Dz. ew. Nr 1, 2/2, 5/1, 77
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz Gminy Brwinów prawa własności gruntu, położonego w Brwinowie projektowane działki nr 230/2 i nr 230/3 obręb 0020 Brwinów
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 2406/2015 z dnia 29.06.2015 r. dotyczącej gruntu położonego w m. Pruszków obręb 20 Dz. Nr 181/5
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 2409/2015 z dnia 30.06.2015 r. dotyczącej gruntu położonego w m. Pruszków obręb 23 Dz. Nr 216/15
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 2407/2015 i Nr 2708 z dnia 29.06.2015 r. dotyczące gruntu położonego w Konstancinie-Jeziorna obręb 01-13 i nr 01-23, dz. nr 117/1 i nr 8/1
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody powstałe wskutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości (gazociąg) - obręb Ciółkowo, gmina Radzanowo, Dz. Nr 236
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu na własność Powiatu Płockiego Dz. Nr 72–obręb Śmiłowo,Nr 52, 264-obręb Bielsk gmina Bielsk,Nr 77-obręb Mogielnica,Nr 35-obręb Siemienie gmina Drobin-Obszar Wiejski
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Garwolińskiego - obręb Piastów, gmina Żelechów, Dz. Nr 664/2 o powierzchni 0.0009 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość - gmina Wolanów, obręb Franciszków, powiat radomski, Dz. Nr 105/3 pow. 0,0179 ha
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Płockiego, działka nr 129 i nr 627 - obręb Bodzanów, gmina Bodzanów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność z mocy prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę powiatową, Dz. Nr 691/5, obręb Wykowo, gmina Słupno
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Płockiego, Dz. Nr 38 - obręb Mirosław, gmina Słupno
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości -gmina Solec nad Wisłą, obręb Dziurków, Dz. Nr: 350/1, 379/1, 398/3, 545/1, 590/1, 636/1, 643/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność Powiatu Zwoleńskiego gruntów zajętych pod drogę gminną - gmina Policzna, obręb Policzna, działka numer 9/5
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność z mocy prawa własności gruntu zajętego pod drogi publiczne – drogi lokalne miejskie, Dz. Nr 451- obręb Śródmieście, Dz. Nr 1687/4, 1684/3 – obręb Radziwie, gmina M. Płock
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność z mocy prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę wojewódzką, Dz. Nr 40 obręb Mańkowo, gmina Stara Biała
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - Białołęka prawa własności gruntu - m.st. Warszawa, Dzielnica Białołęka, Dz. ew. Nr 68 o powierzchni 0,2190 ha, obręb 4-06-35, zajętego pod część ulicy Liczydło
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - Białołęka prawa własności gruntu - m.st. Warszawa, Dzielnica Białołęka, Dz. ew. Nr 14 o powierzchni 0,0006 ha, obręb 4-06-35, zajętego pod część ulicy Liczydło
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - Białołęka prawa własności gruntu - m.st. Warszawa, Dzielnica Białołęka, Dz. ew. Nr 10 o powierzchni 0,0021 ha, obręb 4-06-35, zajętego pod część ulicy Liczydło
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - Białołęka prawa własności gruntu - m.st. Warszawa, Dzielnica Białołęka, Dz. ew. Nr 1/1 o powierzchni 0,0510 ha, obręb 4-02-28, zajętego pod część ulicy Chlubnej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - Wawer prawa własności gruntu - m.st. Warszawa, Dzielnica Wawer, Dz. ew. Nr 88/3 o powierzchni 0,0133 ha, obręb 3-13-08 zajętego pod część ulicy Sęczkowej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - Wawer prawa własności gruntu - m.st. Warszawa, Dzielnica Wawer, Dz. ew Nr 88/2 o powierzchni 0,0319 ha, obręb 3-13-08 zajętego pod część ulicy Sęczkowej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - Wawer prawa własności gruntu - m.st. Warszawa, Dzielnica Wawer, Dz. ew. Nr 39/1 o powierzchni 0,0504 ha, obręb 3-13-07 zajętego pod część ulicy Sęczkowej
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania w stosunku do gruntu położnego w pow. kozienickim, gmina Garbatka-Letnisko, oznaczonego jako Dz. Nr 490/14 i 490/16, obręb 0010 Garbatka Południe
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność Powiatu Sierpeckiego z mocy prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną - drogę powiatową, obręb Gorzewo, jednostka ewidencyjna Sierpc, Dz. ew. Nr 215 o pow. 0,7515 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntów na własność Gminy Miasta Sulejówek, obręb 20: gmina Sulejówek - Dz. Nr 180; gmina Miasta Sulejówek – Dz. Nr 179
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Województwo Mazowieckie prawa własności nieruchomości - gmina Garbatka-Letnisko, obręb Brzustów, Dz. ew. Nr 280/4
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Radomski prawa własności nieruchomości - gmina Skaryszew, obręb Kazimierówka Dz. Nr 85/4, 85/6, 85/8 202
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Radomski prawa własności nieruchomości - gmina Skaryszew, obręb Makowiec oznaczonych na mapie nieruchomości jako działka nr 236
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Radomski z mocy prawa własności nieruchomości - gmina Skaryszew, obręb Maków, Dz. Nr 170 (ark 1), 170 (ark. 2) oraz 531 (ark. 2)
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Radomski z mocy prawa własności nieruchomości - gmina Skaryszew, obręb Bogusławie, Dz. Nr 11/2, 282, 320
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym w 1 części - obręb Kaliska, gmina Łochów, Dz. Nr 98/6 na własność Powiatu Węgrowskiego
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Województwo Mazowieckie prawa własności nieruchomości - gmina Borkowice, obręb Ruszkowice, Dz. Nr 1204/9 o powierzchni 0,0023 ha
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę powiatową - gmina Bodzanów, obręb Reczyn Dz. Nr 229 o pow. 0,70 ha
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych pod drogę publiczną – drogę powiatową - gmina Bulkowo (obr. Szasty) i gmina Bodzanów (obr. Mąkolin), Dz. Nr 64 o pow. 0,76 ha, Dz. Nr 129 o pow. 4,74 ha
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Kozienicki prawa własności nieruchomości - gmina Głowaczów obręb Brzóza oznaczonej na mapie sytuacyjnej jako działka nr 386/5
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Radomski prawa własności nieruchomości - gmina Skaryszew, obręb Maków oznaczonej na mapie nieruchomości jako działka numer 192/1
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Garwolińskiego - obręb Iwowe, gmina Borowie, działka nr 562 o pow. 0,6700 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntów na własność Gminy Miasta Sulejówek, obręb nr 20, gmina Sulejówek działka nr 193
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach administracyjnych – gmina Miasto Radom, obręb 0050 – Stare Miasto, arkusz mapy 27, Dz. Nr 136/6, 136/4
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność Powiatu Radomskiego gruntu zajętego pod drogę powiatową - gmina Jastrzębia, obręb Owadów działka nr 892/1
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz Gminy Brwinów prawa własności gruntu, położonego w Brwinowie działka nr 14 obręb 0017 Brwinów
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu - obręb Złota, gmina Rybno, Dz. Nr 136, 165, 190/1, 192/1, 225, 238
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność Powiatu Płockiego gruntu pod drogę publiczną powiatową nr 31193 (obecnie nr 2911W) – dot. działki nr 159/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność województwa mazowieckiego z mocy prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – wojewódzką nr 575 - obręb Kromnów, gmina Brochów Dz. Nr 137/1
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji nr 2651/2015 z 17.07.2015r. i 2652/2015 z 17.07.2015r.
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 83, o powierzchni 30,00 m2 w budynku nr 15 przy ul. Kopernika w Pruszkowie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność Powiatu Radomskiego gruntu zajętego pod drogę powiatową - gmina Jastrzębia, obręb Owadów działka nr 723/2
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody powstałe wskutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z wybudowaniem gazociągu - obręb Żukowo, gmina Bielsk, działka nr 8
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym - gmina Gniewoszów, obręb 0002 Budki oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości jako działka numer 585/6 o powierzchni 0,0064 ha
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach administracyjnych - gmina Przyłęk, obręb 0019 Przyłęk, oznaczonych na mapie do celów prawnych jako działki: 508/1, 509/1
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach administracyjnych - gmina Policzna, obręb 0025 Wygoda, oznaczonych na mapie do celów prawnych jako działki o numerach: 129/1, 146/1, 153/1, 184/1, 188/1, 222/1, 221/1, 193/1, 211/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność Gminy Garbatka-Letnisko gruntu zajętego pod drogę gminną - gmina Garbatka-Letnisko, obręb Garbatka Let. Płd., obręb Garbatka Let. Północ, Dz. Nr 318, 469, 471
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym - Dz. Nr 379/1, 379/6 - obręb Śródmieście, gmina M. Płock, Dz. Nr 21/2, 89 - obręb Obręb, gmina Mochowo
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym - gmina Garbatka-Letnisko, obręb Garbatka-Zbyczyn Dz. Nr 186, 197/2, 197/3
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Miasto Sierpc, działki nr 1995/1, 2031/2, 2084/1, 2084/2, 2102 - obręb Sierpc, gmina Sierpc
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym - Dz. Nr 12/1, 12/3 - obręb PGR Srebrna, gmina Stara Biała Dz. Nr 62 - obręb Karwowo Duchowne, gmina Bodzanów
ARCHIWALNE OGŁOSZENIA 2009 R.
Nabór kandydatów do Rady Nadzorczej Zakładów Budownictwa Mostowego P.P.z siedzibą w Warszawie
Nabór kandydatów do Rady Nadzorczej Warszawskiego Przedsiębiorstwa Kamienia Budowlanego „KAM”
Ogłoszenie o naborze kandydatów do Rady Nadzorczej Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego z siedzibą w Warszawie
Informacja o zamiarze wywłaszczenia - Radziejowice, Wiskitki
ARCHIWALNE OGŁOSZENIA 2010 R.
Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w gminach Dębe Wielkie i Mińsk Mazowiecki
Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Informacja o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości w dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Dawidach, w gminie Raszyn
Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
Informacja o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości w Magnuszewie
Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomości w gminie Jakubów
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomość w Jędrzejowie Nowym, w gminie Jakubów
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomości w Jędrzejowie Starym, w gminie Jakubów
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomości w Jędrzejowie Starym, w gminie Jakubów
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomość w Jędrzejowie Starym, w gminie Jakubów
Informacja o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości w Zaborówku, w gminie Belsk Duży
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomości w Brzozówce, w gminie Jakubów
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomość w Przedewsiu, w gminie Jakubów
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomości w Jędrzejowie Starym, w gminie Jakubów - działki nr 493, 81/1, 91
Ogłozenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomości w Jędrzejowie Starym, w gminie Jakubów - działki nr 190/1, 3/1, 4
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomości w Jędrzejowie Starym, w gminie Jakubów - działki nr 1, 2/1, 63/1, 191/1
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 150/1 obrębie Arynów
Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w dzielnicy Włochy m. st. Warszawy (9 działek)
Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy - działka nr 80 w obrębie 2-07-18
Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy - działki nr 89/3 w obrębie 2-09-04 oraz 61/11 w obrębie 2-11-09
Informacja o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy - działka nr 118/1 w obrębie 7-10-08
Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w gminach Michałowice i Ożarów Mazowiecki
Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Dawidach oraz Jaworowej
Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Dawidach - działka nr 46/2
ARCHIWALNE OGŁOSZENIA 2011 R.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Chinowie, w gminie Kozienice - działka nr 138/5
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w Kolonii Kaszewska Wola, w gminie Przytyk - działki nr 73/1, 126/1, 126/2 i 116/1
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości w Milanówku (węzeł Tłuste).
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie nabycia przez S.P. gruntu w Dzielnicy Włochy
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie nabycia przez S.P. gruntu w Dzielnicy Włochy (Towarowa-Al. Jerozolimskie)
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie nabycia przez S.P. gruntu w Dzielnicy Mokotów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji (Michałowice Wieś)
Ogłoszenie o wszczęciu postępowań odszkodowawczych za nieruchomości położone w obrębie Iłża, gmina Iłża, działki numer: 2486/4, 117/2, 2346, 2298/2, 2294, 2221/2, 2122/2, 2625/6
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu w obrębie Parzeń I na własność gminy Brudzeń Duży
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu w obrębie Golanki na własność gminy Bulkowo
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie 10- Sochaczew Wschód, m. Sochaczew - działka numer 2011/8
Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu w obrębie Golanki na własność gminy Bulkowo - działka nr 24/1
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Juryszewo, gmina Radzanowo - działka nr 107/2
Informacja o zamiarze potwierdzenia nabycia prawa własności gruntu i prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Warszawie, Dzielnica Włochy - działki nr 100/1, 100/15, 100/16
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia przez Skarb Państwa i ustalenia odszkodowania (Włochy)
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie gruntu w Dzielnicy Ursynów (ul. Sarabandy)
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie gruntu w Dzielnicy Ursynów (ul. Krasnowolska)
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomości położone w Nowym Dworze Mazowieckim
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania w sprawie gruntu w Dzielnicy Ursynów (ul. Klarnecistów)
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania w sprawie gruntu w Dzielnicy Bielany (ul. Papirusów)
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania w sprawie gruntu w Dzielnicy Ursynów (ul. Sarabandy - II)
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania w sprawie gruntu w Dzielnicy Ursynów (ul. Puławska)
DECYZJA Nr 1346 /DG/2011
DECYZJA Nr 1344 /DG/2011
DECYZJA Nr 1345 /DG/2011
DECYZJA Nr 1347 /DG/2011
DECYZJA Nr 1343 /DG/2011
DECYZJA Nr 1341 /DG/2011
DECYZJA Nr 1342 /DG/2011
DECYZJA Nr 1350 /DG/2011
DECYZJA Nr 1351 /DG/2011
DECYZJA Nr 1352 /DG/2011
DECYZJA Nr 1512/DG/2011
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania w sprawie nabycia przez S.P. gruntu (Ochota)
Informacja o wydaniu decyzji w spr. odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Tczów (Tczów Borki)
Informacja o wydaniu decyzji w spr. odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Przytyk (Suków)
ogłoszenie o wydaniu decyzji o nabyciu przez Gminę Słupno nieruchomości
Informacja o wydaniu decyzji w spr. odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Pionki (Sucha)
Informacja o wydaniu decyzji w spr. odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Iłża (Kolonia Seredzice)
Informacja o wydaniu decyzji w spr. odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Iłża (Błaziny Dolne)
Informacja o toczącym się postępowaniu mającym na celu ustalenie odszkodowania za nieruchomości położone na terenie gminy Tczów, obręb Lucin, powiat zwoleński,
OBWIESZCZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU W OBRĘBIE GOLANKI NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Juryszewo, gmina Radzanowo
Informacja o wydaniu decyzji w spr. odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Tczów pow. zwoleński
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia przez Skarb Państwa i ustalenia odszkodowania Dz. Włochy (Opacz, Lotnisko)
Informacja o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w spr. wywłaszczenia (Michałowice)
Informacja o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w spr. wywłaszczenia (Raszyn)
Informacja o prowadzeniu postępowania w sprawie potwierdzenia nabycia przez S. P. gruntu (Dz. Wola)
Informacja o prowadzeniu postępowania w sprawie potwierdzenia nabycia przez S. P. gruntu (Dz. Wola II)
Informacja o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w spr. wywłaszczenia (Raszyn II)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym i ustaleniu odszkodowania (węzeł lotnisko)
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Łąck, gmina Łąck
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości (m. Grodzisk Mazowiecki)
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości (Dz. Ursus)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym i ustaleniu odszkodowania (węzeł lotnisko II)
Informacja o wydaniu decyzji w spr. odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Kozienice (Opatkowice)
Informacja o wydaniu decyzji w spr. odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Kozienice (Chinów)
Informacja o wydaniu decyzji w spr. odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Przytyk (Kolonia Kraszewska)
Informacja o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w spr. wywłaszczenia (Michałowice Wieś)
Informacja o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w spr. wywłaszczenia (Michałowice Wieś II)
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU W OBRĘBIE PARZEŃ I NA WŁASNOŚĆ GMINY BRUDZEŃ DUŻY
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU W OBRĘBIE GOLANKI NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU W OBRĘBIE GOLANKI NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO II
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Sochaczewie Wschód, m. Sochaczew
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Juryszewo, gmina Radzanowo
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania w sprawie zajęcia gruntu pod ul. Głuszca (Dz. Ursynów)
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania w sprawie zajęcia gruntu pod ul. Albatrosów (Dz. Ursynów)
Informacja o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu położonego w Warszawie, w Dzielnicy Mokotów
Informacja o wydaniu decyzji w spr. odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Tczów (Tczów Borki)
Informacja o wydaniu decyzji w spr. odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Gózd (Drużanki)
Informacja o wydaniu decyzji w spr. odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Gózd (Kraszówka)
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO II
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY BRUDZEŃ DUŻY
PRZEJŚCIA GRUNTÓW W OBRĘBIE RZESZOTARY STARA WIEŚ NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU W OBRĘBIE JAWOROWO JASTRZĘBIE NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU W OBRĘBIE ZAMOŚĆ NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO I
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU W OBRĘBIE RUMUNKI CHWAŁY NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO II
Informacja o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu położonego w Warszawie, w Dzielnicy Ochota
OGŁOSZENIE O PRZEJŚCIU GRUNTU W Brwinowie (Otrębusy) WŁASNOŚĆ GMINY
Informacja o wydaniu decyzji w spr. odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Iłża (Iłża)
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTÓW W OBRĘBIE JAWOROWO KOLONIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU W OBRĘBIE ŻABOWO NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO
Informacja o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na Dzielnicę Ursynów gruntu (ul. Albartosów)
Informacja o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na Dzielnicę Ursynów gruntu (ul. Gajdy)
Informacja o wydaniu decyzji w spr. odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Kozienice (Ryczywół)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym i ustaleniu odszkodowania
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym i ustaleniu odszkodowania (Konotopa)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym i ustaleniu odszkodowania (Ursus)
Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminie Iłża
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 577 Łąck – Ruszki
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY BRUDZEŃ DUŻY (Sobowo)
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTÓW W OBRĘBIE RZESZOTARY STARA WIEŚ NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTÓW W OBRĘBIE RZESZOTARY CHWAŁY NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU W OBRĘBIE KOSEMIN NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU W OBRĘBIE ROŚCISZEWO NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU W OBRĘBIE RZESZOTARY PSZCZELE NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO
Informacja o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu położonego w Warszawie, Dzielnica Włochy - działki nr 6 i 7/1
Informacja o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu położonego w Warszawie, Dzielnica Ursus
Informacja o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na Dzielnicę Bielany gruntu (ul. Księżycowa)
Informacja o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na Dzielnicę Bielany gruntu (ul. Dankowicka)
Informacja o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na Dzielnicę Bielany gruntu (ul. Dankowicka)
Informacja o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na Dzielnicę Bielany gruntu (ul. Księżycowa)
Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminie Kozienice (Opatkowice)
Informacja o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na Dzielnicę Ursynów gruntu (ul. Sarabandy)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 107/2 o pow. 236 m2 w gminie Radzanowo, obręb Juryszewo.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym i ustaleniu odszkodowania (Konotopa)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym i ustaleniu odszkodowania (Konotopa-Opacz)
Informacja o wydaniu decyzji z wniosku adwokata Wojciecha Gawkowskiego, pełnomocnika Pani Marii Sadkowskiej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym i ustaleniu odszkodowania gm. Michałowice (Reguły)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym i ustaleniu odszkodowania gm. Michałowice II (Reguły)
Informacja o wystąpieniu przez Prezydenta M. St. Warszawy o z wnioskiem o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie przez gminę Warszawa – Centrum prawa własności gruntu położonego w Dzielnicy Wola (ul. Szańcowa)
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomości położone w Klwowie - działki numer: 1644/2, 1496/1, 1368/2
Informacja o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu położonego w Warszawie, Dzielnica Białołęka - działka nr 55/11 z obrębu 4-07-01
Informacja o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu położonego w Warszawie, Dzielnica Białołęka - działaka nr 28/4 z obr. 4-05-21
OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomość położoną w Nowym Dworze Mazowieckim
ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z nieruchomość położona w gminie Kozienice (Ryczywół)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym i ustaleniu odszkodowania
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym i ustaleniu odszkodowania gmina Michałowice (Opacz Kolonia)
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Bulkowo
Informacja o wydaniu decyzji w spr. odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Kozienice (Ryczywół)
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Bulkowo II
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania Wieliszew (Skrzeszew)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia przez Skarb Państwa i ustalenia odszkodowania (Włochy II)
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie nabycia przez S.P. gruntu w Dzielnicy Włochy (linia kolejowa)
Informacja o przejściu gruntu na własność Gminy Warszawa Ursynów (ul. Prawdziwka)
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 577 Łąck – Ruszki na odcinku Łąck-Gąbin w km 0+105,97 do 9+419,13 - położone w gminie Łąck
DECYZJA Nr 1648 /DG/2011
Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminie Iłża (Błaziny Dolne)
Informacja o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na Dzielnicę Mokotów gruntu (linia kolejowa)
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomości położone w obrębie Klwów, gmina Klwów - działki numer: 1644/2, 1496/1, 1368/2
DECYZJA NR 2513/11
DECYZJA Nr 1745/DG/2011
DECYZJA Nr 1744/DG/2011
DECYZJA Nr 1717/DG/2011
DECYZJA Nr 1650/DG/2011
DECYZJA Nr 1651/DG/2011
DECYZJA Nr 1649/DG/2011
DECYZJA Nr 1720/DG/2011
DECYZJA Nr 1719/DG/2011
DECYZJA Nr 1718/DG/2011
DECYZJA Nr 1666/DG/2011
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Bulkowo III
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 577 Łąck – Ruszki na odcinku Łąck-Gąbin w km 0+105,97 do 9+419,13 - położone w gminie Łąck
DECYZJA Nr 1689/DG/2011
DECYZJA Nr 1750/DG/2011
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU W OBRĘBIE ŁUBKI NOWE NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU W OBRĘBIE ŁUBKI NOWE NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO II
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU W OBRĘBIE ŁUBKI STARE NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU W OBRĘBIE BADURKI NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU W OBRĘBIE SĄCHOCINO CZYŻEWO NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY SŁUPNO
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO III
Informacja o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości w Raszynie
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania w sprawie gruntu w gminie Piaseczno (m. Zalesie Górne)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 2011/8 o pow. 40 m2 w m. Sochaczew, obręb 10 Sochaczew Wschód.
DECYZJA Nr 1788/DG/2011
DECYZJA Nr 1789/DG/2011
DECYZJA Nr 1790/DG/2011
DECYZJA Nr 1787/DG/2011
Informacja o wydaniu decyzji w spr. odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Iłża (Iłża) II
DECYZJA Nr 1779/DG/2011
DECYZJA Nr 1780/DG/2011
Informacja o wydaniu decyzji w spr. odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Pionki (kol. Jedlnia)
Informacja o wydaniu decyzji w spr. odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Pionki (Sucha II)
Informacja o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na gminę Piaseczno gruntu (Zalesie Górne
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność gm. Piaseczno (ul. Porannej Zorzy)
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania w sprawie gruntu w gminie Piaseczno (ul. Słonecznego Lata)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 2011/8 o pow. 40 m2 w m. Sochaczew, obręb 10 Sochaczew Wschód II.
Informacja o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości w Raszynie - działka nr 95/5, obręb 01
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA NIERUCHOMOŚCI W OBRĘBIE PRZĘSŁAWICE GMINA BROCHÓW NA WŁASNOŚĆ
Informacja o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu położonego w Warszawie, w dzielnicy Wola
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Warszawski prawa własności gruntu zajętego pod część drogi powiatowej ulicę Lazurową, położonego w Warszawie, Dzielnica Bemowo
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU W OBRĘBIE SIERPC NA WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA SIERPC
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTÓW W OBR. SIERPC NA WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA SIERPC
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Klwów, w obrębie Klwów
Informacja o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na Powiat Piaseczyński gruntu (Góra Kalwaria)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania o nieuregulowanym stanie prawnym za nieruchomości położone w gminie Stare Babice
Informacja o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na gminę Góra Kalwaria gruntu (ul. Kilińskiego)
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 573
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 577 Łąck – Ruszki
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą pod rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 559 z drogą powiatową nr 2907W
DECYZJA Nr 1856/DG/2011
DECYZJA Nr 1855/DG/2011
DECYZJA Nr 1854/DG/2011
Informacja o przejściu gruntu na własność Gminy Piaseczno (ul. Kaczeńców)
Informacja o przejściu gruntu na własność Gminy Piaseczno (ul. Krótka
Informacja o przejściu gruntu na własność Gminy Piaseczno (ul. Modrzewiowa)
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU W OBRĘBIE BONISŁAW NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU W OBRĘBIE ŁYSAKOWO NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO II
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU W OBRĘBIE LASOTKI NA WŁASNOŚĆ GMINY BRUDZEŃ DUŻY
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU W OBRĘBIE LASOTKI NA WŁASNOŚĆ GMINY BRUDZEŃ DUŻY II
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO I
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO III
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO IV
DECYZJA Nr 1912/DG/2011
DECYZJA Nr 1910/DG/2011
DECYZJA Nr 1911/DG/2011
DECYZJA Nr 1962/DG/2011
DECYZJA Nr 1965/DG/2011
DECYZJA Nr 1964/DG/2011
DECYZJA Nr 1963/DG/2011
DECYZJA Nr 1960 /DG/2011
DECYZJA Nr 1756/DG/2011
DECYZJA Nr 1759/DG/2011
DECYZJA Nr 1760/DG/2011
DECYZJA Nr 1751/DG/2011
DECYZJA Nr 1753/DG/2011
DECYZJA Nr 1757/DG/2011
DECYZJA Nr 1971/DG/2011
DECYZJA Nr 1758/DG/2011
DECYZJA Nr 1754/DG/2011
DECYZJA Nr 1752/DG/2011
DECYZJA Nr 1755/DG/2011
DECYZJA Nr 1970/DG/2011
DECYZJA Nr 1973/DG/2011
DECYZJA Nr 1972/DG/2011
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY STARA BIAŁĄ
Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w Legionowie
Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w Gminie Michałowice, obręb Reguły, działka nr 124
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Jakubów, w obrębie Aleksandrów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 2/6 w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębie Wólka Mińska
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 445/1w gminie Jakubów, w obrębie Jędrzejów Stary
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Kałuszyn, w obrębie Przytoka
Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w gminie Mszczonów, obręb Gurba
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomości w gminie Jakubów w obrębie Aleksandrów
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomości w gminie Mińsk Mazowiecki w obrębie Arynów
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomości w gminie Mińsk Mazowiecki w obrębie Karolina
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminie Jakubów, w obrębie Anielinek
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębie Królewiec
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Jakubów, w obrębie Antonina
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Jakubów, w obrębie Aleksandrów
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Kałuszyn, w obrębie Ryczołek
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Jakubów, w obrębie Antonina
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w mieście Konstancin Jeziorna
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Góra Kalwaria, w obrębie Brześce
Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w gminach Michałowice i Raszyn
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Jakubów, w obrębie Aleksandrów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w gminie Jakubów
Informacja o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości położonej w obrębie Ostrowiec, w gminie Chynów
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość w gminie Góra Kalwaria, w obrębie Brześce
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość w gminie Mińsk Mazowiecki w obrębie Królewiec
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Markach
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności do udziałów w nieruchomości położonej w gminie Grójec
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o ustalenie odszkodowania za nieruchomości położone w Warszawie, na terenie Dzielnicy Włochy
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o ustalenie odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w Warszawie, na terenie Dzielnicy Włochy (16 działek)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Dębe Wielkie, obręb Choszczówka Dębska
Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w gminie Baranów
Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w gminie Wiskitki
Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość w gminie Radom, w obrębie Rajec Szlachecki
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębie Karolina
Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w gminie Mińsk Mazowiecki
Informacja o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Milanówku
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębie Karolina
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Radom
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Radom
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Radom
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Sokołów Podlaski w obrebie Kostki
Obwieszczenie o wydaniu decyzje w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w gminie Przytyk, w obrębie Kolonia Kaszewska Wola
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Radom
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębach Karolina i Stara Niedziałka
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Stara Błotnica, w obrębie Błotnica Stara
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Przytyk, w obrębie Kolonia Kaszewska Wola
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Przytyk, w obrębie Suków
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu w Dzielnicy Ursynów na własność Powiatu Warszawskiego (ul. Prawdziwka)
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu w Dzielnicy Ursynów na własność Powiatu Warszawskiego (ul. Oberka)
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu w Dzielnicy Ursynów na własność Powiatu Warszawskiego (ul. Poloneza)
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu w Dzielnicy Ursynów na własność Powiatu Warszawskiego (ul. Transportowców (1)).
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu w Dzielnicy Ursynów na własność Powiatu Warszawskiego (ul. Nawłocka)
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu w Dzielnicy Bielany na własność Powiatu Warszawskiego (ul. Farysa)
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu w Dzielnicy Bielany na własność Gminy W-wa Bielany Powiatu (ul. Brązownicza)
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu w Dzielnicy Bielany na własność Gminy W-wa Bielany Powiatu (ul. Brązownicza (II).
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu w Dzielnicy Bielany na własność Gminy W-wa Bielany Powiatu (ul. Brązownicza III)
OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania odszkodowawczego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w powiecie ciechanowskim.
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu w Dzielnicy Mokotów na własność Skarbu Państwa (PKP)
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu w Dzielnicy Bielany na własność Gminy Warszawa Bielany (ul. Siecięchowska I)
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu w Dzielnicy Bielany na własność Gminy Warszawa Bielany (ul. Swarożyca)
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu w Dzielnicy Bielany na własność Gminy Warszawa Bielany (ul. Siecięchowska II)
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu w Dzielnicy Bielany na własność Gminy Warszawa Bielany (ul. Siecięchowska III)
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu w Zalesiu Górnym na
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu w Zalesiu Górnym na własność Gminy Piaseczno (ul. Promiennego Słońca)
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu w Zalesiu Górnym na własność Gminy Piaseczno (ul. Przebudzenia Wiosny).
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu w Zalesiu Górnym na własność Gminy Piaseczno (ul. Szumiącej Jodły)..
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu w Zalesiu Górnym na własność Gminy Piaseczno (ul. Zajęczy Trop).
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu w Dzielnicy Bemowo na własność Gminy Warszawa Bemowo (ul. Narwik)
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu w Dzielnicy Ursynów na własność Powiatu Warszawskiego (ul. Poleczki)
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu w powiecie pruszkowskim, Gminie Michałowice na własność Gminy Michałowice (Opacz Kolonia)
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu w Dzielnicy Ursynów na własność M. St. Warszawy (ul. Jagielska)
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu w Piasecznie na własność Gminy Piaseczno (ul. Stokrotek)
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu w Gminie Piaseczno na własność Gminy Piaseczno (Złotokłos)
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu w powiecie piaseczyńskim, Gminie Tarczyn na własność Gminy Tarczyn (Korzeniówka)
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu w powiecie piaseczyńskim, Gminie Tarczyn na własność Powiatu Piaseczyńskiego (Prace Małe)
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu w Dzielnicy Ursynów na własność Skarbu Państwa (ul. Puławska)
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomość położoną w powiecie ciechanowskim, Gminie Regimin
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomość położoną w Mławie
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomość położoną w Ciechanowie (Niechodzin Bielin)
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomość położoną w powiecie nowodworskim, Gminie Nasielsk
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomość położoną w powiecie ciechanowskim, Gminie Sońsk
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu w Powiecie pruszkowskim, Gminie Brwinów na własność Gminy Brwinów (Czubin)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Mińsk Mazowiecki, w obrębie Karolina - działka nr 156/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Mińsk Mazowiecki w obrębie Królewiec - działka nr 160/1
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomości położone w obrębie Błaziny Dolne, gmina Iłża - działki o numerach: 218/1, 218/2, 218/4, 219
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomość położoną w Iłży - działka numer 2220/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w Opatkowicach, w gminie Kozienice - działki nr 299/1 i 200/1
Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, obręb 2-07-03
Informacja o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Jastrzębia, gm. Gostynin oznaczonej jako działka nr 10-1
ARCHIWALNE OGŁOSZENIA 2012 R.
Informacja o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na Dzielnicę Bielany gruntu (ul. Spartakusa)
Informacja o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na Gminę Tarczyn gruntu (ul. Spacerowa)
Informacja o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na Gminę Tarczyn gruntu (ul. Wiejska i Kolejowa)
Informacja o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na gminę Góra Kalwaria gruntu (różne ulice)
Informacja o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na Gminę Tarczyn gruntu (ul. Gościnna, Zatylna, Piaskowa)
Informacja o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na Gminę Tarczyn gruntu (ul. Słoneczną i Wierzbową)
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Łąck, oznaczoną jako dzialka nr 61/1 przejętą pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 577 Łąck – Ruszki na odcinku Łąck-Gąbin w km 0+105,97 do 9+419,13
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjneym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości w obrębie Łazy Leśne, w gminie Kampinos
Informacja o prowadzonym postępowaniu postępowanie administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości w obrębie Wólka, w gminie Leszno - działka nr 166
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Klwów, w obrębach Przystałowice Duże i Przystałowice Kolonia
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w obrębie Tczów Borki, gmina Tczów
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za 1/2 część nieruchomości położonej w Zwoleniu
Informacja o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia gruntu na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego (Gm. Prażmów)
Informacja o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia gruntu na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego (Gm. Piaseczno, Zalesie Górne)
Informacja o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Warszawie, w dzielnicy Ursynów - obręb 1-08-36, działka ew. nr 37/18
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ - GMINNĄ - GMINA BULKOWO
OBWIESZCZENIE o WYDANIU DECYZJI w SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU o NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY KAŁUSZYN
OBWIESZCZENIE o WYDANIU DECYZJI w SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU o NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY PLATERÓW
OBWIESZCZENIE o WYDANIU DECYZJI w SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU o NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA SULEJÓWEK
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO w obrębie POKRZYWNIK GMINA DOBRE
Informacja o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do działki 12/1 w obrębie 2-08-01, w dzielnicy Warszawa-Włochy
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym i ustaleniu odszkodowania 1
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania - gm. Zielonka
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania - gm. Stanisławów
Informacja o wydaniu decyzji w spr. odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Tczów (Tczów Borki)
Informacja o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości w Warszawie w Dzielnicy Ursynównia)
DECYZJA Nr 367/DG/2012
DECYZJA Nr 208/DG/2012
DECYZJA Nr 211/DG/2012
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY BRUDZEŃ DUŻY 1
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO 2
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO 1
Informacja o prowadzeniu postępowania w sprawie potwierdzenia nabycia przez S. P. gruntu położonego w powiecie kozienickim (gm. Kozienice)
Informacja o nabyciu Skarb Państwa własności gruntu położonego w powiecie kozienickim, gmina Kozienice
DECYZJA Nr 203/DG/2012
DECYZJA Nr 204/DG/2012
DECYZJA Nr 205/DG/2012
DECYZJA Nr 206/DG/2012
DECYZJA Nr 207/DG/2012
DECYZJA Nr 317/DG/2012
DECYZJA Nr 318/DG/2012
DECYZJA Nr 319/DG/2012
DECYZJA Nr 316/DG/2012
DECYZJA Nr 315/DG/2012
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania - gmina Stanisławów (obręb Pustelnik)
Informacja o przejściu gruntu na własność Gminy Piaseczno ( m. Zalesie Górne VII)
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejętą pod rozbudowę drogi krajowej nr 10 położone na termie Miasta Sierpca i Gminy Sierpc
Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminie Kozienice w obrębie Ryczywół
Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminie Kozienice w obrębie Ryczywół I
DECYZJA Nr 307/DG/2012
DECYZJA Nr 308/DG/2012
Informacja o przejściu gruntu na własność Gminy Piaseczno ( m. Zalesie Górne I)
Informacja o przejściu gruntu na własność Gminy Piaseczno ( m. Zalesie Górne II)
Informacja o przejściu gruntu na własność Gminy Piaseczno ( m. Zalesie Górne III)
Informacja o przejściu gruntu na własność Gminy Piaseczno ( m. Zalesie Górne IV)
Informacja o przejściu gruntu na własność Gminy Piaseczno ( m. Zalesie Górne V)
Informacja o przejściu gruntu na własność Gminy Piaseczno ( m. Zalesie Górne VI)
Informacja o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu w obrębie Wola Klasztorna, w gminie Sieciechów (pow. kozienicki) - działka nr 528/2
OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania odszkodowawczego (gmina Świercze)
OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania odszkodowawczego (gmina Nasielsk)
Informacja o prowadzeniu postępowania w sprawie potwierdzenia nabycia przez S. P. gruntu (Dz. Bielany)
Informacja o prowadzeniu postępowania w sprawie potwierdzenia nabycia przez S. P. gruntu (Dz. Bielany, ul. Tytułowa)
Informacja o przejściu gruntu na własność Gminy Piaseczno ( m. Zalesie Górne)
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości - Raszyn
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomość położoną w obrębie Strykowice Górne, gmina Zwoleń, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 1198/1
Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych za nieruchomości położone w obrębie Zwoleń, gmina Zwoleń, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 2141/1, 5110/1, 5393/5, 6471/3, 6472/1, 6473/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za udz. 3/72 części nieruchomości położonych w gminie Klwów, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer 211/1, 165/
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomość położoną w obrębie Kolonia Seredzice, gmina Iłża, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 90/4
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomości położone w obrębie Tczów Borki, gmina Tczów, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer: 692/1, 711/2
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO w SULEJÓWKU NA WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO SULEJÓWEK
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO w PODWIERZBIU I KĘPIE PODWIERZBIAŃSKIEJ NA WŁASNOŚĆ GMINY MACIEJOWICE
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO
Informacja o wydaniu decyzji w spr. odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Kozienice (Ryczywół)
Informacja o prowadzeniu postępowania w sprawie potwierdzenia nabycia przez S. P. gruntu położonego w powiecie kozienickim (Sieciechów)
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO (dz. 101,300,364)
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za udz. 1/2 części nieruchomości położonej w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Kolonia - działka numer 224/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Kozienice, w obrębie Ryczywół - działka numer 1196/11
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO w SULEJÓWKU NA WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO SULEJÓWEK
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO w PODWIERZBIU I KĘPIE PODWIERZBIAŃSKIEJ NA WŁASNOŚĆ GMINY MACIEJOWICE
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO w OBRĘBIE SŁUP NA WŁASNOŚĆ GMINY PARYSÓW
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO w obrębie KORYTNICA gm. Trojanów na własność POWIATU GARWOLIŃSKIEGO
Informacja o wydaniu decyzji w spr. odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Kozienice (Ryczywół)
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za udz. 3/72 części nieruchomości położonych w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże, oznaczonych - działki numer 285/2 i 443/2
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO (99)
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO (98)
Informacja o wydaniu decyzji w spr. odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Gózd (Drużanki) II
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO (35)
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY STARA BIAŁA
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY BRUDZEŃ DUŻY (91)
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY BRUDZEŃ DUŻY (90)OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY BRUDZEŃ DUŻY
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO SIERPC (37)
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO SIERPC (34)
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO (100)
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO (101)
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ODMOWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY GOZDOWO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ - GMINNĄ
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO w OBRĘBIE BUDY PRZYTOCKIE NA WŁASNOŚĆ GMINY KAŁUSZYN
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO w OBRĘBIE SARNAKI gm. SARNAKI NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO w OBRĘBIE KISIELEW NA WŁASNOŚĆ GMINY PLATERÓW
Informacja o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości w Gminie Michałowice (Opacz Kolonia)
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO (83)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 16/2 o pow. 49 m2 położoną w obrębie Mańkowo, gm. Stara Biała.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Annopol Paszkówka, gm. Gąbin , oznaczoną jako działka nr 334/1 przejętą pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 577 Łąck – Ruszki
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO (36)
Informacja o wydaniu decyzji w spr. odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Przytyk (Przytyk)
Informacja o wydaniu decyzji w spr. odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Przytyk (Suków)
DECYZJA Nr 132/DG/2012
Informacja o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości w Gminie Michałowice
DECYZJA Nr 167/DG/2012
DECYZJA Nr 166/DG/2012
DECYZJA Nr 168/DG/2012
DECYZJA Nr 185/DG/2012
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w Iłży - działka nr 2609/1
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Stanisławów w obrębieKolonie Stanisławów i w gminie Dobre w obrębach: Osęczyzna, Zdrojówki, Walentów
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za 3/88 części nieruchomości położonych w obrębie Lucin, gmina Tczów - działki numer 474/1, 466/1, 470/1
Ogłoszenia o toczących się postępowaniach odszkodowawczych w obrębie Ryczywół, w gminie Kozienice - działki nr 2114/6. 2111/1, 2112/1
DECYZJA Nr 145 /DG/2012
DECYZJA Nr 146/DG/2012
DECYZJA Nr 78/DG/2012
DECYZJA Nr 68/DG/2012
DECYZJA Nr 69/DG/2012
OGŁOSZENIE O WYDANYCH DECYZJACH W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA Z MOCY PRAWA Z DNIEM 1 STYCZNIA 1999R. NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI PUBLICZNE W GMINIE BROCHÓW NA WŁASNOŚĆ GMINY
Informuję o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu w gminie Puszcza Mariańska
Informacja o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu położonego w gminie Radziejowice
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO 2
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO 3
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO 4
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Iłża
DECYZJA Nr 30/DG/2012
DECYZJA Nr 77/DG/2012
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO 1
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO 2
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO 3
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO 4
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 573
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO 1
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU W OBRĘBIE NOWY DUNINÓW NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO III
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomość położoną w obrębie Ryczywół, gmina Kozienice - działka numer 1196/11
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA NIERUCHOMOŚCI W OBRĘBIE PRZĘSŁAWICE GMINA BROCHÓW NA WŁASNOŚĆ
OGŁOSZENIE O WYDANYCH DECYZJACH W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA Z MOCY PRAWA Z DNIEM 1 STYCZNIA 1999R. NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI PUBLICZNE W GMINIE BULKOWO NA WŁASNOŚĆ GMINY
OGŁOSZENIE O WYDANYCH DECYZJACH W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA Z MOCY PRAWA Z DNIEM 1 STYCZNIA 1999R. NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI PUBLICZNE W GMINIE BULKOWO NA WŁASNOŚĆ GMINY (nowa wersja)
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ MIASTA I GMINY GĄBIN Z MOCY PRAWA WŁASNIOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNA - GMINNA
Informacja o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na Gminę Tarczyn gruntu (ul. Górną)
Informacja o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na gminę Góra Kalwaria gruntu (ul. Jesionowa)
Informacja o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na Gminę Tarczyn gruntu (ul. Żwirowa)
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za nieruchomość położoną w obrębie Ryczywół, gmina Kozienice, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 1196/11
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU W OBRĘBIE STARY DUNINÓW NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO I
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU W OBRĘBIE TRZCIANNO NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO II
Ponowny nabór kandydatów do Rady Nadzorczej Warszawskiego Przedsiębiorstwa Kamienia Budowlanego „KAM”
Ogłoszenie - ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości pod obwodnicę Mińska Maz.
Informacja o zamiarze wywłaszczenia - Radziejowice, Wiskitki
Postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, że grunt położony w gminie Brwinów obręb Koszajec dz. nr 27/2 o pow. 0.0529 ha, zajęty pod drogę publiczną nr 01432, stał się z dniem 1.01.1999 r. własnością Powiatu Pruszkowskiego.
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie nieruchomości położonej w gminie Klwów.
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie nieruchomości położonej w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże.
Wojewoda Mazowiecki informuje, że została wydana decyzja w sprawie nieruchomości położonej w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
ARCHIWALNE OGŁOSZENIA 2013 R.
Informacja o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu położonego w gminie Jastrzębia, w powiecie radomskim, z obrębu 0008 Lesiów - działka nr 161/1
Informacja o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu położonego w gminie Wolanów, w powiecie radomskim, z obrębu Podulek - działkI nr 237/2 I 237/3
Informacja o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu położonego w gminie Jedlnia Letnisko, w powiecie radomskim, w obrębie Natolin - działkI nr 44/1 i 44/2
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże - działki nr 2076/2, 456/2, 1324/1, 843/1, 2087/2, 832/1, 2073
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Szydłowiec, obręb Szydłowiec - działki nr: 1347/3, 1347/5, 1347/7, 1424/10, 1424/6, 1476/1, 1469/3, 1561/3, 3731/1, 1561/1, 1316/5
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych na terenie gminy Chynów, obręb Drwalew, powiat grójecki - działki nr: 57/1, 57/2, 103/1, 103/2
Ogłoszenie o wydanych decyzjach w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych pod drogi publiczne – gminne położonych w Gminie Bielsk
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Liw, w obrębie Liw - działki nr 780/1, 779/1, 1215/1, 978/1
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE ŁADZYŃ GMINA STANISŁAWÓW NA WŁASNOŚĆ GMINY STANISŁAWÓW - działka nr 417/8
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – POWIATOWĄ - działki nr 37/5, 265, 90
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO SIERPC Z MOCY PRAWA, WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – LOKALNĄ MIEJSKĄ - działki nr 421/1, 421/2, 735/1, 735/2, 261/1, 261/2
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU NA WŁASNOŚĆ Gminy – Miasta Gostynin - działka nr 3614
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU NA WŁASNOŚĆ Gminy - Miasto Płock - działki nr 984, 260, 671, 825/2, 189/2
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU NA WŁASNOŚĆ Płocka – miasta na prawach powiatu - działki nr 415, 754
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – POWIATOWĄ - działki nr 48, 57, 30, 94
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – POWIATOWĄ - działki nr 348/1, 238, 351
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Dobre obręb Osęczyzna - działki nr 187/5, 181/1
Informacja o prowadzonych postępowaniach w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych pod drogi publiczne – gminne położonych w Gminie Biels
Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości położonej w gminie Leoncin, powiat nowodworski - działka nr 31 w obrębie Michałów
Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia przejścia na własność gminy Gostynin gruntu w obrębie Rogożewek - działki nr 49/1 i 75/2
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w Wegrowie - działki nr 2386/1 i 2389/1
Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych pod drogę publiczną – gminną, położonych w Gminie Słupno, obręb Liszyno – działka nr 81/2
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w prawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Oblin, w gminie Maciejowice - działka nr 186/7
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PŁOCK NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W PŁOCKU W OBRĘBIE NR 8 „ŚRÓDMIEŚCIE” - działki nr 1017, 430/2, 632, 696
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W PŁOCKU W OBRĘBIE NR 8 „ŚRÓDMIEŚCIE” NA WŁASNOŚĆ PŁOCKA - MIASTA NA PRAWACH POWIATU - działki nr 512/6, 512/9
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE CISÓWKA (GMINA STANISŁAWÓW) ORAZ W OBRĘBACH DĘBE MAŁE i LATOWICZ (GMINA LATOWICZ) NA WŁASNOŚĆ POWIATU MIŃSKIEGO
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE SARNAKI NA WŁASNOŚĆ POWIATU ŁOSICKIEGO - działki nr: 526/2, 666, 900
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE PORĘBY STARE NA WŁASNOŚĆ GMINY DOBRE - działki nr 375 i 575
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu położonego w Warszawie, Dzielnica Ochota - działka nr 2/7 z obrębu 2-03-16
OGŁOSZENIE o POSTĘPOWANIU PROWADZONYM w SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO w OBRĘBIE CHYBÓW gm. SARNAKI na WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - działka nr 143/1
OBWIESZCZENIE o WYDANIU DECYZJI w SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU o NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU SOKOŁOWSKIEGO - działka nr 648/3
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Liw obręb Połazie - działka nr 234/3
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – WOJEWÓDZKĄ - działki nr 504/5, 504/6, 1503/4, 1125/2, 641/3, 1157/2, 1157/3
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU NA WŁASNOŚĆ Gminy Sierpc - działki nr 46, 47, 70, 107 w obrębach Piastowo i Piastowo Nowe
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Liw w obrębie Liw - działka nr 1118/3
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY RYBNO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OBRĘBIE RYBNO – DZIAŁKA NR 266 I W OBRĘBIE JASIENIEC - DZIAŁKI NR 28 i 61
Informacja o prowadzonych postępowaniach w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych pod drogi publiczne – powiatowe położonych w Gminie Mała Wieś i Gminie Wyszogród
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE 40 i 48 MIASTA SULEJÓWEK NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże - działka nr 166/3
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże - działka nr 853/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże - działka nr 444/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże - działka nr 286/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Kadź - działka nr 535/1
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY SZCZUTOWO
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO GOSTYNIN - działka nr 3613
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY GOSTYNIN Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ - GMINNĄ - działki nr 18/1 i 18/2 w obrębie Bierzewice
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Sokołowski prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Karolew, gmina Sokołów Podlaski - działki nr: 75/2, 82/1, 81/2 i 76/1
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PŁOCK NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W PŁOCKU W OBRĘBIE „ŚRÓDMIEŚCIE” ORAZ W OBRĘBIE „WYSZOGRODZKA”
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W PŁOCKU W OBRĘBIE „ŚRÓDMIEŚCIE” NA WŁASNOŚĆ MIASTA PŁOCKA - działek nr 321/2 i 576/1
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W PŁOCKU W OBRĘBIE „ŚRÓDMIEŚCIE” - działki nr 261/2 i 264/24
Informacja o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu położonego w Warszawie, Dzielnica Ochota - działka nr 2/7 z obrębu 2-03-16
Zawiadomienie o wystąpieniu przez Prezydenta m.st. Warszawy o stwierdzenie nabycia z mocy prawa z dniem 01.01.1999r. przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego prawa własności gruntu położonego w Dzielnicy Bemowo
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY RYBNO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GMINIE RYBNO – działek nr 96, 27, 2, 175 i 260/11
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY BULKOWO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OBRĘBIE SĄCHOCINO-PRAGA - działka nr 166/3
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże - działka numer 1968/2
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże - działka numer 831/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Gminę Brudzeń Duży własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętej pod drogę publiczną, położonej w obrębie Siecień
Ogłoszenie o wydanych decyzjach w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych pod drogi publiczne – gminne, położonych w Gminie Bielsk
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W GMINIE JAKUBÓW NA WŁASNOŚĆ POWIATU MIŃSKIEGO
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Województwo Mazowieckie własności gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętego pod drogę publiczną, położonego w obrębie Chybów, w gminie Sarnaki
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W SULEJÓWEKU NA WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA SULEJÓWEK - działka nr 69 w obrębie 44
OGŁOSZENIE O WYDANYCH DECYZJACH W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA Z MOCY PRAWA Z DNIEM 1 STYCZNIA 1999R. NA WŁASNOŚĆ PŁOCKA - MIASTA NA PRAWACH POWIATU NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI PUBLICZNE – działki nr 794, 512/6 i 512/9
OGŁOSZENIE O WYDANYCH DECYZJACH W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA Z MOCY PRAWA Z DNIEM 1 STYCZNIA 1999 R. NA WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA PŁOCK NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI PUBLICZNE – działki nr 1017, 430/2, 632 i 696
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W PRZYCHODZIE, ADAMOWIE, SZCZAWINIE BOROWYM KOLONII I GORZEWIE KOLONII
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY SZCZUTOWO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OBRĘBIE ŁAZY – działki nr 107/1 i 107/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Łosickiego - działki nr 625/2, 666 i 900 w obrębie Sarnaki
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w obrębie Osęczyzna, gmina Dobre - działki nr 182/1, 181/1, 188/4, 187/5
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia na własność gminy Maciejowice gruntów położonych w obrębach: Podzamcze, Oronne i Malamówka
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Miasta Sulejówek
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże - działka nr 832/1
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE KORYTNICA, GMINA TROJANÓW - DZIAŁKI NR 573/1 i 660/1
Ogłoszenie o wydanej decyzji w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych pod drogi publiczne – ul. Polną na własność Gminy Miasta Gostynin – działka nr 3614
Ogłoszenie o prowadzonych postępowaniach w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych pod drogi publiczne – powiatowe, położonych, w obrębach Słomin i Wilczkowo, w gminie Wyszogród
Ogłoszenie o wydanych decyzjach w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych pod drogi publiczne – powiatowe, położonych w obrębach Dzierżanowo i Orszymowo, w gminie Mała Wieś
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym w obrębach Nowe Osiny i Stara Niedziałka na własność gminy Mińsk Mazowiecki
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym w obrębach Cisówka, Dębe Małe i Latowicz na własność Powiatu Mińskiego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym w obrębie Karolew na własność Powiatu Sokołowskiego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Miasta Sulejówek
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Miasta Sulejówek (2)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Miasta Sulejówek (3)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Miasta Sulejówek
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU WS. STWIERDZENIA PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GM. SZCZAWIN KOŚCIELNY NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W DOBROWIE – dz. 201, TEODOROWIE – dz. 77, MOŚCISKACH – dz. 18, WOLI TRĘBSKIEJ – dz. 112, 102, ANNOPOLU - dz. 289, 283, 284, 285
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Dobre – działki nr 375 i 575 z obrębu Poręby Stare
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Korytnica obręb Zakrzew - działka nr 100/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Klwów, w obrębach Przystałowice Duże i Sady Kolonia - działki numer 2070/1, 2216/3, 465/3, 225/1 oraz 2081/2
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Orońsko, obręb Orońsko - działki numer: 1001/1, 1008/2, 1009/1, 1010/2
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za udz. 1/3 części nieruchomości położonej w gminie Szydłowiec - działka numer 1348/13
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Mogielnica, w obrębie Brzostowiec - działki numer 40/1, 123/1, 137/1, 139/1, 152/1, 162/1, 177/17, 297/1, 304/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za udz. 4/6 części nieruchomości położonych Szydłowcu - działki numer 1344/10, 1344/12, 1344/13
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za udz. 3/120 części nieruchomości położonej w Szydłowcu - działka numer 1343/6
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Łukówiec, gmina Parysów - działka nr 921/2
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże - działka nr 843/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Szydłowiec, gmina Szydłowiec - działka nr 990/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Szydłowiec, gmina Szydłowiec - działka nr 1002/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Szydłowiec, gmina Szydłowiec - działka nr 1067/1
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Szydłowiec, gmina Szydłowiec - działka nr 1039
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w obrębie Połazie gmina Liw (działka nr 234/3) oraz obrębie Węgrów gmina Węgrów (działka nr 2386/1)
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i Kampinoski Park Narodowy praw do nieruchomości w obrębie Nowy Secymin, w gminie Leoncin, powiat nowodworski - działka nr 33
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA GOSTYNINA Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ - UL. MONIUSZKI - działka nr 3613
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM W OBRĘBIE DUNUNÓW DUŻY NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO - DZIAŁKI NR 74/3 i 79/1
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Horoszki Duże, gmina Sarnaki - działka nr 992
OGŁOSZENIE O WYDANYCH DECYZJACH W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA Z MOCY PRAWA Z DN. 1.01.1999 R. NA WŁASNOŚĆ MIASTA PŁOCK NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI – działki: 1119/3, 1119/4, 590, 922, 923/4, 631/4, 883/1, 223/5, 223/7, 577/1, 967/3, 1027/4, 1027/5
Ogłoszenie o wydanej decyzji w sprawie stwierdzenia przejścia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. na własność Skarbu Państwa nieruchomości zajętej pod drogę publiczną - działki nr 261/2 i 264/24 w Płocku, zajęte pod aleję Stanisława Jachowicza
Ogłoszenie o wydanych decyzjach w sprawie stwierdzenia przejścia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. na własność Gminy Szczawin Kościelny nieruchomości zajętych pod drogi publiczne
Ogłoszenie o wydanej decyzji w sprawie stwierdzenia przejścia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. na własność miasta Płock nieruchomości zajętej pod ulicę 1 Maja - działki nr 321/2 i 576/1
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Korytnica, obręb Zakrzew - działki nr 234/4, 234/5 i 235/1
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych pod drogę publiczną – gminną położonych w gminie Bielsk, obręb Jaroszewo Biskupie – działka nr 79/2
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu o stwierdzenie nabycia z mocy prawa z dniem 01.01.1999r. przez Skarb Państwa lub właściwą jednostkę samorządu terytorialnego prawa własności gruntu położonego w Warszawie, Dzielnica Włochy, zajętego pod Al. Krakowską
Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 387/DP/2013 w sprawie nabycia przez Powiat Pruszkowski, z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności gruntu położonego Pruszkowie (działka nr 119/1 z obrębu 13), zajętego pod ulicę Promyka
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu o stwierdzenie nabycia z mocy prawa z dniem 01.01.1999r. przez przez Powiat Warszawski prawa własności gruntu położonego w Warszawie, Dzielnica Włochy, zajętego pod ul. Na Skraju
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu o stwierdzenie nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Gminę Łaskarzew prawa własności gruntów położonych w obrębach Stary Helenów i Leokadia
Zawiadomienie o wystąpieniu przez Prezydenta m.st. Warszawy o stwierdzenie nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Powiat Warszawski prawa własności gruntu położonego w Warszawie, Dzielnica Włochy, zajętego pod ul. Ryżową
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu o stwierdzenie nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Powiat Miński prawa własności gruntu położonego w obrębie Sinołęka, gmina Kałuszyn - działki nr 151 i 656/2
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu o stwierdzenie nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Gminę Halinów prawa własności gruntów położonych w obrębach: Hipolitów, Cisie i Wielgolas Duchnowski
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Maciejowice - działka nr 186/7 w obrębie Oblin
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ POWIATU GARWOLIŃSKIEGO - działki nr 573/1 i 660/1 w obrębie Korytnica, gmina Trojanów
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w Węgrowie - działki nr 2389/1, 2393/1, 2449/1, 2462/1 i 3861/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębach Podzamcze, Oronne i Malamówka, na własność Gminy Maciejowice
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Pilawa, gmina Pilawa
Ogłoszenie o wydaniu decyzji potwierdzającej nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu położonego w powiecie otwockim w gminie Kołbiel obręb Gadka - działka nr 665/2
Ogłoszenie o wydaniu decyzji potwierdzającej nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu położonego w powiecie otwockim, gminie Kołbiel, obrębie Rudno - działka nr 386/2
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTÓW POŁOŻONYCH W SULEJÓWKU NA WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA SULEJÓWEK
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTÓW POŁOŻONYCH W SULEJÓWKU, W OBRĘBACH NR 3, 4, 5, 7, NA WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA SULEJÓWEK
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Stanisławów prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Ładzyń gmina Stanisławów, działka nr 417/8
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Zakrzew gmina Korytnica, działka nr 100/1
ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w Gminie Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie i Górki na własność Powiatu Mińskiego
Ogłoszenie o wydanych decyzjach w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych pod drogi publiczne – powiatowe położonych w Gminie Wyszogród
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia przez Gminę Słupno - prawa własności gruntów zajętych pod drogę publiczną – gminną (obręb Liszyno, działka nr 81/2)
Decyzja Nr 484/DG/2013 Wojewody Mazowieckiego o nabyciu przez Gminę Warszawa-Bemowo z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu zajętego pod część ulicy Sterniczej, położonego w Dzielnicy Bemowo - działka nr 170 o pow. 0.0730 ha z obręb
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Kamionka, gmina Latowicz - działka nr 224/1
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Kuflew, gmina Mrozy - działka nr 1078
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu położonego w Warszawie, Dzielnica Bemowo - działka nr 1/1 z obrębu 6-14-01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Stanisławów prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębach Ładzyń gmina Stanisławów
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za udzaił w 1/4 części w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Liww obrębie Liw
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego inf. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów w obrębie Przystałowice Duże
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Dobre obręb Zdrojówki
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Chybów, gmina Sarnaki na własność Województwa Mazowieckiego
Obwieszczenie o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu położonego w Warszawie, Dzielnica Bemowo, dz. ew. 1/1, obręb 6-14-01
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Województwa Mazowieckiego, obręb Sierpc
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Szczawin Kościelny położony w obrębie Szczawin Borowy Wieś
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego inf. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Przysucha, obręb Janików, dz. nr 483/1
Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność GMINY-MIASTO PŁOCK
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność POWIATU PŁOCKIEGO, obręb Sąchocino Praga, jednostka ewidencyjna BULKOWO-GMINA WIEJSKA
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność gminy Szczawin Kościelny, obręb GOŁAS, jednostka ewidencyjna Szczawin Kościelny - Gmina Wiejska
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Województwo Mazowieckie prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 40 i 48 miasta Sulejówek
Ogłoszenie O prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność POWIATU SIERPECKIEGO, obręb GÓJSK
Obwieszczenie o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do gruntu położonego w powiecie ostrowskim, Ostrów Mazowiecka, dz. nr 92, obręb 0012 - KOMOROWO
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność GMINY MIASTA SULEJÓWEK, dz. nr 69, obręb 44
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność POWIATU MIŃSKIEGO, obręb Anielinek gmina Jakubów, dz. nr 180, obręb Mistów gmina Jakubów, dz. nr 420
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu o stwierdzenie nabycia z mocy prawa własności gruntu położonego w Warszawie, Dzielnica Ursus, dz. nr 51/3, obręb 2-11-16
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w OBRĘBACH: Krzewina Desno, Halinów, Cisie, Nowy Konik, Józefin i Długa Kościelna GMINA Halinów NA WŁASNOŚĆ Powiatu Mińskiego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność GMINY HALINÓW
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w obrębie Zakrzew gmina Korytnica
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych pod drogę publiczną – gminną położonych w Obr. Gójsk, gm. Szczutowo – dz. nr 300/1 i nr 300/3
Ogłoszenie o wydanych decyzjach w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych pod drogi publiczne – powiatowe położonych w Gminie Wyszogród
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w GMINIE MIASTA SULEJÓWEK na własność GMINY MIASTA SULEJÓWEK
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych pod drogę publiczną – powiatową,położonych w obrębie Rębowo, gm. Wyszogród dz. nr 33 i 143
Ogłoszenie o wydanej decyzji w sprawie stwierdzenia przejścia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu dz. nr 107/1 i nr 107/2
Ogłoszenie o wydanych decyzjach potwierdzających nabycie prawa własności nieruchomości przez GMINĘ SZCZAWIN KOŚCIELNY
Ogłoszenie o wydanych decyzjach dotyczących praw własności nieruchomości GMINA RYBNO, dz. nr 226, 28, 61
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Antonina obręb Dobre
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia praw własności nieruchomości położonych w GMINIE IŁÓW przez Województwo Mazowieckie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Żabokliki obręb Korytnia
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Potworów, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer 56/2, 592/1, 129/1 i 898/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Klwów, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer 1037/1, 1508/2, 1530/1, 1997/2, 1997/3, 1638/2, 1666/1, 1333/2, 104/2, 334/1, 79/2, 337/1, 163/2, 341/1, 301/
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Szydłowiec
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Zakrzew
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Wolanów, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer 62, 348/2, 349/2
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za udz. 1/2 części nieruchomości położonej w gminie Zakrzew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 128/4
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położona w gminie Szydłowiec, obręb Szydłowiec, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 1477/5
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za udz. 1/5 części nieruchomości położonej w gminie Szydłowiec, obręb Szydłowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1463/6
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność POWIATU SIERPECKIEGO dz. nr 18/1, 18/2, 104
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji z nieuregulowanego stanu prawnego GMINA KLWÓW, obręb Przystałowice Duże, dz.nr 1321/1
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji z nieuregulowanego stanu prawnego GMINA KLWÓW, obręb Przystałowice Duże, dz. nr 1919/1
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym GMINA STANISŁWAÓW obręb Kolonie Stanisławów, GMINA DOBRE obręb Sołki i Makówiec Duży, GMINA KORYTNICA obręb Roguszyn i Pniewnik
Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu na rzecz Powiatu Sierpeckiego - obręby Całownia i Mościska, SZCZUTOWO-GMINA WIEJSKA, dz. nr 18/1, 18/2, 104, 173
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Maciejowice prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębach Oblin gmina Maciejowice dz. nr 223/1
OBWIESZCZENIE o WYDANIU DECYZJI w SPRAWIE PRZEJŚCIA GRUNTU o NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM na własność POWIATU MIŃSKIEGO
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Liw w obrębie Liw, dz. nr 1189/16
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, obręb Horoszki Małe, gmina Sarnaki, dz. nr 500/1 i 616
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność GMINY ŁASKARZEW
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność POWIATU PŁOCKIEGO, obręb MAŃKOWO, Stara Biała - Gmina Wiejska, dz. nr 20/6
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność GMINY SZCZUTOWO, obręb BLINNO, SZCZUTOWO - GMINA WIEJSKA, dz. nr 74
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO, obręb STRZAŁKI, GOSTYNIN - gmina - GMINA WIEJSKA, dz. nr 341/5
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Liw w obrębie Liw, dz. nr 633/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność GMINY STANISŁAWÓW obręb ŁADZYŃ, GMINA STANISŁAWÓW, Dz. nr 417/11
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, położonego w OBRĘBIE CHYBÓW, gm. SARNAKI, Dz. nr 142/1
Ogłoszenie o wydanej decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności gruntu przez POWIAT PRUSZKOWSKI pod drogę powiatową, POWIAT PRUSZKOWSKI, GMINA BRWINÓW, OBRĘB KOTOWICE Dz. nr 251/1
Ogłoszenie o wydanej decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności gruntu przez POWIAT PRUSZKOWSKI pod drogę powiatową, POWIAT PRUSZKOWSKI, GMINA BRWINÓW, OBRĘB KOTOWICE Dz. nr 195/1
Ogłoszenie o wydanej decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności gruntu pod drogę powiatową przez POWIAT PRUSZKOWSKI, POWIAT PRUSZKOWSKI, GMINA BRWINÓW, OBRĘB KOSZAJEC Dz. nr 57/3
Ogłoszenie o wydanej decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności gruntu pod drogę powiatową przez POWIAT PRUSZKOWSKI, POWIAT PRUSZKOWSKI, GMINA BRWINÓW, OBRĘB KOSZAJEC Dz. nr 113
Ogłoszenie o wydanej decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności gruntu pod drogę powiatową przez POWIAT PRUSZKOWSKI, POWIAT PRUSZKOWSKI, GMINA BRWINÓW, OBRĘB KOTOWICE Dz. nr 228
Ogłoszenie o wydanej decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności gruntu pod drogę powiatową przez POWIAT PRUSZKOWSKI, POWIAT PRUSZKOWSKI, GMINA BRWINÓW, OBRĘB KOTOWICE Dz. nr 232
Ogłoszenie o wydanej decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności gruntu pod drogę powiatową przez POWIAT PRUSZKOWSKI, POWIAT PRUSZKOWSKI, GMINA BRWINÓW, OBRĘB KOSZAJEC Dz. nr 57/1
Ogłoszenie o wydanej decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności gruntu pod drogę powiatową przez POWIAT PRUSZKOWSKI, POWIAT PRUSZKOWSKI, GMINA BRWINÓW, OBRĘB KOTOWICE Dz. nr 138/1
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Parysów, OBRĘB ŁUKÓWIEC, Dz. nr 921/2
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, OBRĘB HOROSZKI DUŻE, GMINA SARNAKI Dz. nr 992
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym na własność gminy ROŚCISZEWO
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym na własność gminy SZCZAWIN KOŚCIELNY
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym na własność gminy SZCZAWIN KOŚCIELNY
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Szydłowiec, gmina Szydłowiec, Dz. nr 1041/13
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Szydłowiec, gmina Szydłowiec, Dz. nr 1041/15
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Szydłowiec, gmina Szydłowiec, Dz. nr 1045/9
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Szydłowiec, gmina Szydłowiec, Dz. nr 1038
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Szydłowiec, gmina Szydłowiec, Dz. nr 1041/6
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w OBRĘBIE Nr 7, OBRĘBIE Nr 3, Nr 5, Nr 4, OBRĘBIE Nr 7, GMINA MIASTO SULEJÓWEK na własność GMINY MIASTA SULEJÓWEK
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność GMINY MIASTA SULEJÓWEK
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w OBRĘB MAKÓWIEC DUŻY, GMINA DOBRE
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia na własność POWIATU PŁOCKIEGO nieruchomości położonej W GMINIE BULKOWO w OBRĘBIE SĄCHOCINO - PRAGA - Dz. Nr 183/2
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia na własność GMINY MIASTO PŁOCK nieruchomości położonej w PŁOCKU w OBRĘBIE „ŚRÓDMIEŚCIE” – Dz. nr 997/7, 997/8, 997/9 i 997/10
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność POWIATU MIŃSKIEGO Dz. nr 151, 656/2 OBRĘB SINOŁĘKA GMINA KAŁUSZYN
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu o stwierdzenie nabycia z mocy prawa przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego prawa własności gruntu Dz. nr 2/7 OBRĘB 2-11-16
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za udz. 1/8 część nieruchomości położonej w gminie Jedlińsk Dz. nr 4/2
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Potworów, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer 71/2, 72/2, 82/3,70/2, 822/2, 949/1, 993/1, 899/1 oraz 899/2
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Orońsko, obręb Wałsnów oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer: 246/2, 246/4, 325/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Szydłowiec, obręb Szydłowiec oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer: 1058/1, 1501/1, 1598/4 oraz 1485/3
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za udz. 1/8 części nieruchomości położonej w gminie Szydłowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1452/6
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność GMINY MIASTA SULEJÓWEK
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność POWIATU MIŃSKIEGO
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania GMINA Stanisławów, OBRĘB Pustelnik Dz. nr 2/3
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w GMINIE RADOM, OBRĘB 0080 - ŻAKOWICE, Dz, nr 1/2
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie GÓRKI, GMINA DĘBE WIELKIE na własność POWIATU MIŃSKIEGO, Dz. Nr 603
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych pod drogę publiczną – gminną położonych w gminie Bielsk, obręb Jaroszewo Biskupie – dz. nr 79/2
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Mińskiego OBRĘB KAMIONKA, GMINA LATOWICZ, Dz. nr 224/1
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie GÓRKI, GMINA DĘBE WIELKIE na własność POWIATU MIŃSKIEGO, Dz. Nr 603
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Korytnica obręb Czaple, Dz. nr 188/3, 190/3
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Szydłowiec, w obrębie Szydłowiec, Dz.nr 1344/10
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Szydłowiec, w obrębie Szydłowiec, oznaczoną jako działka numer 1344/12
Informacja o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Szydłowiec, w obrębie Szydłowiec, oznaczoną jako działka numer 1344/13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Antonina gmina Dobre - Dz. Nr 13/1
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Województwo Mazowieckie prawa własności gruntu, w m. st. Warszawa, Dzielnica Bemowo, Dz. ew. nr 1/15, obręb 6-11-09
Ogłoszenie o wydanej decyzji stwierdzającej nabycie przez Województwo Mazowieckie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności gruntu położonego w m. st. Warszawa, Dzielnica Bemowo, działka ew. nr 117/2,obręb 6-11-02
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Województwo Mazowieckie prawa własności gruntu, w m. st. Warszawa, Dzielnica Bemowo, Dz. ew. nr 1/1, obręb 6-11-09
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Województwo Mazowieckie prawa własności gruntu, w m. st. Warszawa, Dzielnica Bemowo, Dz. ew. nr 91/1, obręb 6-13-14
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Województwo Mazowieckie prawa własności gruntu, w m. st. Warszawa, Dzielnica Bemowo, Dz. ew. nr 1/7, obręb 6-13-15
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Województwo Mazowieckie prawa własności gruntu, w m. st. Warszawa, Dzielnica Bemowo, Dz. ew. nr 1/4, obręb 6-13-15
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Województwo Mazowieckie prawa własności gruntu, w m. st. Warszawa, Dzielnica Bemowo, Dz. ew. nr 1/6, obręb 6-13-15
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Województwo Mazowieckie prawa własności gruntu, w m. st. Warszawa, Dzielnica Bemowo, Dz. ew. nr 1/5, obręb 6-13-15
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Województwo Mazowieckie prawa własności gruntu, w m. st. Warszawa, Dzielnica Bemowo, Dz. ew. nr 1/3, obręb 6-13-15
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Województwo Mazowieckie prawa własności gruntu, w m. st. Warszawa, Dzielnica Bemowo, Dz. ew. nr 117/6, obręb 6-11-02
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Województwo Mazowieckie prawa własności gruntu, w m. st. Warszawa, Dzielnica Bemowo, Dz. ew. nr 117/4, obręb 6-11-02
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Województwo Mazowieckie prawa własności gruntu, w m. st. Warszawa, Dzielnica Włochy, Dz. ew. nr 137, obręb 2-08-29
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Województwo Mazowieckie prawa własności gruntu, w m. st. Warszawa, Dzielnica Włochy, Dz. ew. nr 25/4, obręb 2-08-31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w GMINIE STANISŁAWÓW, w OBRĘBIE STANISŁAWÓW - Dz. nr 467/4
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Stanisławów w obrębie Stanisławów, Dz. nr 467/4
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Mińskiego OBRĘB KAMIONKA, GMINA LATOWICZ, Dz. nr 224/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w obrębach: Sołki i Makówiec Duży w gminie Dobre
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w GMINIE SZYDŁOWIEC, OBRĘB SZYDŁOWIEC, Dz. nr 1343/6
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Liw w obrębie Liw Dz. nr 1214/3
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia prawa własności gruntu na rzecz Powiatu Warszawskiego, położonego w Warszawie, Dzielnica Włochy, zajętego pod ul. Ryżową, Dz. ew. nr 25/4 obręb 2-08-31, Dz. ew. nr 137 obręb 2-08-29
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia prawa własności gruntu na rzecz Województwa Mazowieckiego, położonego w Warszawie, Dzielnica Bemowo, zajętego pod ul. Górczewską w obrębach: 6-13-15, 6-13-14, 6-11-09, 6-11-02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia prawa własności gruntu na rzecz Skarbu Państwa oraz prawa użytkowania wieczystego na rzecz PKP S.A., położonego w Warszawie, Dzielnica Mokotów, oznaczonego jako dz. ew. nr 2/10, nr 2/11, nr 2/12, z obręb
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia przez Skarb Państwa udziału w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym i ustaleniu odszkodowania, PRUSZKÓW, obręb 02, Dz. ew. nr 21/4, udział 7/18
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia prawa własności gruntu na rzecz Skarbu Państwa oraz prawa użytkowania wieczystego na rzecz PKP S.A., Warszawa, Dzielnica Mokotów, Dz. ew. nr 2/10, nr 2/11, nr 2/12, obręb 146505_8.0801
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność POWIATU SIERPECKIEGO z mocy prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną –drogę powiatową, OBRĘB GÓJSK, jedn. ew. Szczutowo, Dz. nr 40
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Szydłowiec, gmina Szydłowiec, Dz. nr 1316/8
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Szydłowiec, gmina Szydłowiec, Dz. nr 3731/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Szydłowiec, gmina Szydłowiec, Dz. nr 1316/5
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za udz. 2/3 części nieruchomości położonej w gminie Stara Błotnica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 194/6
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Potworów, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer 62/2 i 900/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za udz. 9/32 części nieruchomości położonych w gminie Szydłowiec, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer 599/1, 632/1, 632/3, 638/1, 638/3 i 641/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomość położoną w gminie Szydłowiec, obręb Szydłowiec oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 3733/4
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w GMINIE Mogielnica, w obrębach - Brzostowiec, Wężowiec, Wólka Gostomska, Cegielnia, Mogielnica II, Bełek
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Szydłowiec, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer: 85/1 i 86/1
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu dotyczącym stwierdzenia nabycia prawa własności gruntu położonego w Warszawie, Dzielnica Włochy, Dz. ew. 1/11 z obrębu 2-07-01, zajętego pod al. Jerozolimskie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Stanisławów, w obrębie Mały Stanisławów, oznaczoną jako działki o nr ew. 242/1 oraz nr 245/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Szydłowiec, gmina Szydłowiec, oznaczoną jako działka numer 3733/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Szydłowiec, gmina Szydłowiec, oznaczoną jako działka numer 1570/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Szydłowiec, gmina Szydłowiec, oznaczoną jako działka numer 1561/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Szydłowiec, gmina Szydłowiec, oznaczoną jako działka numer 1561/3
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Korytnica obręb Zakrzew ,oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 234/3
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Szczawin Kościelny
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO z mocy prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę powiatową, obręb Strzałki, jednostka ewidencyjna Gostynin – gmina – Gmina Wiejska, Dz. nr 341/5
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Hołowczyce, gmina Sarnaki, Dz. nr 66, 67/4, 266/3, 917/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Liw w obrębie Liw, Dz. nr 633/1
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz Gminy Warszawa Centrum prawa własności gruntu, położonego w Warszawie, Dzielnica Mokotów, zajętego pod ul. Zegarową, Dz. ew. nr 72
Ogłoszenie o wydanej decyzji w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych pod drogę publiczną – gminną położonych w gminie Szczutowo, obręb Gójsk – dz. nr 300/1 i nr 300/3
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycie gruntu położonego w obrębie Horoszki Duże, gmina Sarnaki, Dz. nr 3/2, 90/2, 407/3
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym na własność GMINY BRUDZEŃ DUŻY, Dz. ew. nr 88/2, nr 193/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność GMINY MIASTA SULEJÓWEK, obręb 3, Dz. nr. 117
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Szydłowiec, gmina Szydłowiec, oznaczoną jako działka numer 1598/4
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Szydłowiec, gmina Szydłowiec, oznaczoną jako działka numer 1058/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Szydłowiec, gmina Szydłowiec, oznaczoną jako działka numer 1469/3
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Szydłowiec, gmina Szydłowiec, oznaczoną jako działka numer 1485/3
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Szydłowiec, gmina Szydłowiec, oznaczoną jako działka numer 1501/1
Ogłoszenie o wydanych decyzjach w sprawie odmowy stwierdzenia przejścia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w GMINIE IŁÓW na własność WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, działek nr 70, 106, 20/1 i 256
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Miasta Sulejówek OBRĘB 49, Dz. nr 206
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz Gminy Warszawa Ursynów prawa własności gruntu położonego w Warszawie, Dzielnicy Ursynów, zajętego pod ul. Sarabandy, Dz. ew. nr 32/3, obręb 1-09-50
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Antonina gmina Dobre, Dz. nr 13/1
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Hołowczyce-Kolonia, gmina Sarnaki, dz. Nr 67
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Kadź, oznaczoną jako działka ew. nr 104/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Kadź, oznaczoną jako działka ew. nr 334/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Kadź, oznaczoną jako działka ew. nr 79/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Kadź, oznaczoną jako działka ew. nr 337/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Kadź, oznaczoną jako działka ew. nr 163/2
OGŁOSZENIE O WYDANYCH DECYZJACH W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA Z MOCY PRAWA Z DNIEM 1 STYCZNIA 1999R. NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI PUBLICZNE W GMINIE IŁÓW NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO – działek nr 70, 106, 20/1 i 256
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Liw w obrębie Liw, Dz. nr 1189/16
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji nr 1353/2013 z dnia 12.07.2013r. dotyczącej gruntu położonego w Warszawie, Dzielnica Bemowo, dz. ew. 1/1 z obrębu 6-14-01
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Klwów, oznaczoną jako działka ew. nr 1037/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Klwów, oznaczoną jako działka ew. nr 1508/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Klwów, oznaczoną jako działka ew. nr 1530/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Klwów, oznaczoną jako działka ew. nr 1997/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Klwów, oznaczoną jako działka ew. nr 1997/3 o powierzchni 0,0137 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Klwów, oznaczoną jako działka ew. nr 1638/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Klwów, oznaczoną jako działka ew. nr 1666/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Klwów, oznaczoną jako działka ew. nr 1333/2
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Liw obręb Połazie Dz. nr 97/6, 240/4
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Wólka Kokosia, gmina Dobre, Dz. nr 482/2
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Kąty Borucza, gmina Dobre, Dz. nr 330, 401
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Mienia, gmina Cegłów, Dz. nr 754/1
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie, Dz. nr 715/1, 715/2
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Ostrów Kania, gmina Dębe Wielkie, Dz. nr 72
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Cięciwa, gmina Dębe Wielkie, Dz. nr 274, 993
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Kąty Goździejewskie, gmina Dębe Wielkie, Dz. nr 930/1, 997, 998
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Pustelnik, gmina Stanisławów, Dz. nr 582/1, 582/2, 585, 592, 597, 607, 609
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Cisówka, gmina Stanisławów, Dz. nr 940
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Zdrojówki gmina Dobre, Dz. nr 22/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Liw w obrębie Liw, Dz. nr 978/1, 1215/1, 779/1, 780/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM na własność GMINY MACIEJOWICE, obręb Oblin gmina Maciejowice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 223/1
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz Powiatu Pruszkowskiego prawa własności gruntu, położonegow gminie Nadarzyn, zajętego pod ul. Sękocińską, Dz. ew. nr 781
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Klwów, oznaczoną jako działka ew. nr 1997/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia prawa własności gruntu na rzecz Powiatu Pruszkowskiego prawa własności gruntu, położonego w Pruszkowie, zajętego pod ul. Lipową obręb 23, Dz. nr 361, 221/9
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Liw obręb Połazie, Dz. nr 234/2
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Janików, gmina Przysucha, powiat przysuski, oznaczoną jako działka numer 677/1
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz Powiatu Warszawskiego prawa własności gruntu położonegow Warszawie, Dzielnicy Ursynów, zajętego pod ul. Ciszewskiego, Dz. nr 13/1
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz Gminy Warszawa Ursynów prawa własności gruntu położonegow Warszawie, Dzielnicy Ursynów, zajętego pod ul. Sarabandy, Dz. nr 21/3, 37/2, 37/6
Ogłoszenie o wydanych decyzjach w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych pod drogi publiczne – powiatowe, położonych w gminie Wyszogród, obręb Rębowo, Dz. nr 33, 143 i Słomin, Dz. nr 157, 157/2
Ogłoszenie o wydanych decyzjach w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych pod drogi publiczne – powiatowe położonych w gminie Wyszogród, obręb Rębowo Dz. nr 33 i nr 143 i Słomin Dz. nr 157/1 i 157/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Zakrzew gmina Korytnica, Dz. nr 234/3
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Czaple gmina Korytnica, Dz. nr 188/3, 190/3
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże, oznaczoną jako działka numer 1324/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże, oznaczoną jako działka numer 2087/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże, oznaczoną jako działka numer 2076/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże, oznaczoną jako działka numer 456/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże, oznaczoną jako działka numer 2073
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w gminie Stanisławów, w obrębie Pustelnik, oznaczone jako Dz. nr 87/1, 120/1, 155/1, 24
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność GMINY BRUDZEŃ DUŻY, OBRĘB REMBIELIN, Dz. nr 48, 87/2
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminach Mogielnica oraz Nowe Miasto, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer 192/1, 293/1, 302/1, 295/1, 294/1, 193/1, 154/5, 303/1, 291/1, 73/1, 69/1, 67/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Mogielnica, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer 25/1, 26/1, 42/1, 21/1, 261/1, 514/1, 444/1, 459/1, 464/1, 460/1, 463/1, 102/3
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za udz. 18/336 części nieruchomości położonych w gminie Wolanów, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer 41, 42
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże, oznaczoną jako działka numer 854/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże, oznaczoną jako działka numer 2070/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże, oznaczoną jako działka numer 2216/3
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Sady Kolonia, oznaczoną jako działka numer 225/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Żabokliki gmina Korytnica, Dz. nr 70/4
Obwieszczenie o nabyciu przez Skarb Państwa gruntu położonego w m. Płońsk, obręb 217 Miasto Płońsk, Dz. Ew 1/23, 1/26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże, oznaczoną jako działka numer 465/3
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Liw obręb Liw, Dz. nr 886/3
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Województwa Mazowieckiego, grunt położony w obrębie Hołowczyce-Kolonia, gmina Sarnaki, Dz. ew. nr 67
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Hołowczyce-Kolonia, gmina Sarnaki, dz. Nr 55/1
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Liw obręb Liw, Dz. nr 901/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Szydłowiec, w obrębie Szydłowiec, oznaczoną jako działka numer 1463/6
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Województwa Mazowieckiego, obręb Horoszki Duże, gm. Sarnaki, dz. 3/2, 90/2, 407/3
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Województwa Mazowieckiego, obręb Hołowczyce, gm. Sarnaki, dz. 66, 67/4, 266/3, 917/1
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Stanisławów w obrębie Kolonie Stanisławów, w gminie Korytnica w obrębie Roguszyn i Pniewnik
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz właściwej jednostki samorządu terytorialnego prawa własności gruntu zajętego pod ul. Wybrzeże Gdyńskie, położonego w Warszawie, Dzielnica Bielany, Dz. ew. nr 83/27 i nr 83/31 obręb 7-10-06
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz właściwej jednostki samorządu terytorialnego prawa własności gruntu zajętego pod ul. Powstańców Śląskich, położonego w Warszawie, Dzielnica Bemowo, Dz. ew. nr 153/19 i nr 153/20, 6-11-03
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gmina Halinów, obręb Michałów, Dz. ew. 181/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gmina Halinów, obręb Zagórze, Dz. ew. 9/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Halinów, w obrębie Zagórze, oznaczoną jako działka o nr ew. 33/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia prawa własności gruntu na rzecz Gminy Tarczyn prawa własności gruntu, położonego we wsi Borowiec, zajętego pod ul. Złotopolską obręb 0001 Borowiec, Dz. nr 51
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomość położoną w gminie Szydłowiec, obręb Szydłówek -działka numer 249/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomość położoną w gminie Szydłowiec, obręb Szydłówek, działka numer 238/22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawach ustalenia odszkodowań za nieruchomości położone w gminie Szydłowiec, w obrębie Szydłowiec, oznaczone jako działki nr: 1348/15, 1348/17, 1348/19, 1348/21, 1348/5, 1348/8, 1426/3, 1426/5
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Szydłowiec, w obrębie Szydłowiec, oznaczoną jako działka numer 1008/3
Obwieszczenie o prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego postępowaniu z wniosku PKP S. A. w odniesieniu do gruntu położonego w powiecie ostrowskim gm. Małkinia Górna, stanowiącego działkę ewidencyjną nr 530/1 o pow. 0.0400 ha obręb Zawisty Podleśne
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność GMINY ROŚCISZEWO z mocy prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną - drogę gminną, Dz. nr 487/1, obręb Polik
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY z mocy prawa własności gruntu zajętego pod drogi publiczne – drogi gminne, Dz. nr 89, 116, 217, 22, 92 ,209, 31, 45, 277
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność GMINY MIASTO GOSTYNIN, Dz. nr 3170
Obwieszczenie o prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego postępowaniu z wniosku PKP S. A. w odniesieniu do gruntu położonego w powiecie sochaczewskim gm. Brochów, Dz. ew. nr 131, obręb 0028, Tułowice
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę – Miasto Płock prawa własności gruntu, zajętego pod drogę publiczną, Dz.nr 2503/1, 2517/4 obręb 1 Podolszyce Borowiczki
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę Miasto - Płock prawa własności nieruchomości, zajętej pod drogi publiczne, Dz. nr 2656/1, 2656/3, 2564/2, obręb 1 Podolszyce Borowiczki
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę - Miasto Płock prawa własności gruntu, zajętego pod drogę publiczną, Dz. nr 2503/1, 2517/4, obręb 1 Podolszyce Borowiczki
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Szydłowiec, gmina Szydłowiec, Dz. nr 1347/5, 1347/7, 1347/3
Obwieszczenie o wydaniu decyzji sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Szydłowiec, gmina Szydłowiec, Dz. nr 1424/10
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Szydłowiec, gmina Szydłowiec, Dz. nr 1424/6
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Szydłowiec, gmina Szydłowiec, Dz. nr 1476/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże, Dz. ew. nr 280/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Przystałowice Duże, Dz. ew. nr 340/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Szydłowiec, gmina Szydłowiec, oznaczoną jako działka numer 3733/4
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za 1/8 udziału w części nieruchomości położonej w obrębie Szydłowiec, gmina Szydłowiec, Dz. nr 1452/6
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Sady, gmina Potworów, powiat przysuski, oznaczoną jako działka numer 70/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Sady, gmina Potworów, powiat przysuski, oznaczoną jako działka numer 82/3
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Sady, gmina Potworów, powiat przysuski, oznaczoną jako działka numer 822/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Sady, gmina Potworów, powiat przysuski, oznaczoną jako działka numer 949/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Szydłowiec, obręb Szydłówek, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 85/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Szydłowiec, obręb Szydłówek, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 86/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Mińskiego, obręb Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie działki: nr 715/1 i nr 715/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Liw gmina Liw, Dz. nr 886/6
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w obrębach: Pniewnik i Roguszyn w gminie Korytnica, Dz. nr: 82/3, 83/4, 198/3, 276/3, 276/4, 561/3, 560/3, 660/
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 1025/DP/2013 z dnia 29.08.2013 r. dotyczącej gruntu położonego w powiecie pruszkowskim gm. Raszyn obręb Wypędy dz. nr 154/5 o pow. 0.9227 ha.
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w OBRĘBIE LIW, GMINA LIW na własność Województwa Mazowieckiego, Dz. nr 1121/1, 1189/3
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Sady, gmina Potworów, powiat przysuski, oznaczoną jako działka numer 592/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Sady, gmina Potworów, powiat przysuski, oznaczoną jako działka numer 56/2
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 1023/DG/2013 z dnia 29.08.2013 r. dot. gruntu położonego w powiecie piaseczyńskim gmina Piaseczno obręb 0042, Zalesie Górne dz. nr 1123 o pow. 0.1755 ha
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 1024/DG/2013 z dnia 29.08.2013 r. dotyczącej gruntu położonego w powiecie pruszkowskim m. Pruszków obręb 16 dz. nr 375/1 o pow. 0.1093 ha
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 1027/DP/2013 z dnia 29.08.2013 r. dot. gruntu położonego w powiecie pruszkowskim gmina Michałowice obręb Opacz Mała dz. nr 192/1 o pow. 0.6400 ha
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 1028/DP/2013 z dnia 29.08.2013 r. dotyczącej gruntu położonego w powiecie pruszkowskim gmina Raszyn obręb Puchały dz. nr 215/1 o pow. 0.1510 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w gminie Przytyk, w obrębie Przytyk, Dz. nr 573/7, 573/9
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY SZCZUTOWO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ - DROGĘ GMINNĄ, obręb Polesie Dz. nr 517, 517/2, obręb Blinno Dz. nr 74
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ - DROGĘ POWIATOWĄ, obręb Mościska Dz. nr 104, 173, obręb Całownia Dz. nr 18/1, 18/2
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGI PUBLICZNE - DROGI GMINNE, obręb Waliszew Dz. nr 84, 86, 91
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGI PUBLICZNE - DROGI GMINNE, obręb Gołas, Dz. nr 93, 31, 149, 172
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGI PUBLICZNE - DROGI GMINNE, obręb nr 8 „Śródmieście, M. Płock-Dz. nr 380, obręb nr 10 „ Podolszyce” Dz. nr 865, 877
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGI PUBLICZNE - DROGI GMINNE obręb Sąchocino Praga, Dz. nr 166/1, 1662,2
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGI PUBLICZNE - DROGI WOJEWODZKIE, obręb Sierpc Dz. nr 245/2, 245/3
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia prawa własności gruntu na rzecz Gminy Tarczyn prawa własności gruntu, położonego we wsi Jeziorzany, zajętego pod ul. Południową obręb 0008 Jeziorzany
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia na własność GMINY RYBNO nieruchomości położonych w GMINIE RYBNO – działek nr 25 i 26
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz Powiatu Pruszkowskiego prawa własności gruntu, położonego w gminie Nadarzyn, zajętego pod ul. Centralną, Dz. nr 569
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz Powiatu Pruszkowskiego prawa własności gruntu, położonego w gminie Nadarzyn, zajętego pod ul. Centralną, Dz. nr 629/2
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 1051/DP/2013 z dnia 02.09.2013 r. dotyczącej gruntu położonego w powiecie pruszkowskim m. Pruszków obręb 23 dz. nr 216/17 o pow. 0.0120 ha
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 1052/DP/2013 z dnia 02.09.2013 r. dotyczącej gruntu położonego w powiecie pruszkowskim m. Pruszków obręb 21 dz. nr 137/18 o pow. 0.0124 ha
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – powiatową położonego w gminie Bodzanów, obręb Miszewo Murowane Nowe – dz. nr 391 o pow. 0,0674 ha
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia na własność Województwa Mazowieckiego nieruchomości położonej w gminie Iłów w obrębie Arciechów, Dz. Nr 102
Ogłoszenie o wydanych decyzjach w sprawie stwierdzenia przejścia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999r. na własność Powiatu Płockiego nieruchomości, zajętej pod drogę publiczną, położonej w gminie Bulkowo w obrębie Sąchocino Praga – dz. nr 183/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w gminie Przytyk, w obrębie Przytyk, Dz. nr 573/7, 573/9
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w obrębie Zakrzew gmina Korytnica Dz. Nr 97/6, 234/2, 240/4
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie 10-Hołowczyce GMINA Sarnaki na własność Województwa Mazowieckiego, Dz. Nr 167/1
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania w stosunku do gruntu położnego w Warszawie, Dzielnica Ochota, oznaczonego jako dz. ew. nr 1/2 o pow. 0.0397 ha z obrębu 2-03-17
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia prawa własności gruntu na rzecz Skarbu Państwa, położonego w Warszawie, Dzielnica Włochy, zajętego pod Al. Krakowską, dz. 10/5, obr. 2-06-08, dz. 64/3, obr. 2-07-19
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania w stosunku do gruntu położnego w Warszawie, Dzielnica Ochota, oznaczonego jako dz. ew. nr 23/2 o pow. 0.0399 ha z obrębu 2-03-16
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Sady, gmina Potworów, powiat przysuski, oznaczoną jako działka numer 993/1
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY - MIASTO PŁOCK, Dz. Nr nr 261/1, 261/4
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Stara Hura, gmina Garwolin, Dz. Nr 381
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Mińskiego, obręb Wólka Kokosia, gmina Dobre, działka nr 482/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Mińskiego, obręb Kąty Borucza, gmina Dobre, działki: nr 330 o pow. 0,6800 ha i nr 401 o pow. 0,8500 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Łaskarzew, w obrębie Stary Helenów, działka nr 85 o pow. 1,41 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Łaskarzew, w obrębie Stary Helenów, działki: nr 108 o pow. 0,35 ha, nr 144 o pow. 1,02 ha, nr 145 o pow. 0,97 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Łaskarzew, w obrębie Łeokadia, gm. Łaskarzew, działka nr 244 o pow. 1,09 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Mińskiego, obręb Mienia, gmina Cegłów, działka nr 754/1 o pow. 1,5305 ha
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGI PUBLICZNE - DROGI POWIATOWE, Dz. Nr 166/1, 166/2
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 539 położoną w gminie Szczutowo, obręb Józefowo – działki nr 8/1 i nr 18/1
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Żwirówka, gmina Halinów, działka nr 48 o pow. 0,9300 ha
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Stary Konik, gmina Halinów, działka nr 90 o pow 0,3358 ha
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Stary Konik, gmina Halinów, działka nr 1 o pow 0,0739 ha
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Nowy Konik, gmina Halinów, działka nr 142 o pow 0,0739 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Mińskiego, obręb Ostrów Kania, gmina Dębe Wielkie działka nr 72 o pow. 2,7128 ha.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Mińskiego, obręb Cięciwa, gmina Dębe Wielkie działki: nr 274 o pow. 1,6000 ha i nr 993 o pow. 0,7000 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Mińskiego, obręb Kąty Goździejewskie, gmina Dębe Wielkie działki: nr 930/1, nr 997 i nr 998
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Mińskiego, obręb Pustelnik, gmina Stanisławów Dz. Nr 582/1,582/2,585,592, 597, 607, 609
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Mińskiego, obręb Cisówka, gmina Stanislawów, działka nr 940 o pow. 0,2300 ha
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Nowy Konik, gmina Halinów, działka nr 142 o pow 0,0739 ha
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Wojewody Mazowieckiego o uzupełnieniu DECYZJI Wojewody Mazowieckiego Nr 723/S/13 z dnia 03.07.2013 r. stwierdzającej nabycie przez Gminę Miasto Sulejówek nieruchomości położonej w Sulejówku, Dz. Nr 117
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność POWIATU MŃSKIEGO, gmina Dębe Wielkie – obręb Dębe Wielkie - Dz. Nr 28/1,28/2, 314, 273/2, obręb Górki - Dz. Nr: nr 146/1, 146/4, 146/5, 170/2, 603
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych pod drogę publiczną – gminną położonych w gminie Łąck, obręb Zdwórz - Dz. Nr 262/1, 262/2 i obręb Zofiówka.- Dz. Nr 1, 75
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie odmowy przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność GMINY MIASTA SULEJÓWEK, obręb nr 3 gmina Sulejówek Dz. Nr 90
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Pilawa, miasto Pilawa, Dz. Nr 143/1, 122, 167, 1773, 1774, 1753, 1754, 1769, 1756, 1766, 1771, 1189/2, 1765/1, 1189/1, 1188, 769, 1780, 1767/1,
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Sady, gmina Potworów, powiat przysuski, oznaczoną jako działka numer 71/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Sady, gmina Potworów, powiat przysuski, oznaczoną jako działka numer 72/2 o powierzchni 0,0051 ha
Obwieszczenie o prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego postępowaniu z wniosku PKP S. A. w odniesieniu do gruntu położonego w Warszawie, Dzielnicy Białołęka, stanowiącego działkę ewidencyjną nr 23 o pow. 2.0776 ha obręb 4-17-01.
Obwieszczenie o prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego postępowaniu z wniosku PKP S. A. w odniesieniu do gruntu położonego w Warszawie, Dzielnicy Białołęka, stanowiącego działki ewidencyjne nr 85/2 o pow. 0.0036 ha, nr 85/3 o pow. 0.2178 ha, obręb 4-05-
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomość położoną w gminie Szydłowiec, obręb Szydłówek, działka numer 241/3
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Wolanów, w obrębie Kacprowice, Dz. Nr 42
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Wolanów, w obrębie Kacprowice, Dz. Nr 41
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Pniewnik w gminie Korytnica, Dz. Nr 56/3
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Stara Błotnica, w obrębie Błotnica Stara, Dz. Nr 194/6
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz Województwa Mazowieckiego prawa własności gruntu zajętego pod ul. Górczewską, położonego w Warszawie, Dzielnica Bemowo, oznaczonego jako dz. ew. nr 42/4 o pow. 0.0988 ha z obrębu 6-11-06
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz Województwa Mazowieckiego prawa własności gruntu zajętego pod ul. Górczewską, położonego w Warszawie, Dzielnica Bemowo, oznaczonego jako dz. ew. nr 1/3 o pow. 0.5157 ha z obrębu 6-11-10
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz Województwa Mazowieckiego prawa własności gruntu zajętego pod ul. Górczewską, położonego w Warszawie, Dzielnica Bemowo, oznaczonego jako dz. ew. nr 154/46 o pow. 0.3558 ha z obrębu 6-11-03
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Szydłowiec, w obrębie Szydłowiec, oznaczoną jako działka numer 1008/3 o powierzchni 0,1848 ha
Ogłoszenie o wydanych decyzjach w sprawie stwierdzenia przejścia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999r. na własność GMINY MIASTA PŁOCK nieruchomości zajętych pod drogi publiczne – działek nr 997/7, 997/8, 997/9, 997/10 i 997/10
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego prawa własności gruntu, położonego w gminie Lesznowola zajętego pod drogę powiatową nr 2859 W - ulicę Przyszłości
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych pod drogę publiczną – drogę powiatową położonych w gminie Słupno obręb Rydzyno, Dz. Nr 185, 252/2, 263.
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę gminną położonego w m. Płock, obręb Nr 1 Podolszyce-Borowiczki, Dz. Nr . 2669/2
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 1157/DP/2013 z dnia 04.10.2013 r. dotyczącej gruntu położonego w powiecie pruszkowskim m. Piastów obręb 05 dz. nr 122 o pow. 0.1513 ha
Obwieszczenie o prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego postępowaniu z wniosku PKP S. A. w odniesieniu do gruntu położonego w Warszawie, dzielnicy Wawer, stanowiącego działkę ewidencyjną nr 2/2 o pow. 0,0279 ha obręb 3-07-29.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność GMINY MIASTO PŁOCK z mocy prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę lokalną miejską, Dz. Nr 261/1, 261/4
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność GMINY MIASTO PŁOCK z mocy prawa własności gruntu zajętego pod drogi publiczne – drogi lokalne miejskie, Dz. Nr 2503/1, 2517/4, 2656/1, 2656/3 , 2564/2
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Falbogi, gmina Kałuszyn, działka nr 242 o pow. 3,9800 ha
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie miasta Kałuszyn, działki: nr 1659 o pow. 1,8179 ha i nr 2766/15 o pow. 0,5494 ha
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Wola Władysławowska, GMINA Garwolin NA WŁASNOŚĆ Powiatu Garwolińskiego Dz. Nr 151/3, 151/5, 238/3, 238/5
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO w Sulejówku OBRĘB 48 NA WŁASNOŚĆ Województwa Mazowieckiego, Dz. Nr 60/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomość położoną w gminie Szydłowiec, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 241/3, 1770/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Klwów, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki o numerach 327/8 i 526/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Orońsko, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer: 682/1, 375/1, 425/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomość położoną w gminie Iłża, obręb Iłża, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki numer: 2501/1, 2501/2, 2501/3
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Mogielnica, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer 106/1, 108/1
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia na własność GMINY RYBNO nieruchomości położonych w GMINIE RYBNO w obrębie Zofiówka – działki nr 18
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Szydłowiec, w obrębie Szydłówek, oznaczoną jako działka numer 238/22
Ogłoszenie o wydanej decyzji w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych pod drogę publiczną – gminną położonych w gminie Łąck, obręb Zdwórz - Dz. Nr 262/1, 262/2; obręb - Zofiówka – Dz. Nr 1, 75.
Ogłoszenie o drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 99, położonego w budynku nr 8 przy ul. Wąwozowej w Warszawie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, obręb Pniewnik gm. Korytnica, Dz. Nr 660/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Szydłowiec, w obrębie Szydłówek, Dz. nr 249/1
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia prawa własności gruntu na rzecz Gminy Warszawa - Wilanów, położonego w Warszawie, Dzielnica Wilanów, zajętego pod ulicę Rumianą, oznaczonego w ewidencji gruntów jako dz. 42/8 o pow. 0,0119
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz Gminy Warszawa - Wilanów prawa własności gruntu zajętego pod ul. Rumianą, położonego w Warszawie, Dzielnica Wilanów, oznaczonego jako dz. ew. nr 35/9 o pow. 0,0242 ha z obrębu 1-05-44
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie 25, gmina Sulejówek, działka nr 99 o pow. 0,0848 ha
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie 20, gmina Sulejówek, działka nr 156 o pow. 0,0044 ha
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie 25, gmina Sulejówek, działka nr 90 o pow. 0,1607 ha
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie 25, gmina Sulejówek, działka nr 119 o pow. 0,0730 ha
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie 25, gmina Sulejówek, działka nr 190 o pow. 0,0810 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Halinów, w obrębie Żwirówka, działka 48 o pow. 0,9300 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Halinów, w obrębie Stary Konik, działka 90 o pow. 0,3358 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Halinów, w obrębie Stary Konik, działka 1 o pow. 0,0739 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Halinów, w obrębie Nowy Konik, działka 142 o pow. 0,0739 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejęcia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, obręb 10 Hołowczyce, gmina Sarnaki, Dz. Nr 167/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Województwa Mazowieckiego, obręb Hołowczyce-Kolonia, gmina Sarnaki, dz. nr 55/1
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia prawa własności gruntu na rzecz Gminy Piaseczno, położonego w Piasecznie, zajętego pod ulicę Kopernika, oznaczonego w ewidencji gruntów jako dz. 1 o pow. 0,2861 ha obr. 0062,62
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia prawa własności gruntu na rzecz Gminy Piaseczno, położonego w Piasecznie, zajętego pod ulicę Bukową, oznaczonego w ewidencji gruntów jako dz. 1o pow. 0,1657 ha obr. 0064,64
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Liw obręb Liw, Dz. Nr 849/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia prawa własności gruntu na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego prawa własności gruntu, położonego w miejscowości Jeziorzany, zajętego pod ul. Wiaduktową obręb 0008 Jeziorzany, Dz. Nr 10
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia prawa własności gruntu na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego prawa własności gruntu, położonego w miejscowości Rembertów, zajętego pod ul. Spokojną obręb 0028 Rembertów, Dz. nr 70/1
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Gostynińskiego , działki nr 78/1,nr 80/1, nr 84/1, nr 87/1, położone w obrębie Rębów
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Płockiego , działka nr 1031, położona w obrębie Łąck Dz. Nr 1031
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Przysucha, w obrębie Wola Więcierzowa, Dz. ew. nr 665/1 o powierzchni 0,0006 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Przysucha, w obrębie Gliniec, Dz. ew. nr 543/6 o powierzchni 0,0025 ha, która posiada nieuregulowany stan prawny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Liw obręb Liw, Dz. Nr 901/1
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Miasta Gostynin , działki nr 3170, położona w obrębie Gostynin – Gmina Miejska.
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji nr 1976/2013 z dnia 23.10.2013r. dotyczącej gruntu położonego w Warszawie, Dzielnica Ochota, dz. ew. 2/7 z obrębu 2-03-16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w gminie Liw obręb Liw.
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie 25, gmina Sulejówek, działka nr 108 o pow. 0,0604 ha
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie 2, gmina Sulejówek, działki: nr 96 o pow. 0,0162 ha i nr 97 o pow. 0,0259 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Mrozy, w obrębie Kuflew, gmina Mrozy, działka nr 1078 o pow. 0,6300 ha
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Parysów, gmina Parysów działka nr 844/2 o pow. 0,38 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania, GMINA Stanisławów, OBRĘB Pustelnik, Dz. Nr 159/1, 2490/1, 2471/1, 2470/1, 126/1, 559/1, 736/1, 2472/3, 2552/1
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 1276/DG/2013 z dnia 29.10.2013 r. dotyczącej gruntu położonego w powiecie pruszkowskim gm. Brwinów obręb Żółwin dz. nr 220/1 o pow. 1.4753 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – gminną położonego w obrębie Nr 1 Podolszyce-Borowiczki , jednostka ewidencyjna M. Płock, dz. nr 2669/2
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia prawa własności gruntu na rzecz Gminy Warszawa Bielany, położonego w Warszawie, zajętego pod ulicę Żółwią, oznaczonego w ewidencji gruntów jako dz. 233/7 o pow. 0,0086 ha obr. 7-08-14
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz Gminy Warszawa Bielany prawa własności gruntu zajętego pod ul. Żółwią, oznaczonego jako dz. ew. nr 233/1 o pow. 0,0097 ha z obrębu 7-08-14
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia prawa własności gruntu na rzecz Gminy Warszawa Bielany, położonego w Warszawie, zajętego pod ulicę Żółwią, oznaczonego w ewidencji gruntów jako dz. 233/7 o pow. 0,0086 ha obr. 7-08-14
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz Gminy Warszawa Bielany prawa własności gruntu zajętego pod ul. Żółwią, oznaczonego jako dz. ew. nr 233/1 o pow. 0,0097 ha z obrębu 7-08-14
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia prawa własności gruntu na rzecz Gminy Warszawa Bielany, położonego w Warszawie, zajętego pod ulicę Żółwią, oznaczonego w ewidencji gruntów jako dz. 119/5 o pow. 0,0101 ha obr. 7-08-14
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz Gminy Warszawa Bielany prawa własności gruntu zajętego pod ul. Żółwią, oznaczonego jako dz. ew. nr 120 o pow. 0,0099 ha z obrębu 7-08-14
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 1304/DP/2013 z dnia 04.11.2013 r. dotyczącej gruntu położonego w powiecie pruszkowskim m. Pruszków obręb 18 projektowana dz. nr 63/10 o pow. 0.1040 ha
Ogłoszenie o trzecim PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 99, budynek nr 8 przy ul. Wąwozowej w Warszawie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Szydłowiec, w obrębie Szydłówek, oznaczoną jako działka numer 241/3 o powierzchni 0,1210 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 366/P/13 znak: SPN-P.7533.104.2013 w sprawie nabycia przez Powiat Płocki prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną - powiatową, położonego w gminie Bodzanów, obręb Miszewo Murowane Nowe - dz. nr 391 o pow. 0,06
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 1305/DP/2013 i Nr 1306/DP/2013 z dnia 04.11.2013 r. dotyczących gruntu położonego w powiecie pruszkowskim, m. Brwinów obręb 04 dz. nr 37 o pow. 0.5669 ha, obręb 05 dz. nr 1 o pow. 0.5835 ha
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – Al. Pokoju, ul. Słoneczna, ul. Różana, ul. Kwiatowa oraz ul. Wilanowska, Dz. Nr 40,41,65,13,126,129,39
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności gruntu zajętego pod ul. Lipowa, Dz. Nr 627, 693, 698
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności gruntu zajętego pod ul. Lipową, Dz. Nr 627, 693, 698
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Horoszki Małe gmina Sarnaki na własność Województwa Mazowieckiego, obręb Horoszki Małe gmina Sarnaki, Dz. Nr 58/1
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w: obrębie Budy Wielgoleskie i obrębie Strachomin gmina Latowicz oraz w obrębie Pogorzel i obrębie Wojciechówka gmina Siennica na własność Województwa Mazowieckiego, Dz
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w: obrębie Budy Wielgoleskie, Strachomin gmina Latowicz , Pogorzel, Wojciechówka gmina Siennica na własność Województwa Mazowieckiego, Dz. Nr 755, 1172, 570, 150
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Parysów, gmina Parysów działka nr 1375/17 o pow. 0,3593 ha
Ogłoszenie o wydanej decyzji w sprawie stwierdzenia przejścia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999r. nieruchomości zajętej pod drogę wojewódzką w gminie Iłów w obrębie Arciechów na własność Województwa Mazowieckiego - działka nr 102
Tytuł ogłoszenia: Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz Gminy Brwinów prawa własności gruntu, położonegow gminie Brwinów, zajętego pod ul. Graniczną, Dz. ew. nr 7/2 o pow. 0.8800 ha z obrębu Terenia
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz Gminy Brwinów prawa własności gruntu, położonego w gminie Brwinów, zajętego pod drogę gminną nr 310104W w Mosznie Parceli, Dz. ew. nr 6 o pow. 0.5300 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminie Stanisławów, w obrębie Pustelnik, Dz. nr 87/1, 120/1, 155/1, 2479/1
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Sady, gmina Potworów, powiat przysuski, oznaczoną jako działka numer 899/1 o powierzchni 0,0027 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Sady, gmina Potworów, powiat przysuski, oznaczoną jako działka numer 899/2 o powierzchni 0,0035 ha
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w Sulejówku część ul. Ogińskiego: obręb 4, Dz. Nr 204 o pow. 0,0965 ha, Dz. Nr 182 o pow. 0,0470 ha; obręb 3, Dz. Nr 170 o pow. 0,1394 ha i z. Nr 123 o pow. 0,0315
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w: obrębie 25, Dz. Nr 42 o pow. 0,1641 ha; w obrębie 24, Dz. Nr 208 o pow. 0,0547 ha, część ul. Wrocławskiej w Sulejówku
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz Gminy Brwinów prawa własności gruntu, położonego w gminie Brwinów, zajętego pod ul. Nadarzyńską dz. ew. nr 211/3 o pow. 1.4300 ha obręb Żółwin
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Wólka Kamienna gmina Zbuczyn na własność Gminy Zbuczyn, Dz. nr 17/2 o pow. 0,4840 ha
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania w stosunku do gruntu położnego w Warszawie, Dzielnica Ochota, oznaczonego jako działki ew. 85/1 – 85/8, obr. 2-03-19
OGŁOSZENIE o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie potwierdzenia, w drodze decyzji, nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa własności nieruchomości znajdującej się w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego: gmina Czosnów, powiat nowodwors
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie nabycia przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości - powiat sochaczewski, gmina Brochów, Dz. nr 42/obręb Miszory oraz nabycia przez Kampinoski Park Narodowy prawa użytkowania wieczyst
Ogłoszenie o prowadzonym postęp. administr. w sprawie nabycia przez Skarb Państwa prawa własności nier. - powiat sochaczewski, gmina Brochów, Dz. nr 42/obręb Miszory oraz nabycia przez Kampinoski Park Narodowy prawa użytkowania wieczystego
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Miasta Sulejówek, obręb 20, gmina Sulejówek, Dz. nr 156
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Wilga, gmina Wilga, działki: nr 1314/2, nr 1314/5, nr 1314/14, nr 1315/2, nr 1315/8, nr 1315/13, nr 1315/15, nr 1315/16
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Kadź, oznaczoną jako działka ew. nr 327/8
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Klwów, w obrębie Kadź, oznaczoną jako działka ew. nr 526/1
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia prawa własności gruntu na rzecz Powiatu Warszawskiego, położonego w Warszawie, Dzielnica Ursus, zajętego pod ul. Dzieci Warszawy, dz. 2/7, obręb 2-11-16
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 1445/DP/2013 z dnia 26.11.2013 r. dotyczącej gruntu położonego w powiat pruszkowski m. Piastów obręb 01 dz. nr 72/5
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – gminną, gmina Bulkowo, obręb Pilichowi, Dz. nr 102
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz Gminy Brwinów prawa własności gruntu, położonego w gminie Brwinów, zajętego pod ul. Tęczową, Józefowską, Marianka obręb Krosna-Wieś, Dz. Nr 95, 97,102
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego: obręb Wola Rafałowska, gmina Mrozy - Dz. nr 97 obręb Sokolnik, gmina Mrozy - Dz. nr 98
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Lipiny, gmina Mrozy, Dz nr 1161 o pow. 0,7600 ha i nr 1335 o pow. 1,2100 ha
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Gójszcz, gmina Mrozy, Dz. nr 142 o pow. 0,2100 ha
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Gójszcz, gmina Mrozy, Dz. nr 456 o pow. 0,4100 ha
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie przejścia na rzecz Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności gruntu, położonego w Konstancinie-Jeziorna, zajętego pod ul. Dolną, Dz. ew. nr 45/2 o pow. 0.0007 ha, obręb 01-17
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji nr 2192/2013 z dnia 25.11.2013r. dotyczącej gruntu położonego w Warszawie, Dzielnica Ochota, dz. ew. 1/2 z obrębu 2-03-17
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 1464, 1465, 1466, 1467/DP/2013 z dnia 27.11.2013 r. dotyczącej gruntu położonego w powiecie pruszkowskim m. Pruszków obręb 23 dz. nr 82/9 pow. 1.1588 ha, 338 o pow. 0.0141 ha, 358 o pow. 0.0266
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych pod drogę publiczną – drogę powiatową położonych w gminie Słupno obręb Rydzyno, Dz. nr 185, 252/2, 263
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę gminną położonego w m. Płock, obręb Nr 1 Podolszyce - Borowiczki, Dz. nr 2669/2
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność GMINY MIASTA GOSTYNINA z mocy prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę lokalną miejską, Dz. nr 3170, obręb Gostynin – Gmina Miejska
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia przejścia na własność Gminy Rybno nieruchomości położonych w gminie Rybno w obrębach Karolków Rybnowski, Nowa Wieś, Aleksandrów i Sarnów – działki nr 110, 65 i 66, 106,124
Ogłoszenie o wydanych decyzjach w sprawie stwierdzenia przejścia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999r. nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w Gminie Rybno w obrębie Karolków Rybnowski i Matyldów na własność gminy – działki nr 25 i 26
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji nr 2272/2013 z dnia 04.12.2013r. dotyczącej gruntu położonego w Warszawie, Dzielnica Ochota, dz. ew. 23/2, obr. 2-03-16
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania w sprawie nabycia przez Gminę Warszawa-Bemowo prawa własności gruntu zajętego pod ul. Wieśniaczą, położonego w Warszawie, Dzielnica Bemowo, oznaczonego jako dz. ew. nr 44/6 o pow. 0.0024 ha z obrębu 6-11-04
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO z mocy prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę powiatową, dz. nr 78/1, nr 80/1, nr 84/1 oraz nr 87/1, obręb Rębów, gmina Gostynin
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia na własność Powiatu Płockiego z mocy prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę powiatową, Dz. nr 1031, obręb Łąck
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – DROGĘ LOKALNĄ MIEJSKĄ, POŁOŻONEGO W OBRĘBIE GOSTYNIN, JEDONSTKA EWIDENCYJNA GOSTYNIN, DZ. Nr 1151, NR 1153, NR 3564 oraz NR 3577
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, Warszawa, dzielnica Białołęka, obręb 4-03-08, Dz. ew. nr 18/3 o pow. 0,0012 ha
Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomość położoną w obrębie Kuźnia Kolonia, gmina Jastrząb oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 202/3
Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomość położoną w obrębie Kuźnia Kolonia, gmina Jastrząb oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 244/3
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomość położoną w gminie Szydłowiec, obręb Szydłowiec, działka numer 1656/6
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomość położoną w gminie Szydłowiec, obręb Szydłówek, działka numer 113/4
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość, DZIELNICA Włochy m. st. Warszawa, obręb 2-08-26, Dz. ew. nr 114/1 o pow. 0,2751
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – gminną położonego w gminie Szczutowo, obręb Karlewo - dz. nr 391 o pow. 0,78 ha oraz w obrębie Wola Stara - dz. nr 128/2 o pow. 0,38 ha
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – gminną położonego w gminie Szczutowo, obręb Gorzeń - dz. nr 5, obręb Dziki Bór - dz. nr 209, obręb Wola Stara - dz. nr 128/3 i dz. nr 225
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, Warszawa, dzielnica Bielany , obręb 7-10-08, działka ewidencyjna nr 118/1 o pow. 0,0102 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Zbuczyn, OBRĘB Wólka Kamienna GMINA Zbuczyn Dz. Nr 17/2 o pow. 0,4840 ha
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 1604/DG/2013 z dnia 20.12.2013 r. dotyczącej gruntu położonego w powiecie pruszkowskim gm. Brwinów obręb Żółwin dz. nr 59 o pow. 1.0400 ha
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia przez Województwo Mazowieckie prawa własności gruntu zajętego pod część drogi wojewódzkiej relacji „Łąck - Gąbin - Sanniki - Ruszki” nr 577, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 75 o pow.
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia przez Województwo Mazowieckie prawa własności gruntu zajętego pod część drogi wojewódzkiej relacji „Łąck - Gąbin - Sanniki - Ruszki” nr 577, Dz. Nr 123/1 o pow. 2,37 ha, OBRĘB Konstantynów, gmina Gąb
Ogłoszenie o prowadzonym postęp. w sprawie potwierdz. nabycia prawa własności gruntu zajętego pod część drogi gminnej relacji „Mochowo – Żabiki – Myszki – gr. gminy Mochowo – Smorzewo” nr 370217W, Dz. Nr 3 OBRĘB Myszki, GMINA Mochowo
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 559 położone w gminie Brudzeń Duży, obręb Brudzeń Duży – działki nr 331/1 i nr 407/2
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych pod drogę publiczną – drogę powiatową Nr 31244 „Rydzyno-Płock” położonych w gminie Słupno obręb Rydzyno Dz.Nr 185, 252/2, 263
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Horoszki Małe gmina Sarnaki na własność Województwa Mazowieckiego, Dz. Nr 28/7
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – gminną położonego w gminie Bulkowo,obręb Pilichowo, Dz. Nr 102 o pow.0,32 ha
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Okuniew gmina Halinów na własność Gminy Halinów, Dz. Nr 581/1, 258/1
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia prawa własności gruntów zajętych pod drogę publiczną – drogę powiatową Nr 31244 „Rydzyno-Płock” położonych w gminie Słupno obręb Rydzyno Dz. Nr 185, 252/2, 263
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia prawa własności gruntu na rzecz Województwa Mazowieckiego, położonego w Warszawie, Dzielnica Bemowo, zajętego pod ul. Górczewską, dz. 154/46, obr. 6-11-03
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia prawa własności gruntu na rzecz Województwa Mazowieckiego, położonego w Warszawie, Dzielnica Bemowo, zajętego pod ul. Górczewską, dz. 42/4, obr. 6-11-06
Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia prawa własności gruntu na rzecz Województwa Mazowieckiego, położonego w Warszawie, Dzielnica Bemowo, zajętego pod ul. Górczewską, dz. 1/3, obr. 6-11-10
Ogłoszenie o wydanej decyzji w sprawie stwierdzenia przejścia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999r. na własność Gminy Rybno nieruchomości położonej w Gminie Rybno w obrębie Zofiówka - Dz. Nr 18, zajętej pod drogę publiczną,
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 16/DP/2014 z dnia 07.01.2014 r. dotyczącej gruntu położonego w powiecie pruszkowskim gm. Brwinów obręb Milęcin dz. nr 163 o pow. 0.8100 ha
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 15/DG/2014 z dnia 07.01.2014 r. dotyczącej gruntu położonego w powiecie pruszkowskim gm. Brwinów obręb Żółwin dz. nr 185 o pow. 0.7600 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Garwolińskiego, obręb Wola Władysławowska gmina Garwolin Dz. Nr 151/3,nr 151/5, nr 238/3, 238/5
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Województwa Mazowieckiego, obręby: Budy Wielgoleskie, Starchomin, Wojciechówka, Pogorzel. Dz. Nr 755, 1172, 570,150
Ogłoszenie o sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 54 przy ul. Toruńskiej w Warszawie
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę wojewódzką, OBRĘBY: BRZEZIA, SZKARADA – SEWERYNÓW, SANNIKI , jednostka ewidencyjna SANNIKI, DZ. Nr 70, 72
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Zakrzew, w obrębie Gózdek, Dz. Nr 125/4
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Zakrzew, w obrębie Taczów, Dz. Nr 321/3
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Zakrzew, w obrębie Taczów, Dz. Nr 261/3
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Zakrzew, w obrębie Taczów, Dz. Nr 114/3
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Zakrzew, w obrębie Mleczków Kolonia, Dz. Nr 335
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Zakrzew, w obrębie Gózdek, Dz. Nr 125/2
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 32/DP/2014 z dnia 14.01.2014 r. dotyczącej gruntu położonego w powiecie piaseczyńskim gm. Konstancin-Jeziorna obręb 0021 Słomczyn dz. nr 262 o pow. 0.7100 ha
Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 31/DP/2014 z dnia 14.01.2014 r. dotyczącej gruntu położonego w powiecie piaseczyńskim gm. Góra Kalwaria obręb Szymanów dz. nr 64/2 o pow. 1.1700 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Wolanów, w obrębie Kacprowice, Dz. Nr 36/2
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Przysucha, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki o numerach 43/1, 293/1, 510/1, 1860/1, 2750/1
Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomości położone w gminie Orońsko, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer: 922/1, 486/1, 618/8, 681/1, 710/1, 123, 408, 603/3
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Zakrzew, w obrębie Dąbrówka Podłężna, oznaczoną jako działka numer 535/3 o powierzchni 0,0214 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Zakrzew, w obrębie Zatopolice, oznaczoną jako działka numer 181/2 o powierzchni 0,0099 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Zakrzew, w obrębie Zatopolice, oznaczoną jako działka numer 179/2 o powierzchni 0,0203 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Zakrzew, w obrębie Zatopolice, oznaczoną jako działka numer 170/2 o powierzchni 0,2603 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Zakrzew, w obrębie Zatopolice, oznaczoną jako działka numer 172/2 o powierzchni 0,0035 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Zakrzew, w obrębie Zatopolice, oznaczoną jako działka numer 164/2 o powierzchni 0,1086 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Zakrzew, w obrębie Dąbrówka Podłężna, oznaczoną jako działka numer 520/2 o powierzchni 0,0378 ha
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Bądkowo Kościelne, oznaczoną jako działka nr 161/2 przejętą pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 559
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie 10-Hołowczyce gmina Sarnaki, Dz. Nr 113/2-na własność Województwa Mazowieckiego
Obwieszczenie o prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego postępowaniu z wniosku PKP S. A. w odniesieniu do gruntu położonego w powiecie sochaczewskim gm. Brochów, stanowiącego działkę ewidencyjną nr 14 o pow. 0.9300 ha obręb 0030, Wilcze Tułowskie
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Horoszki Małe gmina Sarnaki na własność Województwa Mazowieckiego, Dz. Nr 139/1 o pow. 0,0036 ha i nr 141/4 o pow. 0,0040 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Halinów obrębu Okuniew gmina Halinów Dz. Nr 581/1 o pow. 0,2845 ha, Dz. Nr 258/1 o pow. 0,5259 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Mińskiego: obręb Kałuszyn, gmina Kałuszyn, dz. nr 1659 o pow. 1,8179 ha i nr 2766/15 o pow. 0,5494 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Mińskiego: obręb Falbogi, gmina Kałuszyn, dz. nr 242 o pow. 3,9800 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Liw gmina Liw, Dz. Nr 849/1 o powierzchni 0,1609 ha, Dz. Nr 901/1 o powierzchni 0,0088 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Wolanów, w obrębie Sławno, Dz. Nr 1/3 o powierzchni 0,3065 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Zakrzew, w obrębie Taczów, Dz. Nr 264/2 o powierzchni 0,1742 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Zakrzew, w obrębie Taczów, Dz. Nr 132/2 o powierzchni 0,1327 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Zakrzew, w obrębie Mleczków Kolonia, Dz. Nr 2 o powierzchni 0,1800 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Zakrzew, w obrębie Mleczków Kolonia, Dz. Nr 4 o powierzchni 0,1700 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Sady, gmina Potworów, powiat przysuski, oznaczoną jako działka numer 129/1 o powierzchni 0,0080 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Sady, gmina Potworów, powiat przysuski, Dz. Nr 898/1 o powierzchni 0,0098 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Janików, gmina Przysucha, powiat przysuski, Dz. Nr 466/1 o powierzchni 0,0098 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Janików, gmina Przysucha, powiat przysuski, Dz. Nr 876/1 o powierzchni 0,0228 ha
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - Białołęka prawa własności gruntu położonego w Mieście Stołecznym Warszawa, Dzielnica Białołęka, Dz. ew Nr nr 55/20, obręb 4-02-26 zajętego pod część ulicy Dębowej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - Białołęka prawa własności gruntu położonego w Mieście Stołecznym Warszawa, Dzielnica Białołęka, Dz. ew. Nr 55/4 o powierzchni 0,0184 ha z obrębu 4-02-26 zajętego pod czę
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - Białołęka prawa własności gruntu położonego w Mieście Stołecznym Warszawa, Dzielnica Białołęka, oznaczonego jako Dz. ew. Nr 55/3 zajętego pod część ulicy Dębowej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - prawa własności gruntu położonego w Mieście Stołecznym Warszawa, Dzielnica Białołęka, oznaczonego jako Dz. ew Nr 55/1 z obrębu 4-02-26 zajętego pod część ulicy Dębowej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - Białołęka prawa własności gruntu położonego w Mieście Stołecznym Warszawa, Dzielnica Białołęka, Dz. ew Nr 42/21 z obrębu 4-02-24 zajętego pod część ulicy Dębowej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - Białołęka prawa własności gruntu położonego w Mieście Stołecznym Warszawa, Dzielnica Białołęka, Dz. ew. Nr. 42/19 obręb 4-02-24 zajętego pod część ulicy Dębowej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę